Zverejnené: 23.05.2023

Overenie platnosti PZP: Jednoduchý návod, ako postupovať


Article image
PZP si musí uzavrieť každý držiteľ vozidla zapísaný do osvedčenia o evidencii vozidla, majiteľ vozidla, jeho prevádzkovateľ alebo leasingový nájomca. Povinnosť uzavrieť PZP sa vzťahuje na každé cestné motorové alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom. Rovnako aj vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sú určené na prevádzku po cestných komunikáciách, ako napríklad poľnohospodárske alebo cestné stroje.

Ako si jednoducho overiť platnosť PZP

PZP je určené zo zákona a každý majiteľ motorového vozidla si musí svoje motorové vozidlo poistiť. Ak si chcete overiť, či je vaše povinné zmluvné poistenie platné, môžete tak urobiť na webovej stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov (https://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk). Zadaním EČV vášho motorového vozidla sa dozviete, či máte platné PZP, na ako dlho ešte bude k danému vozidlu uzatvorené PZP. Platnosť svojho PZP si môžete overiť aj cez finančného sprostredkovateľa, ktorý s vami PZP uzatvoril, alebo na infolinke poisťovne, v ktorej ste PZP uzatvárali.

Platnosť PZP je veľmi dôležitá, keďže povinnosť uzavretia PZP vyplýva zo zákona a za nedodržanie vám hrozí pokuta. Minimálna pokuta pre majiteľa nepoisteného vozidla je 16,60 eur, maximálna 3 320 eur. Problém môže nastať pri škodovej udalosti. Bez poistenia musíte hradiť spôsobené škody na majetku či zdraví z vlastnej peňaženky, keďže poškodený má právo vymáhať náhradu škody.

Aké údaje a dokumenty k tomu potrebujeme?

Najjednoduchšie a najrýchlejšie si môžete platnosť PZP zistiť cez internet. Slovenská kancelária poisťovateľov vytvorila aplikáciou na overenie platnosti PZP. Ak potrebujete zistiť platnosť PZP cudzieho vozidla, ktoré vám spôsobilo škodu na vozidle, dozviete sa to cez aplikáciu SKP.

Potrebné údaje pre zistenie platnosti PZP:

 • evidenčné číslo vozidla (ŠPZ), dátum dopravnej nehody a overovací kód na stránke,
 • po vyplnení sa zobrazia údaje o vozidle, číslo poistnej zmluvy a poisťovňa, v ktorej je auto poistené.
V poisťovni, v ktorej je auto vinníka poistené, si môžete nárokovať škodu, ktorú vám spôsobil.
Ak sa vám po vyplnení údajov nezobrazí žiadna poisťovňa, môžete si uplatniť nárok na poistné plnenie v Slovenskej kancelárii poisťovateľov.

Čo robiť, keď chceme PZP vypovedať?

Výpoveď povinného zmluvného poistenia  môžete dať z niekoľkých dôvodov. Treba vždy dodržiavať termíny a výpoveď zbytočne neodkladať.

Povinné zmluvné poistenie zaniká okamihom, keď nastala skutočnosť:

 • zánik motorového vozidla,
 • zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu,
 • vyradenie motorového vozidla z evidencie vozidiel,
 • prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,
 • vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
 • vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
 • zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva,
 • zmenou poisťovne (klient musí 6 týždňov pred ukončením poistného obdobia doručiť poisťovni písomnú výpoveď).
 
Ak je napríklad výročný deň začiatku poistenia 10.10.2022, tak ďalšie výročie je 10.10.2023. Máte možnosť poistnú zmluvu vypovedať ku koncu poistného obdobia. Písomná výpoveď musí byť poisťovni doručená aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Poistné obdobie je obdobie, ktoré je dohodnuté v poistnej zmluve.

Oznámiť výpoveď PZP môžete písomne doporučenou poštou na adresu poisťovne alebo osobne na pobočke poisťovne.
Ak podávate výpoveď PZP k inému dátumu ako k výročiu zmluvy, je potrebné k výpovedi priložiť kópiu dokladu preukazujúceho dôvod výpovede:
 • pri predaji vozidla je potrebná kópia veľkého technického preukazu s novým majiteľom,
 • pri vyradení vozidla z evidencie, potvrdenie o vyradení alebo protokol o ekologickej likvidácii,
 • pri odcudzení vozidla, protokol od Polície SR.
Zároveň zo zákona o povinnom zmluvnom poistení musíte odovzdať poisťovni aj doklady potvrdzujúce platnosť poistenia, t. j. zelenú kartu.
Vo výpovedi nezabudnite požiadať poisťovňu o vrátenie nespotrebovaného poistného, ktoré ste uhradili do konca poistného obdobia a zároveň požiadajte aj o vystavenie potvrdenia o bezškodovom priebehu.
 
TIP OD NÁS: Ak nemáte platné PZP, máte veľký problém v prípade zavinenej nehody. PZP má svoju veľkú výhodu, ktorú oceníte v momente, kedy spôsobíte dopravnú nehodu. V prípade, že by ste PZP uzatvorené nemali, všetku škodu spôsobenú počas nehody na majetku iných by ste museli zaplatiť z vlastného vrecka.

Preto je výhodné si PZP uzatvoriť. To je možné prostredníctvom kalkulačky Povinného zmluvného poistenia na našej stránke Finančný kompas, ktorá vám vypočíta výšku poistného.
 

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách