Zverejnené: 19.10.2023

Kedy máte nárok na starobný dôchodok zo zahraničia?


Article image

Ak ste  pracovali aj v inom štáte ako na Slovensku, posudzovanie nároku na dôchodok bude závisieť od toho, či ste boli dôchodkovo poistený v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení (zmluvný štát). O dôchodok musíte požiadať príslušný úrad dôchodkového zabezpečenia v krajine vášho pobytu alebo v krajine, v ktorej ste naposledy pracovali.
 

Ak ste však v niektorom členskom alebo zmluvnom štáte získali dobu poistenia kratšiu ako jeden rok, príslušný štát vám dôchodok neprizná. V takomto prípade dobu poistenia kratšiu ako jeden rok započíta štát, ktorý priznáva dôchodok, čiže mu ho zhodnotí Sociálna poisťovňa a bude ho vyplácať v sume zodpovedajúcej len obdobiu dôchodkového poistenia a zárobkom získaným na Slovensku.
 
Ak ste nezískali potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa právnych predpisov SR, ale získali ste dobu poistenia aj v inom členskom alebo zmluvnom štáte, na vznik nároku na dôchodok sa v prípade potreby prihliadne aj na doby poistenia získané podľa právnych predpisov druhého štátu. Ak po započítaní dôb poistenia získaných v druhom členskom alebo zmluvnom štáte vznikne nárok na dôchodok, každý štát vám potom bude vyplácať sumu dôchodku zodpovedajúcu dobe poistenia, ktorá bola získaná podľa jeho právnych predpisov.
 
Vek odchodu do
dôchodku sa v jednotlivých krajinách líši. V krajine, v ktorej v súčasnosti žijete alebo ste naposledy pracovali, môžete dostávať dôchodok len po dosiahnutí dôchodkového veku platného v danej krajine. Ak ste získali nárok na dôchodok aj v iných krajinách, príslušné časti vášho dôchodku vám tieto krajiny začnú vyplácať až po dosiahnutí dôchodkového veku platného v týchto krajinách.
 
Zdroj: Sociálna poisťovňa

 

Nárok na starobný dôchodok v Českej republike 

Dôchodkový vek   
Rok narodenia Muž    Žena s dvomi deťmi
Pred rokom 1936  60 rokov    55 rokov
1940  60 rokov a 10 mesiacov  55 rokov
1950        62 rokov a 6 mesiacov 58 rokov a 4 mesiace
1960  64 rokov a 2 mesiace    62 rokov a 2 mesiace
1970    65 rokov  65 rokov
Po roku 1971  65 rokov    65 rokov

Minimálna doba poistenia
Dosiahnutie dôchodkového veku Potrebná doba poistenia
Pred rokom 2010 25 rokov
V roku 2010 26 rokov
V roku 2013  29 rokov
V roku 2015 31 rokov
V roku 2017 33 rokov
Po roku 2018 35 rokov 
 

Nárok na starobný dôchodok v Nemecku 

Štandardný vek odchodu do dôchodku sa od roku 2012 do roku 2029 postupne zvýši na 67 rokov, počínajúc osobami narodenými v roku 1947. V prípade všetkých osôb narodených po roku 1963 sa bude uplatňovať štandardný vek odchodu do dôchodku 67 rokov.  Poistenci budú môcť odísť do dôchodku už vo veku 65 rokov bez toho, aby im bol znížený dôchodok, ak 45 rokov odvádzali povinné príspevky zo zárobkovej činnosti a opatery a starali sa o výchovu detí vo veku do 10 rokov. Súbeh s príjmom je možný bez obmedzenia.

Ženy môžu poberať znížený starobný dôchodok po dosiahnutí veku 60 rokov, ak po dovŕšení veku 40 rokov povinne platili príspevky viac ako desať rokov. Poistené ženy narodené v roku 1952 a neskôr si však nemôžu uplatniť nárok na tento starobný dôchodok. 

Nárok na starobný dôchodok v Rakúsku 

Žiadateľ o dôchodok musí získať dobu poistenia teda platiť dôchodkové poistenie 15 rokov v posledných 30 rokoch alebo 25 rokoch za celý produktívny život. Taktiež v Rakúsku sa započítavajú náhradné doby poistenia (napr. starostlivosť o dieťa sa však započítava maximálne do dvoch rokov veku dieťaťa). 

Nárok na starobný dôchodok vo Veľkej Británii 

Pôvodný dôchodkový vek 65 rokov bol čiastočne zrušený, väčšina ľudí môže pracovať tak dlho, ako chce. O starobný dôchodok môžete požiadať, alebo môžete pracovať ďalej. Aby ste získali starobný dôchodok, musíte splniť určitý počet rokov, v ktorých ste odvádzali sociálne poistenie. Počet rokov povinného poistenia, ktorý potrebujete pre získanie základného starobného dôchodku závisí od toho, kedy o dôchodok požiadate.

Nárok na starobný dôchodok v Írsku 

V roku 2021 sa dôchodkový vek zvýšil na 67 rokov a v roku 2028 na 68 rokov. Ak ste sa narodili po 1. januári 1955, predstavuje minimálny vek pre začiatok dôchodku 67 rokov, ak ste sa narodili po tomto termíne, predstavuje minimálny vek pre nástup do dôchodku 68 rokov.

Nárok na starobný dôchodok v Holandsku 

Holandský dôchodkový systém patrí medzi najlepšie. Nárok má každý, kto žil v Holandsku aspoň 50 rokov a dovŕšil zákonom daný vek odchodu do dôchodku. Ľudia čo vôbec nepracovali, iba v Holandsku žili, majú takisto právo tento dôchodok poberať. Každým rokom sa postupne zvyšuje, pričom momentálne je 67 rokov a 3 mesiace, pričom následne sa bude zvyšovať na základe očakávanej dĺžky života. 

Nárok na starobný dôchodok vo Francúzsku 

Pre pracujúceho Francúza je dôležité nielen to, kedy odchádza do dôchodku vo Francúzsku, ale aj minimálna požadovaná dĺžka služby, počas ktorej bola osoba považovaná za poistenca. Práve tieto obdobia dávajú nárok na plnú starobnú dávku, ak osoba dosiahla vek 62 rokov. 
Predpisy stanovujú, že za ukončenú sa považuje táto dĺžka služby: 
  • najmenej 162 štvrťrokov - pre tých, ktorí sa narodili pred rokom 1951,
  • 172 a viac štvrťrokov – pre tých, ktorí sa narodili po roku 1973 (počet odpracovaných období sa postupne zvyšuje v závislosti od roku narodenia).
Chýbajúce štvrťroky je možné dokúpiť zaplatením dodatočných príspevkov za tieto obdobia. Môžete však pridať nie viac ako 12 štvrtín.
 
Pri niektorých kategóriách je vek ukončenia 60 rokov a o niečo skôr môžu požiadať o dôchodok: 
  • tí, ktorí pracovali v sťažených podmienkach: práca v nočných zmenách, extrémne teploty, tla, hluk na pracovisku a pod.,
  • osoby so zdravotným postihnutím,
  • zamestnanci s dlhodobou kariérou, ktorí začali svoju kariéru vo veku 16 rokov a skôr.
 
NAŠ TIP: Vo vlastnom záujme si uchovajte doklady potvrdzujúce, že ste v zahraničí skutočne pracovali, ide hlavne o číslo sociálneho poistenia a pracovnú zmluvu. Každý štát, ktorý vám priznal starobný dôchodok, ho začne vyplácať na váš osobný účet v krajine EU. Ak žijete mimo EÚ, je pravdepodobné, že si budete musieť otvoriť osobný účet v krajine EÚ, ktorá vám vypláca starobný dôchodok.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách