Zverejnené: 30.03.2017

Poistenie


Je to právny vzťah, ktorý sa realizuje na základe poistnej zmluvy, pri ktorom poisťovňa (poisťovateľ) preberá na seba záväzok, že poistenému (alebo poškodenému) poskytne poistné plnenie za vzniknutú udalosť v zmysle dohodnutých poistných podmienok. Tento záväzok je realizovaný za poistné, ktoré platí poistník poisťovni.

Oblasť poistení

  • Životné poistenie
  • Neživotné poistenie

Životné poistenie

Spája sa poistením osôb. V životnom poistení sú riziká ako: Smrť poisteného, Invalidita poisteného, Dožitie poisteného určitého veku. Pri uzatváraní životného poistenia musí byť dohodnutá poistná suma, výška poistného a poistná doba.

Základné druhy životného poistenia

Kapitálové životné poistenie -  poistenie v sebe zahŕňa poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Poistná čiastka môže byť pre obe riziká rovnaká alebo si klient môže zvoliť zvláštnu poistnú čiastku pre prípad smrti a zvlášť poistnú sumu pre prípad dožitia. Okrem toho ponúka garantované zhodnotenie finančných prostriedkov. Poisťovňa nesie investičné riziko pri kapitálovom životnom.

Zverené financie musí poisťovňa podľa zákona investovať do bezpečných nástrojov, ako napríklad: dlhopisy  alebo termínované vklady v bankách. Zhodnotenie je síce nízke, ale zato  bezpečné.  Pre optimalizáciu zhodnotenia prostriedkov sa odporúča dlhodobý čas poistenia.

Investičné životné poistenie -  je poistenie, ktoré  v sebe zahŕňa poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Prináša vyššie zhodnotenie finančných prostriedkov, ako v prípade kapitálového životného poistenia. Klient si väčšinou môže zvoliť z ponuky niekoľkých investičných fondov. Zhodnotenie finančných prostriedkov nie je garantované a v tomto prípade investičné riziko znáša v plnej miere klient a poisťovňa mu negarantuje skoro žiadne minimálne zhodnotenie.

Výška dosiahnutého zhodnotenia sa odvíja od zvolenej investičnej stratégie. Pre optimalizáciu zhodnotenia prostriedkov sa odporúča dlhodobý čas poistenia.

Dôchodkové poistenie - je to  kapitálové životné poistenie, ktoré poskytuje poistnú ochranu seniorom. Poistenie je určené pre klientov vo veku od 55 až 66 rokov s poistným krytím do 80 prípadne 95 rokov. Poistenie ponúka najmä finančnú podporu poistenému v prípade úrazu alebo dožitia sa konca poistnej doby a finančnú podporu pozostalým v prípade smrti poisteného so zámerom zabezpečiť náklady na pohreb.

Rizikové životné poistenie -  je poistenie, v ktorom sa nevie, či poistná udalosť nastane, alebo nie. Ak poistná udalosť počas trvania poistenia nevznikne, poisťovňa neposkytne poistné plnenie. Poisťovňa poskytne poistné plnenie aj v prípade, že udalosť nastala v čase, keď nebolo uhradené poistné. Klient je poistený len pre prípad smrti čiže celé poistné je cenou poistenia, a preto v prípade dožitia sa konca poistnej doby klienta ostáva celá zaplatená čiastka poisťovni.


Neživotné poistenie

Spája sa poistením majetku. V majetkovom poistení sú realizované poistenia budov, domácností, motorových vozidiel, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí, poistenie zodpovednosti za škodu.

Základné druhy neživotného poistenia

Havarijné poistenie motorových vozidiel  - je  poistenie motorových vozidiel, pre prípad ich poškodenia, zničenia ich prevádzkou ako napríklad dopravná nehoda. Kryje aj ďalšie riziká ako je odcudzenie vozidla alebo jeho časti a živel. K poisteniu je možné pripoistiť aj poškodenie alebo odcudzenie batožín, prevádzkové škody, úraz prepravovaných osôb a iné. Havarijné poistenie dopravných prostriedkov pre prípad ich poškodenia alebo zničenia sa v zahraničí označuje ako poistenie Kasko.

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (PZP) – je poistenie, ktoré kryje riziko škôd spôsobené pri prevádzke motorového vozidla. Pri tomto poistení uhradí poisťovňa (poisťovateľ)  poškodenému za poisteného nároky na náhradu: ako škody na zdraví a nákladoch pri usmrtení, ušlí zisk, škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených nárokov, ak si  poisťovňa nesplnila zákonom stanovené povinnosti, neoprávnene odmietla poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátila poistné plnenie.

Poistenie sa nevzťahuje na škodu, ktorá vznikne na vozidle poisteného a sám si ju spôsobí. PZP je zároveň aj poistením pre zahraničie, v prípade držby  zelenej karty a vycestovaním s ňou.  Zelená karta sa vydáva na základe Dohody o zelených kartách, ktorá je zastrešovaná Radou kancelárií v Londýne.

Poistenie domácností – je poistenie,  ktoré  sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré sú v domácnosti ako nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektronika a veci osobnej potreby. Niektoré poistenia obsahuje aj krytie škody na majetku spôsobené skratom elektromotora v spotrebičoch. Každá poisťovňa má v základnom poistení zahrnuté iné riziká, každá z nich umožňuje iné rizika pripoistiť, má iné limity plnenia. Škodu poisťovne nahrádzajú v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu alebo kúpu novej veci.

V rámci bežného poistenia domácnosti nie je potrebná obhliadka bytu poisťovateľom  a je možné poistenie uzatvoriť na každej pobočke poisťovne alebo prostredníctvom poisťovacích poradcov. Obhliadka je nutná pri nadštandardnom poistení.

Poistenie nehnuteľnosti - je určené k zabezpečeniu nehnuteľností určeným k bývaniu proti živelným pohromám a pred ďalšími rizikami. Poistenie sa uzatvára pre rôzne typy nehnuteľností spravidla pre rodinné domy alebo vily trvale obývané, rekreačné chaty a chalupy, bytové domy, bytové jednotky - byty vo vlastníctve, vedľajšie stavby – garáže, záhradné chatky, hospodárske budovy, ploty, oporné múry,  príslušenstvo stavieb – studne, žumpy, septiky, domáce vodárne, bazény, strojné a elektronické zariadenia a pod.

V každom balíčku poistenia by mali byť poistené riziká ako: víchrica, krupobitie, voda z vodovodného potrubia, požiar, úder blesku, výbuch, zrútenie lietadla, alebo jeho časti, ťarcha snehu, záplava a povodeň, náraz vozidla, pád stromu alebo stožiaru prípadne iného predmetu, výbuch, odcudzenie stavebných častíc, vandalizmus a pod.

Poistenie zodpovednosti za škodu z domácnosti - Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu spôsobenú poisteným alebo osobou žijúcou s poisteným v spoločnej domácnosti. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené činnosťou poisteného, osobou žijúcou s poisteným v spoločnej domácnosti  mimo adresy miesta poistenia. Náhrada škody je vyplatená poisťovňou v prípade, že klient vytopí suseda,  deti poisteného  rozbijú susedovi loptou okno, prípadne je spôsobena  škoda na majetku alebo ujme na zdraví pri športovaní a pod..

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania - chráni poisteného v prípade, ak jeho zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobí škodu, za ktorú zodpovedá podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Poistenie je možné dojednať aj na škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa, ktoré je vo vlastníctve, držbe zamestnávateľa, ako aj škodu na motorovom vozidle, ktoré zamestnávateľ prevzal.

Poistenie si môže uzavrieť zamestnanec a platí na celom území Európy. Zamestnávateľ môže v prospech svojich zamestnancov uzatvoriť skupinové poistenie. Poistná suma by mala zodpovedať výške škody, ktorú maximálne môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca na úhradu, to znamená, že mala by zodpovedať štvornásobku alebo trojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Cestovné poistenie -  je poistenie, ktoré zahŕňa podľa výberu klienta okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí  aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, poistenie právnej ochrany na cestách v zahraničí, omeškanie letu, batožiny a poistenie doplnkových asistenčných služieb.

Poistením lečebných nákladov sú kryté náklady, ktoré vzniknú v zahraničí v rámci nevyhnutného lekárskeho ošetrenia v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu, vrátane asistenčných služieb, na lieky predpísane lekárom v súvislosti s poistnou udalosťou, na prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a náklady na prevoz domov, na prevoz telesných pozostatkov, náklady na vyslobodenie poisteného na horách a vo vode.

V rámci cestovného poistenia môže byť v ponuke poisťovne aj poistenie poplatkov za stornovanie.  Cestovné poistenie poisťovne ponúkajú pre jednotlivcov, rodiny, firmy a  aj pre klientov nad 70 rokov.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách