Zverejnené: 21.06.2017

Štát upraví výšku bonifikácie


Article image

Plánujete si vziať hypotéku pre mladých? Vedzte, že v blízkej dobe sa bude pomerne výrazne meniť. Najdôležitejšie zmeny sa dotknú výpočtu bonifikácie a spôsobu jej uplatňovania. Novela zákona je v pripomienkovom konaní.

Doteraz boli hypotéky pre mladých zvýhodnené tak, že sa úroková sadzba znížila počas prvých piatich rokov o tri percentná. A pokiaľ bola bankou ponúkaná sadzba nižšia ako tri percentá, výsledná sadzba bola nulová, nie záporná. V praxi klienti platili mesačnú splátku zníženú o úrokovú bonifikáciu, alebo niektoré banky bonifikáciu pripisovali klientom na účet dodatočne (zvyčajne do mesiaca dvoch od zaplatenia splátky).

Po novom sa bude meniť nielen výška bonifikácie, ale aj spôsob jej uplatňovania. Bonifikácia sa bude uplatňovať až pri podaní daňového priznania vo forme daňového bonusu.

Výška úrokového zvýhodnenia

Daňový bonus bude vo výške polovice zaplatených úrokov banke počas prvých piatich rokov. To znamená, že banka na konci každého roku vystaví potvrdenie, koľko bolo zaplatených úrokov a polovicu z tejto čiastky bude možné si uplatniť ako daňový bonus. Maximálna výška daňového bonusu za jeden rok bude 400 eur. Výška úveru, na ktorý môže byť uplatnený daňový bonus, je maximálne 50.000 eur. Takže, aj keď by klient čerpal vyšší úver, daňový bonus sa uplatní len do výšky hornej hranice.

Spôsob uplatňovania bonusu

Pri podaní daňového priznania si klient, daňovník uplatní daňový bonus, inými slovami, zníži si daň z príjmu, ktorú má zaplatiť, o daňový bonus. Pokiaľ by suma dane za príslušný rok bola nižšia ako daňový bonus, klient požiada daňový úrad o preplatenie rozdielu. K vypracovaniu daňového priznania preto bude potrebovať potvrdenie od banky o výške zaplateného úroku.

Podmienky uplatňovania daňového bonusu

Veková hranica sa nemení. O daňový bonus je možné požiadať vo veku od 18 do dovŕšenia 35 rokov. Takže pokiaľ žiadateľ dosiahne 35 rokov, o bonus už nemôže požiadať.  Príjmová hranica sa mení len minimálne. Priemerný mesačný príjem vypočítaný z príjmov (základov dane) uvádzaných v daňovom priznaní môže byť v maximálnej výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za celý kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

Je to pre klientov výhodné?

Samotnú myšlienku je možné hodnotiť pozitívne, pretože odstráni veľké rozdiely medzi bankami vo výpočte a uplatňovaní bonifikácie.  Zodpovednosť za uplatnenie bonusu však prechádza z banky na samotných klientov. Bude na nich, aby si pri podávaní daňového priznania uplatnili bonus. Nastavenie výšky je však pre väčšinu ľudí menej výhodné.  Maximálny bonus, ktorý si budú po novom vedieť uplatniť počas piatich rokov bude 2.000 eur. Zatiaľ čo doteraz to bolo v niektorých prípadoch aj viac ako 3.000 eur. Zároveň daňový bonus bude uplatňovaný vždy až na konci zdaňovacieho obdobia za celý rok. Dnes sa uplatňuje priebežne počas roka pri zaplatení každej mesačnej splátky.

Pre aké hypotéky to bude platiť?

Novela navrhuje, aby sa to dotklo len nových hypoték. Tých, ktoré budú čerpané po jej učinnosti. Hypotéky, ktoré boli vyčerpané skôr by sa mali riadiť starými pravidlami. Uvidíme.

 

Porovnanie hypoték a úverov na bývanie nájdete TU.

Autor: Maroš OvčarikUžitočné články

Finančný Kompas v médiách