Zverejnené: 04.09.2019

Poistenie pohrebných nákladov


Article image

Poistenie pohrebných nákladov je produkt uzatváraný za účelom náhrady nákladov, ktoré vzniknú pozostalým v súvislosti s pohrebom. Uzatvorením poistenia prejavíme  zodpovednosť voči naším najbližším v emocionálne ťažkom období. Štátna sociálna dávka, príspevok na pohreb  je 79,67 €. Výdavky spojené s pohrebom sa pritom pohybujú od stoviek až po tisíce €.

Výdavky pri pohrebe

Najväčším výdavkom je kúpa rakvy. Cena rakvy sa v priemere pohybuje od 400 do 900 €. Pomerne veľké rozdiely v rámci Slovenska existujú pri sume, ktorú si pohrebné služby účtujú za odvoz zosnulého z miesta, kde zomrel – z domácnosti alebo nemocnice a následný prevoz do domu smútku.

Nevyhnutným nákladom je tiež vykopanie hrobovej jamy a spustenie rakvy do hrobu, resp. kremácia. Pozostalí musia počítať aj s výdavkami na oblečenie a úpravu zosnulého, kvetinovú výzdobu a vence, účasťou obradníka a s poplatkami na matrike.

Hrobové miesto môže byť bezplatné – predovšetkým na dedinských cintorínoch pri kostoloch. Suma za jeho prenájom sa však môže pohybovať až v stovkách eur, záleží od lokality.  

Priemerné náklady na pohreb

 • preprava pohrebným vozidlom 140 €
 • prevoz rakvy do márnice 50 €
 • oblečenie zosnulého, holenie, kozmetické úpravy 35 €
 • výkop hrobu 80 €
 • uloženie v chladiacom zariadení (do 5 dní) 30 €
 • vybavenie matriky 8 €
 • kópia úmrtného listu 5 €
 • rakva 400 €
 • veľký veniec na obrad 40 €
 • nájom hrobového miesta na 10 rokov 80 €
 • účasť obradníka 30 €

Spolu 898

Štátny príspevok na pohreb -79,67 €

Výsledná suma 818,33 €

Preto nenechávajte nič na náhodu a peniaze si pripravte vopred sami. Poistením pohrebných nákladov odbremeníte pozostalých a zabezpečíte výplatu peňazí na úhradu nákladov pohrebu, sami si určíte, komu budú vyplatené peňažné prostriedky.

Zoznam poisťovní, ktoré poskytujú pohrebné poistenie

Komunálna poisťovňa

Pohrebné poistenie Pieta

 • Bežne platené poistenie pre prípad smrti s možnosťou jednorazového vkladu pri uzatvorení poistenia vo výške 300 až 2 000 €
 • Klient si sám určuje lehotné poistné, na základe ktorého poisťovňa vypočíta poistnú sumu. Tá dosahuje pri bežne platenom poistení výšku minimálne 1 000 € a maximálne 3 000 €.
 • Fixná doba platenia je 10 rokov.

Spôsob vyplatenia

Poistné plnenie môže byť vyplatené v celej výške osobe vopred určenej na takýto úkon. Druhou možnosťou je preplatenie faktúry spoločnosti, ktorá zabezpečí pohreb zosnulého. Vyplatená bude len čiastka nepresahujúca dojednanú poistnú sumu. Ak dohodnutá poistná suma presiahne výšku faktúry za pohrebné služby, zostatok bude vyplatený oprávnenej osobe. Poistenie ponúka aj možnosť odkupu s poplatkom vo výške 5 % z aktuálnej hodnoty poistenia.

Podmienky poistenia

Vstupný vek minimálne 20 a maximálne 70 rokov. K poisteniu nie je možné dojednať žiadne pripoistenie, vzťahuje sa len na náklady spojené s pohrebom a karom zosnulého. Toto poistenie je bez oceňovania avšak s čakacou dobou 2 roky. V prípade, ak by došlo k úmrtiu poisteného do tejto lehoty, poistné, ktoré bolo zaplatené, poisťovňa vráti.

Interval platenia

Poistenec mladší ako 60 rokov si môže vybrať zo štyroch intervalov platenia s minimálnym poistným vo výške:

 • 15 € mesačne,
 • 45 € štvrťročne,
 • 90 € polročne
 • alebo 180 € ročne.

Poistenci vo veku 60 a viac rokov majú nasledovné možnosti platenia minimálneho poistného:

 • 10 € mesačne (v rozmedzí 10 – 14,99 € je možné platiť poistné iba inkasom z účtu),
 • 30 € štvrťročne,
 • 60 € polročne,
 • 120 € ročne.

 

Poisťovňa Kooperatíva

Pohrebné poistenie

Vhodná alternatíva v prípade, že si nemôžete uzavrieť životné poistenie (napr. z dôvodu zdravotného stavu), chcete však odbremeniť svojich blízkych.

Poistné krytie:

Smrť z akýchkoľvek príčin

Výhody

Poistné plnenie bude vyplatené poisťovňou ihneď po nahlásení poistnej udalosti a doručení potrebných podkladov.

Pri  vzniku poistnej udalosti sa daň neplatí, takže oprávnené osoby dostanú poistné plnenie v plnej výške (dokonca zvýšené o dodatočný výnos)

Poistné plnenie je vyplatené určenej osobe a vyňaté z dedičského konania

Doba platenia bežne plateného poistenia je 10 rokov, poistná doba je však až do vzniku poistnej udalosti

 

Slovenská sporiteľňa

Pohrebné poistenie

 • Klient si sám určí, komu budú vyplatené peňažné prostriedky,
 • Platiť poistné je možné: mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne,
 • Poistné sa platí po dobu 10 rokov alebo jednorazovo,
 • Klient má na výber z viacerých poistných súm: 2 000 €, 3 000 €, 5 000 €, 7 500 € alebo 10 000 €. Pri jednorazovo platenom poistnom aj 1 500 €,
 • Na základe zvolenej poistnej sumy a veku klienta sa vypočíta výška poistného,

Poistná doba a plnenie:

 • poistná doba je neurčitá, poistenie existuje až do vzniku poistnej udalosti (úmrtie poisteného),
 • poisťovňa vyplatí dohodnuté plnenie vopred určenej osobe.

Podmienky Pohrebného poistenia:

 • vstupný vek pri bežne platenom poistnom: od 18 do 70 rokov,
 • vstupný vek pri jednorazovo zaplatenom poistnom: od 18 do 85 rokov.

 

Poštová poisťovňa

Poistenie pohrebných nákladov

 • Zdravotný stav poisťovňa nebude posudzovať
 • Poistenie pre každého vo veku 25 až 70 rokov
 • K uzavretiu zmluvy vám stačí iba občiansky preukaz

Suma, ktorú poisťovňa vyplatí vašim pozostalým sa nezdaňuje a nepodlieha ani dedičskému konaniu. To znamená, že príbuzní majú peniaze k dispozícii rýchlejšie a môžu ich použiť na pokrytie nákladov spojených so smútočným obradom alebo kúpou náhrobného kameňa.

 • Výška poistnej sumy 1 500 €, 2 000 €, 2 500 €, 3 000 €, 3 500 €, 4 000 €, 4 500 € alebo 5 000 €,
 • Nie je potrebné absolvovať zdravotné prehliadky ani zodpovedať otázky o zdravotnom stave,
 • Poistné plnenie nevstupuje do dedičského konania,
 • Možnosť si vybrať ľubovoľnú oprávnenú osobu, alebo viac osôb, ktorým sa vyplatí poistné plnenie,

Doba platenia poistenia závisí od vstupného veku poisteného.

Po ukončení platenia poistného poistné krytie trvá aj naďalej, až do momentu úmrtia poisteného.

 

4LIFE DIRECT

 • Poistné krytie od 1 000 - 10 000 € 
 • Ak je poistený vo veku 40-85 rokov a zároveň je občanom SR, bude jeho poistenie aktivované bez akéhokoľvek preverovania zdravotného stavu. V prípade poistnej zmluvy vo variante poistenia účastníka a jeho/jej manžela/manželky (druha/družky) musí len jeden z poistených splniť túto vekovú požiadavku za podmienky, že jeho/jej manžel/manželka (druh/ družka) dovŕšil/a najmenej 18 (osemnásť) rokov a nedovŕšil/a vek 86 (osemdesiatšesť) rokov.
 • Poistné sa nikdy nezvýši pokiaľ sa tak poistený nerozhodne a poistné krytie nebude znížené, avšak, aj keď je hotovosť oslobodená od dane, inflácia môže časom znížiť jej hodnotu.
 • Plnenie počas prvých dvadsiatich štyroch mesiacov je limitované. Ak poistený zomrie počas prvých 24 mesiacov, poistné plnenie bude vyplatené vo výške rovnajúcej sa 100% celého zaplateného poistného do úmrtia poisteného, namiesto plnej sumy uvedenej v poistke, pokiaľ nezomrie následkom nehody, kedy budú mať oprávnené osoby nárok na plné poistné plnenie.
 • Možnosť zvoliť si dvojnásobné poistné plnenie v prípade úmrtia následkom nehody.
 • Ak pridáte do poistenia manžela/manželku, druha/ družku mesačné poistné bude výhodnejšie

 

Porovnanie poistenia TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách