Zverejnené: 23.05.2023

Koľko stojí prihlásenie auta? Cena nie je jediné, čo by ste mali vedieť


Article image
Posledná povinnosť pri kúpe vozidla je jeho prihlásenie do evidencie vozidiel Slovenskej republiky. Nové vozidlá za vás zvyčajne prihlási autorizovaný predajca. Ak ste si vozidlo doviezli zo zahraničia, musíte si ho prihlásiť sami. Prihlásenia dovezeného vozidla zo zahraničia trvá približne mesiac.

Od 1. decembra 2019 môžete prihlásenie novo zakúpeného vozidla do evidencie urobiť elektronicky bez fyzickej návštevy dopravného inšpektorátu. Doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom zašlú na adresu prevádzkovateľa vozidla. Po spracovaní žiadosti na dopravnom inšpektoráte je žiadosť systémovo zasielaná na spracovanie.

Prihlásenie nového vozidla

Vlastník nového vozidla je povinný ho prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí, pritom musí uviesť, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ. Pri prihlásení nového vozidla nie je potrebná obhliadka vozidla. Od 1. 8. 2019 sa už nepredkladajú papierové žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel.

Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom.
Tlačivá potrebné na prihlásenie nového vozidla:
 • osvedčenie o evidencii časť II vydané výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla, 
 • doklad o nadobudnutí vozidla – faktúra, leasingová zmluva,
 • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz),
 • potvrdenie o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, 
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená), 
 • úradne overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti, ak je vozidlo zakúpené cez leasing, 
 • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite); tento doklad nie je potrebné predložiť, ak ho zaslal predajca vozidla prostredníctvom elektronickej služby.

Prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia

Každé dovezené vozidlo musí byť prihlásené na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne. Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí.
Tlačivá potrebné na prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia:
 • osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy,
 • doklad okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia; tento doklad sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • v prípade, ak ide o dovoz doposiaľ neevidovaného vozidla a ak vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, je vlastník povinný predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC. Orgán Policajného zboru do osvedčenia o zhode vozidla uvedie dátum evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo osvedčenia o evidencii časti II, osvedčenie o zhode vozidla COC potvrdí podpisom a pečiatkou a vráti ho držiteľovi vozidla.

Prepis motorového vozidla v okrese

Pri prepise vozidla v okrese sú prítomní obaja účastníci, teda pôvodný aj nový držiteľ. Obaja predložia doklad totožnosti alebo notársky overené splnomocnenie na zastupovanie chýbajúcej osoby. Ak pôvodný držiteľ vykoná iba odhlášku na nového držiteľa, tento je povinný si do 30 dní odo dňa vykonania prevodu držby v evidencii prihlásiť vozidlo na seba. Od 1. 12. 2019 už nie je potrebné pristaviť vozidlo na kontrolu. 
Tlačivá potrebné na prepis vozidla:
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla, 
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané, 
 • nový držiteľ predloží doklad o predbežnom uzavretí PZP (pôvodné PZP zaniká okamihom zápisu prevodu držby vozidla na inú osobu),
 • ak nový držiteľ nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, tak je pôvodný držiteľ pri oznámení zmeny držby vozidla povinný predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

Prihlásenie vozidla z iného okresu

Ak pôvodný držiteľ vykoná odhlášku vozidla, nový držiteľ vozidla je povinný si do 30 dní od dňa vykonania prevodu držby prihlásiť vozidlo na príslušnom pracovisku evidencie vozidiel podľa trvalého bydliska držiteľa vozidla.
Od 20. 5. 2018 sa nepredkladá osvedčenie o evidencii časť I pri oznámení zmeny držby vozidla, ak nový držiteľ nie je osobne prítomný pri evidenčnom úkone.
V prípade zmeny bydliska (presťahovanie) držiteľa vozidla do iného okresu nie je potrebné vykonať odhlásenie vozidla do iného okresu, ale len zmenu trvalého pobytu v novom okrese.
Tlačivá potrebné na prepis vozidla:
 • osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, 
 • platné potvrdenie o uzavretí PZP (pôvodné PZP zaniká okamihom zápisu prevodu držby vozidla na inú osobu),
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, 
 • ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní s výsledkom spôsobilé.

Elektronické prihlásenie vozidla

Ak vás čaká prepis auta, nemusíte to urobiť osobne na dopravnom inšpektoráte. Prepis auta elektronicky môže šetriť váš čas, ale aj peniaze. Elektronické služby môžete využívať v rôznych prípadoch, ale podmienkou je byť držiteľom občianskeho preukazu s čipom. Dôležitá je aj elektronická čítačka, bez nej nie je možné prepísať vozidlo, niektoré notebooky už majú takúto čítačku zabudovanú.

Pre prihlásenie vozidla je nevyhnutná aplikácia eID a pre vytváranie elektronického podpisu je nevyhnutná aplikácia D.Suite/eIDAS. Spomenuté aplikácie si môžete nainštalovať po stiahnutí z webovej stránky ústredného portálu verejnej správy.
K občianskemu preukazu s čipom musíte mať pri sebe aj BOK na prihlásenie a KEP PIN na podpísanie dokumentov cez web. BOK dostanete, keď vám vyhotovia nový občiansky preukaz a KEP PIN získate počas inštalácie programu eID. V oboch prípadoch ide o kombináciu čísel.
Potrebný je malý technický preukaz z prepisovaného auta, na ktorom sa nachádzajú dôležité informácie a obsahuje aj malý čip. Tento čip nemusíte načítavať, ale každý technický preukaz by ho mal mať. Je to znak toho, že auto je registrované v elektronickej databáze.

Je dôležité, aby elektronický prepis uskutočnili pôvodný aj nový majiteľ vozidla. Pri papierovom prepise stačí, ak všetko vykoná iba jedna oprávnená osoba na základe splnomocnenia. V prípade elektronického prepisu musia tento úkon realizovať obe strany.
Pri prepise vozidla si môžete veľký technický preukaz vyzdvihnúť osobne na dopravnom inšpektoráte v meste bydliska. V prípade malého technického preukazu uvediete adresu, kam vám bude preukaz zaslaný.

Poplatok za prepis vozidla môžete zaplatiť tiež online. Využiť sa dá platba kartou alebo online tlačidlo vašej banky. Prepis totiž nie je možné dokončiť, kým nebude vaša platba evidovaná. Elektronické služby, pri ktorých je vyžadovaný kvalifikovaný elektronický podpis, je sadzba správneho poplatku o 50 % nižšia, najviac môže byť sadzba poplatku znížená o 70 eur.

Správne poplatky za vydanie tabuliek s evidenčným číslom a za úkony

Prihlásenie vozidla je spojené s výdavkami na vydanie tabuľky i za jednotlivé úkony.
To, koľko zaplatíte za vydanie tabuľky, závisí od jej typu:
 • za štandardnú tabuľku s evidenčným číslom 16,50 eur za každú tabuľku,
 • za tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno Z určenú pre motorové vozidlo kategórie Ps a Ls 33 eur za každú tabuľku,
 • ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada pri prihlásení vozidla do evidencie o pridelenie voliteľného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s voliteľným evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov 165,50 eur za každú tabuľku,
 • ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada pri prihlásení vozidla do evidencie o vydanie plastovej tabuľky s evidenčným číslom 182 eur za zadnú tabuľku (platí aj pre plastovú tabuľku s voliteľným evidenčným číslom) a za prednú tabuľku 16 eur,
 • ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada o vydanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov 16,50 eur.
Poplatky za úkony:
 • zápis vozidla podľa výkonu od 33 – 3900 eur,
 • zápis elektromobilu s poplatkom 33 eur,
 • zápis prípojného vozidla 33 eur,
 • zápis zmeny v dokladoch 6 eur,
 • zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré je určené na predaj a ktoré doteraz nebolo evidované v žiadnej evidencii vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak sa ako držiteľ zapisuje výrobca vozidla, zástupca výrobcu vozidla, právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej predmetom podnikania je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla za poplatok33 eur.

Sadzba poplatku za zápis vozidla podľa výkonu motora (prvá evidencia vozidla)

Výška poplatku závisí od výkonu motora a veku vozidla. Môže predstavovať len niekoľko desiatok eur, ale pri niektorých vozidlách môže dosiahnuť aj niekoľko tisíc eur.
           
Výkon motora v kW Sadzba poplatku v eurách
80 vrátane 33
80 až 86 vrátane 90
86 až 92 vrátane 110
92 až 98 vrátane 150
98 až 104 vrátane 210
104 až 110 vrátane 260
110 až 121 vrátane 360
121 až 132 vrátane 530
132 až 143 vrátane 700
143 až 154 vrátane 870
154 až 165 vrátane 1 100
165 až 176 vrátane 1 250
176 až 202 vrátane 1 900
202 až 228 vrátane 2 300
228 až 254 vrátane 2 700
254 a viac 3 900
 

TIP OD NÁS: Ak nemáte s dovozom vozidla zo zahraničia skúsenosť, nerobte to. Ide totiž o pomerne rizikovú kúpu a nakoniec nemusíte ušetriť ani cent a riskujete kopec problémov. Nie je výnimočné, že predajcovia inzerujú autá, ktoré vôbec neexistujú, ich zámer je nalákať kupujúceho. Na Slovensku sú firmy, ktoré robia túto činnosť. Prvou a základnou vecou pri hľadaní tej serióznej je absolvovanie stretnutia s jej majiteľom alebo zástupcom.
 

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách