Zverejnené: 27.01.2020

Splnomocnenie na používanie motorového vozidla: Viete, ako na to?


Article image
Napadlo vás niekedy, že by ste si pri požičaní auta mali pýtať aj splnomocnenie na jeho vedenie? Najviac by malo na tom záležať majiteľovi vozidla. Dokonca viac ako tomu, kto si od neho auto požičiava. V prípade, že by policajti hľadali kradnuté autá, splnomocnením by ste mohli predísť zbytočným problémom.

Od januára 2014 sa na Slovensku uplatňuje takzvaná objektívna zodpovednosť. To znamená, že keď ktokoľvek s vozidlom poruší niektoré z pravidiel cestnej premávky, pokutu dostane ten, ktorý je v technickom preukaze zapísaný ako držiteľ auta. Preto by malo na zmluve záležať aj tomu, kto auto požičiava. Keď mu náhodou príde pokuta, alebo sa s vozidlom niečo stane, mal by vedieť preukázať, že s autom v tom čase jazdil niekto iný.

Majiteľ motorového vozidla nesmie zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá:

● nemá pri sebe platné doklady ustanovené na vedenie vozidla,
● je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
● nespĺňa podmienky na jeho vedenie,
● má iným spôsobom zníženú osobe, ktorej schopnosť na vedenie vozidla je inak znížená, alebo
● má pre prevádzkovateľa neznámu totožnosť.

Splnomocnenie na Slovensku

Na Slovensku neexistuje predpis, podľa ktorého by ste museli mať pri riadení požičaného auta aj splnomocnenie na vedenie vozidla. Policajtom väčšinou stačí, ak poviete, že ide o požičané auto. Pokiaľ nie je nahlásené ako kradnuté, nemajú dôvod sa ním ďalej zaoberať.

Hoci splnomocnenie nie je potrebné, majiteľ vozidla má pri požičiavaní auta isté povinnosti podľa zákona o cestnej premávke. Keď mu náhodou príde pokuta, alebo sa s autom niečo stane, mal by vedieť preukázať, že s autom v tom čase jazdil niekto iný.

Splnomocnenie v zahraničí

Pred vycestovaním do zahraničia si vopred zistite, či splnomocnenie potrebujete a poriadne si naštudujte informácie z konkrétnej krajiny. Napríklad pri vycestovaní do Poľska, Chorvátska, Nemecka a Ukrajiny splnomocnenie potrebujete. V Českuchách a Maďarsku splnomocnenie nepotrebujete.
Splnomocnenie vám môžu overiť na matrike, ale aj u notára. S overeným splnomocnením na matrike vás však cez ukrajinské hranice nepustia. Splnomocnenie môže mať neobmedzenú platnosť, pokiaľ sa nezmenil reálny stav, ako napríklad zmena držiteľa vozidla a pod.

Čo je potrebné v splnomocnení uviesť?

● osobné údaje vlastníka (splnomocniteľ),
● osobné údaje osoby, ktorá vozidlo bude používať (splnomocnenec),
● predmet splnomocnenia (vozidlo) – - obchodný názov, rok výroby, farba, VIN, EČV a pod.,
● rozsah splnomocnenia – zvyčajne používanie,
● platnosť splnomocnenia - doba určitá alebo neurčitá
● podpis splnomocnenca a splnomocniteľa,
● pečiatka – od notára, prípadne z matriky,

Ako by malo splnomocnenie vyzerať?

Splnomocnenie

Dolu podpísaný/á/:

Ján Novotný, trvalým bydliskom: Hollého 7, 058 01 Poprad, číslo OP: OL 756528, dátum
narodenia: 11.03.1958 rodné číslo: 580311/4563

týmto splnomocňujem:

Petra Dolného, trvalým bydliskom: Nová 20, 058 01 Poprad, číslo OP: SL 654987, dátum
narodenia: 25.09.1978 rodné číslo: 780925/9631

Na používanie osobného motorového vozidla Škoda.

Výrobné číslo podvozku /VIN/ TMBHG50U725123465.

Typ motora BKC 728111, hnedá metalíza.

Dátum prvej evidencie 12.12.2012.

Evidenčné číslo vozidla PP-111DD.

Číslo technického preukazu FO 456123.

Splnomocnenie na cesty do všetkých štátov Európskej únie, vrátane Chorvátska a na území Slovenskej republiky.

Plná moc sa vydáva na dobu určitú –- od dňa 10.01.2020 do 31.03.2020.

V Poprade dňa 05.01.2020

Ján Novotný – podpis


Sú však krajiny, v ktorých splnomocnenie po určitej lehote prestáva platiť, hoci je uvedené na dobu neurčitú. Pred vycestovaním si tiež treba zistiť, v akom jazyku je potrebné splnomocnenie. Nebude na škodu, ak splnomocnenie bude v anglickom jazyku a bude notárom overené. Zabúdať netreba na to, že niektoré krajiny ho vyžiadajú v ich úradnom jazyku.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom povinného zmluvného poistenia alebo rozmýšľate nad pôžičkou na auto , neváhajte nás kontaktovať. Naši odborníci sú pripravení zodpovedať ich.
 

Porovnanie poistenia TU.

Autor článku: Iveta Hudáková 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách