Zverejnené: 06.04.2017

Stavebné sporenie


Je to účelové sporenie, ktoré je podporované štátom, a  ktorého účelom je financovanie bytových potrieb súvisiacich s bývaním na území Slovenskej republiky. Stavebné sporenie sa riadi zákonom  č. 310/1992 Z. z. Podľa zákona môže byť stavebné sporenie poskytované na základe povolenia iba osobitými bankami - stavebnými sporiteľňami.  Len tieto banky môžu vo svojom názve používať stavebná sporiteľňa a ponúkať stavebné sporenie.

Účastníkom alebo sporiteľom  stavebného sporenia môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo spoločenstvo vlastníkov bytov.

Stavebné sporenie vzniklo v Nemecku po prvej svetovej vojne a jeho zakladateľom bol Georg Krapp. Vzniklo združenie, ktoré za vybrané príspevky od svojich členov začalo stavať rodinné domy a byty. Spočiatku boli byty a domy prideľované formou losovania. Po väčšom rozšírení stavebného sporenia začalo byť toto sporenie ponúkané bankami v takej podobe, akú poznáme dnes.

Stavebné sporiteľne na Slovensku

 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Čo je účelom stavebného sporenia?

 • nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu
 • modernizáciu a obnovu bytu, rodinného domu
 • výstavbu, prístavbu, nadstavbu, vstavbu, stavebné úpravy bytu
 • nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel výstavby rodinného domu alebo bytového domu
 • nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom sa už nachádza rodinný dom alebo bytový dom
 • nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov na byt
 • výstavbu alebo nadobudnutie zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie, domových čističiek odpadových vôd vrátane ich modernizácie, obnovy a udržiavacích prác na nich
 • zaplatenie podielu bytovému družstvu na účel nadobudnutia bytu a pod.

Štátna prémia

Po 2 rokoch sporenia má sporiteľ možnosť vybrať finančné prostriedky zo stavebného sporenia aj spoločne so štátnou prémiou a použiť ich na účel bývania. Po 6 rokoch sporenia je možné finančné prostriedky aj so štátnou prémiou použiť na čokoľvek. V prípade výberu  vkladu a úrokov do 2 rokov po uzatvorení zmluvy, je výber zrealizovaný  bez štátnej prémie. Stavebná sporiteľňa musí zo zákona vrátiť štátnu prémiu naspäť do štátneho rozpočtu. Za predčasné zrušenie zmluvy môže sporiteľňa požadovať sankciu - poplatok.

Výhodou stavebného sporenia je garantované úročenie nasporenej sumy (v priemere je úrok 1,70 %), vklady sú chránené zákonom o ochrane vkladov, možnosť získať po nasporení určitej sumy stavebný úver, ktorý je porovnateľný s hypotékou, možnosť predčasného splatenia stavebného úveru bez poplatkov, možnosť získať medziúver ešte pred splnením podmienok pre poskytnutie stavebného úveru a štátna prémia, ktorá je  pre rok 2015 vo výške 5,5 % z ročných vkladov, maximálne vo výške 66,39 € (po splnení podmienok nasporenej sumy počas roka vo výške 1 206 €).

O štátnej prémii v stavebnom sporení rozhoduje štát a nie stavebná sporiteľňa. Ďalšou výhodou stavebného sporenia je dostupný úver, ktorý možno získať už po dvojročnom sporení. Štandardom je žiadať o pôžičku až  po šiestich rokoch, ale existuje tzv. medziúver, o ktorý môže sporiteľ požiadať okamžite po uzavretí zmluvy, ale poplatky a úroky sú potom vyššie. Medziúver slúži na rýchle získanie finančných prostriedkov, než klient od stavebnej sporiteľne získa nárok na riadny úver.

Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení.  Ak sporiteľ uzatvorí viac zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia sa poskytne len na tú zmluvu, o ktorej sporiteľ písomne vyhlási, že práve na túto zmluvu sa má štátna prémia poskytnúť. Práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu môžu byť prevedené v priebehu kalendárneho roka jedenkrát  medzi sporiteľmi, ktorými môžu byť výhradne len manžel, manželka, súrodenci alebo príbuzní.

Ak sa v priebehu kalendárneho roka skončí zmluva o stavebnom sporení a sporiteľ uzatvorí novú zmluvu, môže si  uplatniť nárok na štátnu prémiu na novú zmluvu o stavebnom sporení,  ale len ak na predchádzajúcu zmluvu o stavebnom sporení v danom roku nevznikol nárok na štátnu prémiu. Štátna prémia pripísaná na účet stavebného sporenia nepodlieha dani z príjmov.

Nárok na štátnu prémiu sporiteľovi zaniká, ak nedodrží podmienky na poskytnutie štátnej prémie ustanovené zákonom o stavebnom sporení alebo dohodnuté v zmluve o stavebnom sporení. V takom prípade je sporiteľ povinný prostredníctvom stavebnej sporiteľne, vrátiť štátnu prémiu do štátneho rozpočtu.

Nevýhodou stavebného sporenia je, že  pri výbere  do 6 rokov sporiteľ platí poplatky, musí vydokladovať účel výberu, je tu riziko zníženia štátnej prémie v budúcich rokoch, nízke zhodnotenie aj pri optimálnom nastavení stavebného sporenia a zrážková daň z výnosu sa platí hneď pri pripísaní úroku.

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách