Zverejnené: 15.12.2023

Sociálna poisťovňa avizuje od 1.1.2024 zmeny


Article image
Sociálna poisťovňa zverejnila prehľad zmien od 1. januára 2024, ktoré sa dotknú druhého dôchodkového piliera, dôchodkov a dôchodkového poistenia, ePN,  nemocenského, úrazového a garančného poistenia. Zmeny nastanú aj pri výbere a platení poistného. Ktoré pripravované zmeny sa týkajú práve vás?

Zmeny v dôchodkoch a dôchodkovom poistení

Od 1. januára 2024 Sociálna poisťovňa automaticky valorizuje (zvýši) všetky dôchodkové dávky. Dôchodcovia o to nemusia osobitne žiadať, nakoľko o zvýšení dostanú písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im Sociálna poisťovňa prvý raz vyplatí v obvyklom výplatnom termíne v januári 2024 aj s doplatkom od 1. januára 2024 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2024.

Dôchodky priznané v roku 2024 sa zvýšia o 14,5 % z mesačnej sumy dôchodku. Dôchodky priznané pred rokom 2024 sa od 1. januára 2024 zvýšia o 3,6 % mesačnej sumy dôchodku. Na zvýšenie od 1. januára 2024 sa prihliadne na percento mimoriadnej valorizácie od 1. júla 2023.

Pri valorizácii minimálnych dôchodkov sa v roku 2024 nič nemení. Ak suma dôchodku bude aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2024 nemení, dôchodca bude naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej sume.

Zmena dôchodkovej hodnoty

Sociálna poisťovňa stanovila aktuálnu dôchodkovú hodnotu (ADH) platnú od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 na 17,7688 eur. ADH je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku.

Dôchodkový vek

Dôchodkový vek sa v roku 2024 nemení, zostáva 64 rokov a až do ročníka narodenia poistenca 1966. Zároveň platí, že dôchodkový vek sa poistencovi znižuje o 6 mesiacov za každé vychované dieťa (najviac za tri deti, teda najviac o 18 mesiacov).

Zmena nastane v roku 2024. Od ročníka narodenia poistenca v r. 1967 sa podľa v súčasnosti platnej legislatívy zvyšovanie dôchodkového veku opätovne naviaže na strednú dĺžku života.

Dôchodkový vek ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na päť  rokov dopredu. Prvýkrát sa tak stane v roku 2024 a ustanoví sa dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1967.

Pripravované zmeny v 13. dôchodku a vo výplate rodičovského dôchodku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pripravuje novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá má v roku 2024 ustanoviť pre poberateľov dôchodkov vyplatenie 13. dôchodku v priemernej výške. Rovnako pripravuje zmeny vo vyplácaní rodičovského dôchodku. O týchto zmenách bude Sociálna poisťovňa verejnosť včas informovať, a to po prijatí legislatívnych zmien v Národnej rade SR a ich podpise prezidentkou SR.

Zníženie sadzby do II. Piliera

Ide zatiaľ len o návrh zmeny zákona, ktorý je potrebné ešte prerokovať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v tejto súvislosti pripravuje príslušnú zmenu zákona.  Ak k schváleniu dôjde, sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) sa zníži zo súčasných 5,50 % na 4 %.

 

Jednorazová výplata dôchodku z 2, piliera v hotovosti (referenčná suma) a jeho zdanenie.

Referenčná suma pre výplatu dôchodku z 2. dôchodkového piliera na rok 2024 je stanovená vo výške 651,70 eur. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, teda z 1. dôchodkového piliera. Táto suma je zároveň podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. dôchodkového piliera) programovým výberom.

Ak sporiteľovi v 2. pilieri budú v roku 2024 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z 1. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne
prevyšujúcej sumu 651,70 eur
bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v 2. pilieri jednorazovo.

roku 2024 sa jednorazová výplata nasporenej sumy ešte nezdaňuje.

Možnosť jednorazového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov z 2. piliera zostane zachovaná aj v roku 2024, to znamená bez nutnosti zdanenia vyplatenej sumy príspevkov. Jedinou podmienkou ich vyplatenia bude, že žiadateľ o starobný dôchodok z 2. piliera už poberá dôchodky (najmä starobný dôchodok z I. piliera, pozostalostný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, resp. obdobný dôchodok z cudziny) v úhrne prevyšujúcom referenčnú sumu platnú v roku 2024.

ePN budú môcť vystaviť aj špecialisti a zubári

Od 1. januára 2024 bude dočasnú pracovnú neschopnosť v rámci elektronickej dočasnej PN (ePN) okrem v súčasnosti oprávnených lekárov uznávať aj lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore alebo zubný lekár, pri poskytovaní špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Rozšíri sa tak okruh lekárov, ktorí budú povinne vystavovať ePN.

Rozšírenie nároku na materské

Od 1. januára 2024 sa do obdobia 270 dní trvania nemocenského poistenia pri nároku nemocensky poistených matiek (poistenkyne, ktoré sú nemocensky poistené alebo spĺňajú podmienky ochrannej lehoty)  na materské započíta aj doba štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak poistenka týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania. 

Ak dôvod na poskytnutie materského vznikne po 31. decembri 2023, do obdobia 270 dní nemocenského poistenia na účely nároku na materské je možné započítať obdobie štúdia. K žiadosti poistenka doloží potvrdenie školy o dobách štúdia a fotokópiu dokladu o ukončení štúdia (napr. vysvedčenie o vykonaní záverečnej skúšky, maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom), ktorým získala príslušný stupeň vzdelania.

Nové maximálne výšky 4 druhov nemocenských dávok

V roku 2024 budú poistenci po splnení zákonných podmienok dostávať zo Sociálnej poisťovne vyššie maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok: nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné.
Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2024, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude predstavovať 47,15837500 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 414, 80 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 462 eura.

Maximálne denné materské dosiahne hodnotu 64,30687500 eura. Materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 929,30 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci alebo 1 993,60 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci.

rastie aj maximálna výška dávky tehotenské, ktorej maximálna denná suma bude predstavovať 12,86137500 eura. Budúce mamičky dostanú najviac 385,90 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 398,80 eura mesačne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.

aximálne denné ošetrovné v roku 2024 predstavuje hodnotu 47,15837500 eura. Dávka ošetrovné, ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac za 14 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 660,30 eura. Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1 414, 80 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci), resp. 1 462 eura mesačne pri 31 kalendárnom mesiaci.

Zvyšovanie úrazových dávok

Tým, čo poberajú úrazovú rentu alebo pozostalostnú úrazovú rentu Sociálna poisťovňa od 1. januára 2024 zvýši vyplácanú úrazovú rentu o 3,2 % automaticky, o valorizáciu teda nemusia osobitne žiadať. Novopriznávaná úrazová renta, o ktorej bude Sociálna poisťovňa rozhodovať po 1. januári 2024, sa bude valorizovať o 13,6 %.

Maximálne sumy určených úrazových dávok od 1. januára 2024
Od 1. januára 2024 vzrastú o 3,2 %  dávky ako:
 • jednorazové odškodnenie,
 • náhrada nákladov spojených s liečením,
 • náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou.
Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky predstavuje od 1. januára 2024 sumu 75 166,20 eura a maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí je rovnako vo výške 75 166,20 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením predstavuje od 1. januára 2024 sumu 37 583,70 eura.

aximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom je v roku 2024 vo výške 3 759,60 eura. Na hodnotu 3 759,60 eura vzrastie v roku 2024 aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Maximálne sumy garančnej dávky a dávky v nezamestnanosti

Maximálne sumy garančnej dávky a dávky v nezamestnanosti sa v roku 2023 zmenia až od 1. júla 2024, dovtedy platia sumy, ktoré sú stanovené od 1. júla 2023 do 30. júna 2024.

 • Maximálna výška dávky v nezamestnanosti je v mesiaci, ktorý má 31 dní je vo výške 1 329,10 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je vo výške 1 286,20 eura.
 • Maximálna výška dávky garančného poistenia je vo výške 3 912,00 eur.

Nové sumy výšky poistného

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od roku 2024 platiť nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie a s tým spojené nové výšky poistného.

Minimálny vymeriavací základ, ktorý je v roku 2023 vo výške 605,50 eura, sa zvyšuje na 652 eur. Maximálny vymeriavací základ, ktorý je v roku 2023 vo výške 8 477 eura, sa zvyšuje na 9 128 eur.
Nová výška poistného vypočítaná z nového minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu:
 • minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO je 216,13 eur,
 • maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO je 3 025,93 eur,
 • minimálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti je 229,17 eur,
 • maximálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti je 3 208,49 eur.
Tieto sumy sa budú prvýkrát uhrádzať do 8. februára 2024 za január 2024. Sociálna poisťovňa bude v priebehu januára informovať všetkých, ktorých sa táto zmena týka.

Zmeny vo vylúčení povinnosti platiť poistné od 1.1.2024

Od 1. januára 2024 sú v platnosti ustanovenia novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorých nastáva u zamestnancov a u povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) zmena vo vylúčení povinnosti platiť poistné v období tehotenstva a materstva a v spojitosti s ňou aj zmena v inštitúte prerušenia povinného sociálneho poistenia.

Od nového roka bude mať poistenec, a to zamestnanec a SZČO, vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie v období, v ktorom:
 • poberá materské,
 • by mu trval nárok na materské, ak nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia.

Prerušenie povinného poistenia zamestnanca a SZČO od 1.1.2024

Od 1. januára 2024 sa zamestnancovi (bez ohľadu na to, či ide o muža alebo ženu) prerušuje povinné sociálne poistenie v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku podľa Zákonníka práce, ak mu neplynie obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie.

SZČO sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku a v ktorom podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť SZČO, ak jej neplynie obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie.

Od nového roka teda platí, že zamestnancovi a SZČO sa z uvedeného dôvodu preruší povinné sociálne poistenie len v období, v ktorom nebudú mať vylúčenú povinnosť platiť poistné v období tehotenstva a materstva.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách