Zverejnené: 14.12.2020

Výpoveď poistnej zmluvy: Ako na to?


Article image

Predčasné zrušenie životného poistenia je nevýhodné. Predstavuje totiž nielen zrušenie poistnej ochrany, ale aj nemalú finančnú stratu. Väčšina poisťovní pri zrušení poistenia do 3 rokov nevypláca žiadne peniaze. Výhodnejším riešením, ako predčasné zrušenie poistky, je preto jej úprava. Životné poistenie má byť nastavené tak, aby v prípade vážnej udalosti, ako úraz, smrť, alebo invalidita, adekvátne nahradilo človeku alebo rodine ušlý príjem.

Poistenie môže zaniknúť viacerými spôsobmi. Napríklad odstúpením od poistnej zmluvy, výpoveďou do dvoch mesiacov od uzavretia poistenia s 8-dennou výpovednou lehotou, šesť týždňov pred koncom poistného obdobia alebo dohodou. 

V prípade, že máte životné poistenie vinkulované v prospech tretej osoby, poistenie nie je možné zrušiť po ukončení vinkulácie (pozn. obmedzení práva klienta na poistné plnenie v prospech tretej osoby).

Ako podať žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy?

Poistnú zmluvu môže vypovedať len poistník, prípadne ním poverená osoba, ktorej bola udelená plná moc. Výpoveď poistnej zmluvy je potrebné odovzdať príslušnej poisťovni v písomnej forme, a to buď doporučenou poštou, alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke poisťovne. Niektoré poisťovne vyžadujú úradne overený podpis klienta a aj čísla účtu, ak poistník žiada o zaslanie odkupnej hodnoty na účet.

Ako odstúpiť od poistnej zmluvy?

Po uzatvorení životnej poistnej zmluvy má poistený právo od zmluvy odstúpiť najneskôr do 30 dní odo dňa jej uzavretia, teda jej podpisom. Odstúpenie od poistnej zmluvy je potrebné poisťovni doručiť písomne do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Po zániku poistenia týmto spôsobom má poistený nárok na vrátenie zaplateného poistného.

Ak poisťovňa vyplatí poistné plnenie poistenému, má nárok odrátať si od zaplateného poistného, to čo plnila. Ak vyplatené poistné plnenie prevyšuje výšku zaplateného poistného, musí poistený vrátiť výšku poistného plnenia, ktoré prevyšuje zaplatené poistné.

Výpoveď poistenia v dvojmesačnej výpovednej lehote

Po uzatvorení životnej poistnej zmluvy môže poistený túto zmluvu zrušiť do dvoch mesiacov od jej uzavretia. Po doručení písomnej výpovede poisťovni začne plynúť 8-denná výpovedná lehota, po ktorej poistenie zanikne. Poisťovňa má nárok na poistné za obdobie do zániku poistenia.

Výpoveď poistenia ku koncu poistného obdobia
(6-týždňová výpovedná lehota)

Poistený má možnosť poistnú zmluvu vypovedať ku koncu poistného obdobia. Písomnú výpoveď musí  poisťovni doručiť aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Poistné obdobie je obdobie, ktoré je dohodnuté v poistnej zmluve. Zároveň je za neho poistený povinný platiť poistné. Môže byť mesačné, štvrťročné, polročné alebo ročné.

Poisťovňa zruší poistnú zmluvu k najbližšiemu dňu splatnosti poistného, teda po skončení 6-týždňovej výpovednej lehoty od doručenia písomnej výpovede. Po zrušení poistnej zmluvy poisťovňa vyplatí poistenému odkupnú hodnotu (ak má poistený na ňu v zmysle poistných podmienok nárok). Aj tu platí, že poisťovňa má nárok na poistné za obdobie do zániku poistenia.

Výpoveď poistenia dohodou

Poistnú zmluvu  možno vypovedať aj dohodou medzi poisteným a poisťovňou (výpoveď dohodou k dohodnutému dátumu). Na dohodu musí, samozrejme, pristúpiť aj poisťovňa. Na takúto dohodu však musí byť vážny dôvod zo strany poisteného. 

Po zrušení poistnej zmluvy poisťovňa vyplatí poistníkovi odkupnú hodnotu, ak má na ňu v zmysle poistných podmienok nárok. Poisťovňa má nárok na poistné za obdobie do zániku poistenia.

V prípade, že sa potrebujete poradiť o spôsoboch výpovede poistnej zmluvy resp. možnostiach úpravy životného poistenia, neváhajte nás kontaktovať.

Porovnanie poistenia TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách