Zverejnené: 18.01.2024

SZČO – odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne


Article image

Výška odvodov pre SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne závisí od niekoľkých faktorov, ako napríklad či podnikanie živnostníka je prvý rok, či vykonáva živnosť ako svoju jedinú zárobkovú činnosť alebo ju má popri zamestnaní alebo materskej. Platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne závisí aj od výšky vymeriavacieho základu. Existuje ich minimálna výška, ktorá sa od 1.1.2024 zvyšuje.

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne

Samotná výška odvodov do Sociálnej poisťovne závisí od príjmu, ktorý živnostník dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku. V prvom roku svojho podnikania živnostník neplatí poistné a príspevky na sociálne poistenie. Prvýkrát má živnostník povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne až po podaní prvého daňového priznania.

Pre vznik platenia odvodov do Sociálnej poisťovne sa posudzuje to, či príjem živnostníka bol vyšší ako je 12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok. V roku 2024 je hranica príjmu pre posúdenie povinnosti úhrady odvodov do Sociálnej poisťovne 7 824,00 eur za rok 2023. Ak živnostník dosiahol za rok 2023 príjmy (bez odpočítania výdavkov z podnikania) do 7 824,00 eur (vrátane), nevzniká mu povinnosť platiť odvody v roku 2024.

Pre rok 2024 je minimálny vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne vo výške 652,00 eur, t. j. minimálne mesačné poistné do Sociálnej poisťovne bude vo výške 216,13 eur.

Od 8.2.2024 SZČO už uhrádza odvod za január 2024 vo zvýšenej sume 216,13 eur.

Výška poistného do Sociálnej poisťovne:
 • 4,4 % na nemocenské poistenie,
 • 18 % na starobné poistenie,
 • 6 % na invalidné poistenie,
 • 4,75 % do rezervného fondu solidarity.
Sociálna poisťovňa odvody spolu 33,15 %

Okrem povinného poistného môže SZČO platiť aj dobrovoľné poistenie na poistenie v nezamestnanosti vo výške 2 % z vymeriavacieho základu.

Ak daňovník podá daňové priznanie:
 • do 31. marca, povinnosť platiť odvody začína 1. júla,
 • v predĺženom termíne do 30. júna, povinnosť platiť odvody začína 1. októbra.
Údaje pre banku na poistné do Sociálnej poisťovne:
 • Číslo účtu - podľa príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.
 • Variabilný symbol - číslo pridelené pri registrácii.
 • Špecifický symbol - v tvare MMRRRR (MM – mesiac, RRRR – rok).

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne.

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne vzniká živnostníkovi odo dňa, kedy sa stal samostatne zárobkovo činnou osobu. Pri živnostníkoch je to deň ohlásenia živností, alebo iný neskorší dátum, pokiaľ vznik podnikania si nastavil živnostník na iný deň ako je deň ohlásenia.

Živnostník v roku 2024 platí preddavky na zdravotné poistenie vo výške 15 % z vymeriavacieho základu, v prípade zdravotného postihnutia 7,50 % z vymeriavacieho základu a to do 8. dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

Vymeriavací základ tak ako pri sociálnom poistení platí aj pre zdravotné poistenie. Minimálny mesačný zdravotný odvod pre rok 2024 je vo výške 97,80 eur mesačne.

Výšku nových mesačných odvodov oznámi zdravotná poisťovňa živnostníkovi listom po vykonaní ročného zúčtovania.

Údaje pre banku na poistné do zdravotnej poisťovne:
 • Číslo účtu - uvádza sa podľa príslušnej ZP.
 • Variabilný symbol - identifikačné číslo platiteľa (spravidla rodné číslo SZČO).
 • Konštantný symbol – 3558.
 • Špecifický symbol - v tvare MMRRRR (MM – mesiac, RRRR – rok).
   
Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách