Zverejnené: 06.12.2019

Úvery pre bytové domy. Aké sú podmienky?


Article image Vlastníci bytových a nebytových priestorov musia riešiť situáciu, kedy bytový dom začne vyžadovať nevyhnutnú rekonštrukciu, ktorá stojí nemalé finančné prostriedky.  Ak majitelia bytových a nebytových priestorov nemajú k dispozícií vlastné prostriedky z fondu, musia hľadať náhradnú alternatívu na obnovu bytového domu. Pripravili sme pre vás ako postupovať pri žiadosti o úver.
 
Na financovanie obnovy bytového domu je možné využiť štátnu finančnú podporu, ako aj úvery komerčných bánk a stavebných sporiteľní.

Štátny fond rozvoja bývania

 • Zateplenie bytového (BD) alebo rodinného domu (RD)
 • Odstránenie systémovej poruchy BD
 • Modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí a spoločných zariadení BD
 • výmena alebo modernizácia výťahu
 • výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla
 • stavebná úprava spoločných častí a zariadení BD, ktorou sa umožní prístup do bytov v BD pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu
 • iná modernizácia
 • obnoviteľné zdroje energie 
Kto môže požiadať o podporu 
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • Vlastníci bytov a nebytových priestorov v BD zastúpení správcom
 • Iná právnická osoba
 • Obec, mestská časť, samosprávny kraj
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
 • Fyzická osoba 

Postup pri podaní žiadosti o podporu

 
Termín podania žiadosti je 15.1 – 30.9. príslušného kalendárneho roka. 
 • Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby.
 • Žiadosť je po overení dokumentov na MÚ do 10 pracovných dní zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí a automaticky je vygenerované poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB.
 • Kompletná žiadosť je odoslaná na ŠFRB, ktorý žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách 
 
Výška poskytnutej podpory 100 % z obstarávacej ceny, pri dobe splatnosti 20 rokov
 • výmena výťahu – max. limit je  70 000 € / výťah
 • ak budova dosiahne hornú hranicu energetickej triedy pre ultra nízko energetické budovy - 100 € / m2 zateplenej plochy
 • Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome (možnosť nový výťah) - 150 € / m2 podlahovej plochy bytu
 
Výška poskytnutej podpory  75 % z obstarávacej ceny, pri dobe splatnosti 20 rokov 
 • Zateplenie bytového domu (daný do užívania min. 10 rokov pred podaním žiadosti) - 85 € / m2 zateplenej plochy
 • Odstránenie systémovej poruchy BD - 70 € / m2 podlahovej plochy bytu
 • Modernizácia výťahu - 50 000 € / výťah
 • Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla v bytovom dome - 70 € / m2 podlahovej plochy bytu
 • Iná modernizácia bytového domu - 90 € / m2 podlahovej plochy bytu
 
Úroková sadzba poskytnutého úveru sa pohybuje od 0 % do 2 %, v závislosti od kombinácie a počtu účelov. Úroková sadzba je pevná počas celej doby lehoty splatnosti.
 

Slovenská sporiteľňa

 • výška úveru od 7 000 eur až do 100 % nákladov na investíciu,
 • splatnosť 4 – 25 rokov,
 • premenlivá úroková sadzba s výberom fixácie na 1, 3, 6, alebo 12 mesačný alebo fixná úroková sadzba na 3, 5, alebo 10 rokov,
 • jednorazové alebo postupné čerpanie,
 • stačí dokladovať len 90 % z výšky úveru a zvyšných 10 % z úveru bez dokladovania účelu, ak si to vlastníci odsúhlasia,
 • úver je možné splatiť aj predčasne,
 • bez predkladania účtovných výkazov za správcu, či hodnotenia jednotlivých vlastníkov,
 • z úveru je možné uhrádzať faktúry vrátane DPH, zálohové faktúry ku kúpnym zmluvám, zmluvy o dodávke, autorské zmluvy a aj refundovať už uhradené faktúry,
 • možnosť zohľadniť budúce úspory na energiách pri nastavení výšky splátok úveru tak, aby sa vlastníkom reálne nezvyšovali celkové mesačné platby do fondov,
 • možnosť získať zvýhodnené financovanie z európskych zdrojov, a to z úverovej linky CEB za zvýhodnené úrokové podmienky,
 • splácanie pravidelne, alebo individuálne s ohľadom na tvorbu bytového fondu,
 • nie je nutnosť vinkulovať vlastné financie,
 • prípadný nedostatok peňazí vo fonde na splácanie úveru je možné preklenúť konktokorentným úverom, možnosť ho čerpať až do výšky 3 mesačných splátok, bez poplatkov a bez zabezpečenia.

Účely úveru

 • odstránenie statických a systémových porúch domu,
 • zateplenie, oprava fasády a strechy,
 • modernizácia vykurovania,
 • výmena okien, vstupných dverí,
 • rekonštrukcia alebo dostavba výťahov, balkónov a lodžii,
 • projektová dokumentácia,
 • kúpa pozemku pod bytovým domom.

Čo je potrebné k poskytnutiu úveru

 • schválenie investície a dodávateľa zákonom požadovanou väčšinou vlastníkov,
 • súhlas vlastníkov s podmienkami a zabezpečením úveru min. 2/3 väčšinou všetkých vlastníkov.

Aké doklady je potrebné doložiť

 • aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra správcu,
 • výpis z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov použiteľný na právne úkony,
 • aktuálny list vlastníctva bytového domu, postačuje z katasterportálu,
 • zmluvu o výkone správy, alebo Zmluvu o spoločenstve aj so stanovami,
 • správu o hospodárení s finančnými prostriedkami fondov bytového domu vrátane úhrad za plnenia,
 • výpis zo všetkých účtov bytového domu,
 • analýzu platobnej disciplíny so zoznamom bytov s vyčíslením ich aktuálneho mesačného predpisu do fondu prevádzky, údržby a opráv podpísaný správcom,
 • zmluva so zhotoviteľom diela a rozpočet realizácie,
 • poistnú zmluvu na bytový dom.

Úvery poskytované z grantových zdrojov EU

Úvery poskytované z úverovej linky CEB v rámci vybranej oblasti financovania CEB – Ochrana životného prostredia, časti Energetická efektívnosť v bytových domoch, slúžia na investície smerujúce k znižovaniu energetickej náročnosti bytových domov akými sú napríklad zateplenie budovy, výmena okien, inštalácia efektívnejších vykurovacích systémov, meracích zariadení a podobne. Benefitom je zníženie úrokovej sadzby o 0,25 % p. a.

VÚB banka

 • doba splatnosti až 25 rokov
 • Účet prostriedkov fondu opráv je vedený bez poplatku
 • nedočerpanie úveru bez poplatku
 • úver až do výšky 100% realizovanej investície
 • refundácia už uhradených faktúr do výšky 30% celkovej výšky úveru
 • možnosť refinancovania už poskytnutého úveru v inej banke
 • možnosť výberu anuitného resp. štandardného splácania úveru
 • možnosť výberu variabilnej, resp. fixovanej úrokovej sadzby
 • jednorazové, resp. postupné čerpanie peňažných prostriedkov
 • individuálny prístup pri poskytovaní služieb vedenia účtov a realizácii platobného styku
 • vybavenie úveru už od 3 dní 

Čo je potrebné k poskytnutiu úveru

 • vinkulácia na Účte prostriedkov fondu opráv vo výške 2-mesačnej splátky istiny úveru
 • vinkulácia poistného plnenia
 • bez nákladov na zápis do Notárskeho centrálneho registra záložných práv 
 
Možnosť získania nenavrátneho grantu vo výške 10-15% z objemu úveru, v prípade, ak je úver financovaný, resp. spolu financovaný z úverovej linky od Európskej banky pre obnovu a rozvoj.
 
 

OTP banka

 • úver až do výšky 100 % investičných nákladov
 • so splatnosťou do 20 rokov 
 • čerpanie úveru postupne alebo jednorázovo, bezhotovostnou formou na dohodnutý účel
 • možnosť refundovania už vynaložených oprávnených nákladov realizovaných v priebehu posledných 6 mesiacov pred dátumom podania žiadosti o úver
 • splácanie mesačne, štvrťročne podľa požiadaviek zohľadňujúcich tvorbu a splácanie do fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome
 • možnosť aj anuitného splácania
 • možnosť výberu optimálneho úročenia
 • fixovaná úroková sadzba s možnosťou výberu fixácie na obdobie 3, 5, 7 alebo 10 rokov
 • variabilná úroková sadzba s možnosťou výberu 3, 6 alebo 12-mesačnej referenčnej sadzby
 • možnosť prefinancovania úveru na obnovu bytového domu v inej banke 

Účely úveru

 • zateplenie bytového domu
 • oprava alebo rekonštrukcia striech, schodísk, výťahu, spoločných priestorov
 • oprava statických a systémových porúch bytového domu
 • výmena okien, vstupných dverí, oprava balkónov, lodžií, fasády a pod. 

Čo je potrebné k poskytnutiu úveru

 • vinkulácia fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške min. 3 mesačných splátok istiny a úrokov
 • alebo záložné právo na pohľadávky fondu opráv, prevádzky a údržby

Podmienky poskytnutia úveru

 • poskytnutie po odsúhlasení investície, podmienok financovania a formy zabezpečenia úveru najmenej  dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu
 • po splnení ostatných bankou stanovených podmienok pre poskytnutie úveru
 

ČSOB banka 

 • financovanie rekonštrukcie a modernizácie bytového domu a nákladov na energetický audit alebo stavebný dozor,
 • úverový limit od 8 300 eur,
 • splatnosť do 25 rokov,
 • zabezpečenie do 10 000 eur na jednu bytovú jednotku, bez potreby zriadenia záložného práva na jednotlivé byty,
 • čerpanie jednorazové alebo postupné,
 • bez nutnosti predkladať znalecký posudok.  

Doklady potrebné k žiadosti o úver

 • 2/3 súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov s investíciou (zápisnica z konania zhromaždenia vlastníkov),
 • rozpočet investičnej akcie (dokumentácia o rozpočtových nákladoch),
 • finančné výkazy a daňové priznanie,
 • správa o hospodárení s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv za posledné 2 roky,
 • zmluva o dielo s dodávateľom,
 • zakladateľská zmluva/spoločenská zmluvy, stanovy.

Tatra banka

 • Financovanie až do výšky 100 % investície vrátane DPH 
 • Bez minimálnej hranice výšky úveru
 • Splatnosť úveru až do 25 rokov
 • Jednorazové alebo postupné čerpanie úveru 

Čo je potrebné k poskytnutiu úveru

 • údaje o hospodárení bytového domu, 
 • vyplnený dotazník  

Možnosti zabezpečenia

Pre spoločenstvá vlastníkov bytov:
 • záložné právo k pohľadávkam. 
Pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, za ktorých koná správca:
 • bez zabezpečenia alebo,
 • záložné právo k pohľadávkam. 

Podmienky poskytnutia úveru

 • dostatočná tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv, ktorá postačuje na splácanie úveru,
 • splnenie stanovených podmienok týkajúcich sa zabezpečenia.

 

UniCredit Bank


Úver určený na obnovu, modernizáciu alebo rekonštrukciu bytového domu pod správou Správcu alebo SVB. 
 • minimálne 8 300 eur bez horného ohraničenia
 • až do výšky 13 300 eur na jeden byt 
 • na základe predložených podkladov klienta a výšky investičných nákladov 
 • Spôsob čerpania jednorazovo alebo postupným čerpaním v zmysle realizovaného projektu 
 • Splatnosť:maximálne 20 rokov s pravidelnou mesačnou splátkou
 • Úroková sadzba stanovuje sa individuálne – pohyblivá alebo fixná 

Zabezpečenie

 • vinkulácia poistenia bytového domu
 • vinkulácia 2-mesačnej splátky na účte klienta  
 

Prima banka

 • úver je určený pre spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správcovskú spoločnosť, ktorá vykonáva správu bytového domu
 • účelom úveru je oprava, modernizácia a rekonštrukcia spoločných zariadení bytového domu (základov domu, striech, chodieb, vchodov, kotolne, vodovodných a plynových prípojok), zateplenie bytového domu, prestavba nebytových priestorov na byt, výstavba a dokončenie líniových stavieb (vodovod, plynovod, kanalizácie, cestné komunikácie)
 • splatnosť úveru do 25 rokov
 • výška úveru je neobmedzená, závisí od vašej potreby a tvorby disponibilných prostriedkov na splácanie úveru a podielu vlastných zdrojov
 • čerpanie úveru je účelovo viazané - na základe predložených dokladov na účet dodávateľa alebo refundácia na váš bežný účet
 • zabezpečenie úveru - zabezpečovacie postúpenie pohľadávok, vinkulácia poistenia bytového domu

 

Aké doklady je potrebné doložiť

Spoločenstvo vlastníkov bytov:

 • výpis z registra spoločenstiev príslušného Obvodného úradu o zaregistrovaní Zmluvy o Spoločenstve vlastníkov bytov
 • Zmluva o Spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Stanovy
 • daňové priznanie (ak Spoločenstvu vznikla povinnosť jeho podania v zmysle zákona o dani z príjmov)
 • správa o hospodárení s prostriedkami fondu opráv
 • rozpočet Spoločenstva na správu domu na bežný rok
 • list vlastníctva – postačuje z katastrálneho portálu
 • stavebné povolenie, projektová dokumentácia k plánovanej investícii, rozpočet investičnej akcie, zmluva o dielo
 • výpis z uznesenia zo schôdze vlastníkov bytov a Zápisnica z hlasovania, v ktorej boli odsúhlasené návrhy o financovaní investičného zámeru z úveru, o zvýšení platieb do fondu opráv (ak si to investícia vyžaduje), splácanie úveru z prostriedkov spoločenstva, zabezpečenie úveru
 • evidenčný list mesačných záloh alebo obdobný doklad, z ktorého je zrejmá platba do fondu opráv
Správcovská spoločnosť vykonávajúca správu bytového domu:
 • doklad preukazujúci právnu subjektivitu (aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra)
 • stanovy/spoločenská zmluva/zakladateľská listina
 • zmluva o výkone správy
 • rozpočet investičnej akcie, stavebné povolenie, zmluva o dielo
 • správa o hospodárení s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv za posledné 3 roky
 • výpis z uznesenia zo schôdze vlastníkov bytov a Zápisnica z hlasovania, v ktorej boli odsúhlasené návrhy o financovaní investičného zámeru z úveru, o zvýšení platieb do fondu opráv (ak si to investícia vyžaduje) a splácanie úveru, zabezpečenie úveru
 • evidenčný list mesačných záloh alebo obdobný doklad, na základe ktorého je zrejmá platba do fondu opráv
 
 

 Wüstenrot stavebná sporiteľňa

 • fixná úroková sadzba od 1,49 % p. a. až na 6 rokov
 • garantovaná úroková sadzba a výška splátky počas celej doby splatnosti
 • bez potreby vlastných finančných prostriedkov
 • až do výšky 3 000 000 eur pre právnické osoby
 • forma zabezpečenia úveru podľa vlastného výberu
 • možnosť predčasného splatenia bez poplatku

Podmienky poskytnutia úveru

 • Odstránenie systémových porúch bytového domu
 • Výmena alebo oprava strechy vrátane antén, bleskozvodov a komínov
 • Oprava spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytových domov (nahrádzanie opotrebovaných konštrukcií novými konštrukciami s cieľom obnoviť funkčnosť stavby)
 • Odstránenie statických porúch bytového domu
 • Výstavba vlastných kotolní bytových domov, rekonštrukcie výťahov
 • Získanie energetického certifikátu bytového domu
 • Výstavba alebo nadobudnutie zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energií ako sú ekologické a energetické zariadenia súvisiace s bytovými domami (napríklad čističky odpadových vôd, solárne panely)

Zabezpečenie

 • Záložné právo na pohľadávky a vinkulácia vkladu vo výške dvojnásobku celkovej odporúčanej mesačnej sumy vo fáze medziúveru
 • Notárska zápisnica a solidárne ručenie vlastníkov či nájomcov
 • Banková záruka SZRB, a. s.
 • Vinkulácia vkladu
 • Vinkulácia poistného plnenia z poistenia bytového domu v prospech Wüstenrot stavebnej sporiteľne

Finančné inštitúcie pri poskytovaní finančných prostriedkov na obnovu bytového domu majú rôzne podmienky a požiadavky, ktoré si je potrebné zistiť pred podaním žiadosti o úver. Najmä o akú formu zabezpečenia úveru ide, o výšku spoplatnenia úverového účtu, o výške spoplatnenia predčasného splatenia úveru alebo jeho časti a pod.
 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách