Zverejnené: 18.04.2017

Technická rezerva


Technické rezervy sa vytvárajú nato, aby bola poisťovňa v každom okamihu schopná uhradiť v plnej miere všetky záväzky poisťovne, ktoré vyplývajú z poistných zmlúv a záväzky poisťovne vznikajúce z činnosti podľa osobitého predpisu.

Poisťovňa vytvára rezervy na

  • poistné budúcich období
  • poistné plnenie
  • poistné prémie a zľavy
  • na úhradu záväzkov voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu
  • na životné poistenie
  • na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených
  • na vyrovnávanie mimoriadnych  rizík v poistnom odvetví neživotného poistenia

Technická rezerva na poistné budúcich období

Rezerva sa tvorí v neživotnom poistení a v životnom poistení s výnimkou životných poistení za jednorazové poistné z tej časti predpísaného poistného, ktorá sa vzťahuje na budúce účtovné obdobia. Jej výška sa určuje ako súhrn technických rezerv vypočítaných podľa jednotlivých poistných zmlúv.

Technická rezerva na poistné plnenie

Rezerva sa tvorí v životnom poistení a v neživotnom poistení a predstavuje odhad celkových nákladov, ktoré vyplývajú z úhrad všetkých poistných plnení, ktoré nastali do konca účtovného obdobia znížené o už vyplatení poistné plnenia vo vzťahu k týmto udalostiam a je určená na poistné plnenie z poistných udalostí.

Technická rezerva na poistné prémie a zľavy

Rezerva sa tvorí v životnom poistení a v neživotnom poistení v súlade s poistnou zmluvou a je určená na poskytovanie prémií a zliav na poistnom. Technická rezerva na poistné prémie a zľavy sa určuje ako súhrn technických rezerv vypočítaných podľa jednotlivých poistných zmlúv.

Technická rezerva na úhradu záväzkov voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu

Technickú rezervu na úhradu záväzkov voči SKP (Slovenskej kancelárii poisťovateľov) vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu tvoria v neživotnom poistení poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú poistné odvetvie neživotného poistenia a je určená na plnenie záväzkov vznikajúcich z činností podľa osobitného predpisu, na ktoré SKP  nemá vytvorené aktíva podľa § 32 ods. 1.

Technická rezerva na životné poistenie

Rezerva sa tvorí ako súhrn technických rezerv podľa jednotlivých zmlúv životného poistenia a predstavuje hodnotu budúcich záväzkov poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne v životnom poistení vypočítanú poistno- matematickými metódami vrátane podielov na zisku alebo podielov na prebytku poistného a nákladov spojených so správou poistení po odpočítaní hodnoty budúceho poistného.

Technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených

Rezerva sa tvorí v životnom poistení, ak ekonomické riziko premenlivosti výnosov alebo rastu investovaných prostriedkov poistného nesie výlučne osoba, ktorá uzavrela s poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne poistnú zmluvu. Táto technická rezerva sa určuje ako aktuálna hodnota finančných prostriedkov investovaných v mene poistených za všetky takéto poistné zmluvy v životnom poistení v súlade s poistnými zmluvami.

Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík v poistnom odvetví neživotného poistenia

Rezerva sa tvorí za účelom vyrovnania akéhokoľvek technického deficitu alebo nadpriemerného škodového priebehu, ktoré vznikajú v poistnom odvetví neživotného poistenia.  

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách