Zverejnené: 12.06.2024

Koľko musíte odrobiť, aby ste mali nárok na PN?


Article image
Nemocenské je dávka sociálneho zabezpečenia, na ktorú má nárok poistenec, ktorý je pre chorobu, úraz, pracovný úraz alebo nariadené karanténne opatrenie/izoláciu uznaný dočasne práceneschopným. Nemocenské po splnení podmienok vypláca Sociálna poisťovňa. Dočasnú pracovnú neschopnosť uznáva ošetrujúci lekár z dôvodu choroby, úrazu, pracovného úrazu,, choroby z povolania, alebo z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia/izolácie.

Aké sú podmienky pre získanie nároku na nemocenské dávky na Slovensku

Nárok na nemocenské máte, ak ste napríklad:
 • zamestnanec, 
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO) a  
 • fyzická osoba, ktorej vznikla dočasná pracovná neschopnosť po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.
Nárok na nemocenské vám vznikne, ak ku dňu vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti spĺňate podmienky:
 • máte lekárom potvrdenú dočasnú pracovnú neschopnosť,
 • ste nemocensky poistený ku dňu vzniku dôvodu na poskytovanie nemocenského alebo vám plynie ochranná lehota po skončení poistenia,
 • ak ste zamestnancom a nemáte príjem za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ vyplatený za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti (rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený a či ide o príjem za vykonanú prácu), zaplatenie poistného na nemocenské poistenie zamestnávateľom sa nesleduje,
 • ak ste SZČO a máte zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške,
 • ak ste dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO),
 • máte zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške, v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti ste boli nemocensky poistený aspoň 270 dní (na tieto účely sa vám okrem aktuálneho dobrovoľného nemocenského poistenia započíta aj akékoľvek iné ukončené nemocenské poistenie) a
 • dodržiavate liečebný režim.
V prípade, ak si nárok na nemocenské uplatňujete z viacerých nemocenských poistení, uvedené podmienky musíte splniť pri každom z nich.

Ak ste dohodár pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce s pravidelným mesačným príjmom, kedy je povinnosť mať nemocenské poistenie, máte po splnení všetkých zákonných podmienok nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a na nemocenskú dávku.

Určenie rozhodujúceho obdobia pre výpočet denného vymeriavacieho základu a spôsob výpočtu náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti dohodára sú rovnaké ako u zamestnanca s pracovnou zmluvou.

Čo má vplyv na výšku nemocenskej dávky

Nemocenské dávky sa určujú z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pri výpočte dávky sa určí rozhodujúce obdobie, t. j. obdobie, z ktorého sa použije príjem pri výpočte dávky.

Rozhodujúce je aj obdobie, z ktorého príjmy sa použijú pri výpočte denného vymeriavacieho základu. U všetkých poistencov je závislé od dĺžky trvania nemocenského
poistenia a u zamestnanca aj od dĺžky obdobia platenia poistného od vzniku nemocenské poistenia do dňa vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky (tzv. 90-dňová čakacia lehota).

Proces vybavovania dokumentácii na PN

Rozhodujúce je, akým spôsobom vám lekár vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Váš lekár vám vystaví PN elektronicky (ePN), v Sociálnej poisťovni nemusíte podávať osobitnú žiadosť o nemocenskú dávku. Samotné vystavenie ePN lekárom je automaticky považované za žiadosť o dávku, ktorú posúdi a vybaví Sociálna poisťovňa. Po návšteve lekára tak už nemáte žiadne iné povinnosti.

Služba ePN sa v praxi využíva od 1. júna 2022. Vtedy sa spustilo prechodné obdobie, počas ktorého sa lekári mohli dobrovoľne pripájať do systému ePN. Vystavovanie ePN je pre oprávnených lekárov povinné od 1. júna 2023.

Zamestnávateľovi oznamuje údaje o vašej ePN Sociálna poisťovňa cez eSlužby, ku ktorým má každý zamestnávateľ prístup. V časti ePN si váš zamestnávateľ nájde všetky potrebné údaje o vás, aby vám mohol vyplatiť náhradu príjmu počas vašej dočasnej PN. Zamestnávateľ zároveň cez eSlužby oznámi Sociálnej poisťovni údaje potrebné pre posúdenie nároku na nemocenské alebo úrazový príplatok, ako aj údaje potrebné na výplatu nemocenského alebo úrazového príplatku.

V prípade, že vaša liečba trvá dlhšie ako 10 dní, dávku nemocenské začína Sociálna poisťovňa vyplácať od 11. dňa práceneschopnosti. Prvých desať dní hradí váš zamestnávateľ.
Ak ste SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Podmienkou nároku je zaplatenie poistného na nemocenské poistenie riadne a včas. Podmienkou nároku na nemocenské dobrovoľne nemocensky poistenej osoby je aj 270 dní nemocenského poistenia v posledných 2 rokoch.

Povinnosti poistenca na PN

Ako poistenec máte práva, ale aj povinnosti počas svojej práceneschopností. Povinnosti, ktoré musíte dodržiavať:
 • dodržiavať liečebný režim a vychádzky určené ošetrujúcim lekárom a poskytovať súčinnosť pri ich kontrole,
 • zdržiavať sa na adrese pobytu uvedenej v elektronickom zázname o dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • preukázať sa pri kontrole dodržiavania liečebného režimu občianskym preukazom alebo iným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť,
 • ak počas trvania práceneschopnosti zmeníte pobyt, kde sa budete zdržiavať, ste povinní to oznámiť Sociálnej poisťovni v lehote do 8 dní,
 • dostaviť sa na určené kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu k ošetrujúcemu lekárovi,
 • do troch dní od vzniku prvej ePN nahlásiť číslo účtu v banke, na ktorý sa vám má poukazovať nemocenské alebo úrazový príplatok alebo adresu na poukazovanie nemocenského alebo úrazového príplatku (táto povinnosť sa netýka zamestnanca); tlačivo je dostupné aj v Elektronickom účte poistenca,
 • pri vzniku ePN z dôvodu úrazu alebo pracovného úrazu predložiť vyplnené Hlásenie úrazu,
 • vziať späť žiadosť o nemocenské/úrazový príplatok, ak nepožadujete dávku napriek tomu, že lekár potvrdil ePN, a to až do ukončenia konania o nároku na nemocenské alebo úrazový príplatok,
 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie a zánik nároku na dávku a jej výplatu.
Zdroj: Sociálna poisťovňa
 
TIP OD NÁS: Doplnkovým poistením práceneschopnosti si zabezpečíte výplatu dennej dávky v prípade, že ste nútení byť práceneschopným a nie ste tak schopný z lekárskeho hľadiska vykonávať svoju bežnú pracovnú činnosť. Poistné plnenie je možné použiť na pokrytie liečebných, ale aj bežných výdavkov, akými sú nájom, splátky
hypotéky a podobne.

Výhodou je mať aj úrazové pripoistenie, ktoré môže byť poisťované samostatne. Krytie rizík úrazového poistenia sa zabezpečuje v prípade úrazu plnením z poistky po splnení podmienok poistenia.


Ak máte záujem o akékoľvek poistenie, kontaktujte nás prostredníctvom Kontaktného formulára na Finančnom kompase.
 
Auror článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách