Zverejnené: 23.05.2023

Príspevok zamestnávateľa do 3. piliera 2023: Aká je jeho výška?


Article image
Doplnkové dôchodkové sporenie je založené na báze dobrovoľnosti a je určené všetkým tým, ktorí sa nespoliehajú len na štátom vyplácaný dôchodok. Ide o dobrovoľnú formu dlhodobého sporenia. Veľkou a hlavnou výhodou je možnosť získania príspevku od zamestnávateľa.  Minimálna dĺžka sporenia je 10 rokov a minimálny vek sporiteľa na vyplácanie dávok je 55 rokov.

Keby bolo na nás, nastavili by sme minimálnu dĺžku sporenia na 30 rokov aby sporitelia videli význam investovania a odkladania na dôchodok, keďže tieto peniaze primárne majú slúžiť na toto obdobie. Ak si predstavíte skupinku dôchodcov, ktorá sa špacíruje po Bratislave a hovorí cudzou rečou, je to iba preto, lebo táto krajina má podmienky vytvárania si dôstojného dôchodku prísnejšie a vytráca sa nutkanie vyberať po čase tieto financie. Jednoducho povedané, ak chcete na jeseň svojho života cestovať, štátom vyplácaný dôchodok, vám rozhodne na takéto koníčky nebude postačovať.

Cieľom doplnkového dôchodkového sporenia je zabezpečiť sporiteľovi doplnkový dôchodkový príjem v starobe skončením výkonu prác alebo v prípade skončenia výkonu prác,  ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie tri alebo štyri (tanečný umelec alebo hudobný umelec, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj).  Dávky z doplnkového dôchodkového sporenia sú vyplácané na základe písomnej žiadosti účastníka po splnení zákonných podmienok sporenia.

Ako funguje príspevok zamestnávateľa do tretieho piliera

Výška mesačných príspevkov sporiteľa na doplnkové dôchodkové sporenie je dohodnutá v účastníckej zmluve. Výška príspevkov zamestnávateľa, ktorý platí príspevky za svojich zamestnancov, je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a DDS. Platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo ich zamestnávateľ dohodne so splnomocnenými zástupcami zamestnancov.

Aká je výška príspevku v roku 2023?

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva účastníkov vykonávajúcich rizikové práce, je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť za týchto zamestnancov príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie povinne. Výška jeho príspevkov je najmenej 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca alebo príjmu zúčtovaného na výplatu. Účastník vykonávajúci rizikové práce počas obdobia výkonu uvedených prác príspevky platiť môže, ale nemusí.

V iných prípadoch prax ukazuje, že výška príspevku sa pohybuje v rozmedzí 15 až 30 € a ak máte šťastie, môže byť nastavená aj ako konkrétne percento z vašej mzdy. Ak teda vaša mzda rastie, nie ste závislý od toho, akú sumu vedenie firmy pre tretí pilier nastavilo.

Výhody 3.piliera:

  • sporenie je dobrovoľné, takže sa môžete rozhodnúť, či ho využijete;
  • k dispozícii je široká ponuka fondov s rôznymi stupňami rizika;
  • do fondov môže prispievať aj zamestnávateľ;
  • možnosť zníženia základu dane o výšku zaplatených príspevkov (maximálne však 180 eur ročne), čo predstavuje úsporu na daniach 34,20 eur;
  • peňažné prostriedky nasporené na dôchodkovom účte sú predmetom dedenia;
  • príspevky zaplatené zamestnávateľom sú súčasťou daňových výdavkov. Zamestnávatelia si môžu príspevky do tretieho piliera pre svojich zamestnancov zahrnúť do daňových výdavkov až do výšky 6 % z hrubej mzdy zamestnanca.
Zároveň platí, že daňový bonus sa ráta len z príspevkov, ktoré si do tretieho piliera poslal sporiteľ sám, teda nie z príspevkov od svojho zamestnávateľa. Odporúča sa preto sporiť do tretieho piliera aspoň 15 eur mesačne. Takto sa za celý rok nazbierajú príspevky vo výške 180 eur.

Medzi nevýhody 3. piliera môžeme zaradiť to, že poplatky sú trochu vyššie, ako pri štandardnom dlhodobom investovaní. Skladajú sa z poplatku za správu fondu (od 2023 je jeho výška 1,15 % ročne z priemernej hodnoty účtu) a poplatku za zhodnotenie príspevkov – 10 % z výnosu. Ak nemáte tretí pilier vhodne nastavený (čím starší účastník, tým konzervatívnejší fond) výnosy nemusia byť v porovnaní s inými spôsobmi investovania také zaujímavé.

 
TIP OD NÁS: Ak ste do 3. piliera vstúpili do 31. 12. 2013, na daňovú úľavu nemáte nárok. Ak chcete využiť všetky výhody tretieho piliera, podpíšte dodatok k účastníckej zmluve a tým akceptujete podmienky platné od 1. 1. 2014 – budete tak môcť využiť daňovú úľavu.
Ak ste SZČO, 3. pilier sa oplatí v prípade, ak vám vzniká daňová povinnosť a viete si uplatniť daňovú úľavu.
Nebojte sa dynamických riešení, platí ale, že čím sme starší, tým by sme mali byť opatrnejší.

Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách