Zverejnené: 16.03.2017

Úverový register


Spravuje informácie o úveroch, kreditných kartách, povolenom prečerpaní ale aj podaných žiadostiach o úver. O každej osobe evidovanej v registri, je zreteľné, či si svoje záväzky plní včas a riadne. V registri si banky môžu overiť dôveryhodnosť klienta a jeho platobnú disciplínu.

Vedie to k skvalitneniu služieb a vzťahu medzi bankou a klientom a k urýchleniu priebehu posudzovania a schválenia  žiadosti o úver. Zavedením úverového registra sa znížilo úverové riziko, výrazne sa znížili náklady spojené s ohodnotením klienta a jeho platobnej schopnosti.

Klient môže zamedziť vloženiu osobných údajov do registra, tým, že nedá banke alebo inej spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov. Súhlas je zvyčajne súčasťou žiadosti o úver alebo pôžičku. Samozrejme, že to môže mať následky, lebo banka bude posudzovať žiadateľa ako neznámeho klienta a je tu riziko, že mu nebude chcieť neposkytnúť úver.

 

V úverovom registri je evidovaná aj osoba, ktorá je úverovým ručiteľom

Ak skutočný dlžník nebude úver splácať, povinnosť prechádza na ručiteľa a vstupuje s bankou do úverového vzťahu.

Môže sa stať, že klient má jedno alebo dvojdňové omeškanie so zaplatením splátky (nedostatok financií na účte, nepredvídaná situácia). Záznam o takomto nesplácaní sa v registri nemusí objaviť, pretože banky svoje údaje z databázy aktualizujú raz mesačne s posunutím niekoľkých dní a v čase aktualizácie údajov v registri už môžu byť prípadne podlžnosti uhradené.

Prístup k informáciám v registri majú v prvom rade banky pôsobiace na Slovensku, ak klient žiada o úver a dá im súhlas so spracovaním informácií v registri a tiež pracovníci help - desku a klientského centra spoločnosti SBC, ale tiež len na základe žiadosti klienta.

Údaje v registri sa uchovávajú počas celej doby splácania úveru a potom sa ešte archivujú 5 rokov. To znamená, že ešte 5 rokov po splatení úveru sú informácie o tomto úvere evidované v registri.

Register nevedie údaje ohľadom zostatkov na účte klienta.

Prevádzku  Spoločného registra bankových klientských informácií  zabezpečuje spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. (SBCB).


Užívatelia Spoločného registra bankových informácií

 

 • Tatra banka, akciová spoločnosť
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Sberbank Slovensko, a.s.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • PRIMA Banka Slovensko a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • ČSOB, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Banco Banif Mais, S.A
 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
 • Oberbank AG.
 • ZUNO bank AG.
 • Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách