Zverejnené: 30.05.2022

Zákon o bankách


Na Slovensku sa v súčasnej dobe riadi činnosť bánk zákonom č. 483/2001 Z. z. Zákon nadobudol platnosť 5. októbra 2001 a prešiel niekoľkými zmenami. Zákon hovorí o tom, že k založeniu banky je potrebné mať povolenie Národnej banky Slovenska  a môže ju založiť len právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, banka musí mať formu akciovej spoločnosti a minimálny kapitál.

NBS pri výkone dohľadu nad bankou alebo pobočkou zahraničnej banky najmä preskúmava a hodnotí organizáciu riadenia, rozdelenie zodpovednosti, prijaté stratégie, zavedené systémy a postupy pri výkone povolených bankových činností, informačné toky a riziká, ktorým banka alebo pobočka zahraničnej banky môže byť vystavená, pričom súčasne overuje ich dostatočné krytie vlastnými zdrojmi.

Čo je banka?

Banka je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, založená ako akciová spoločnosť, ktorá prijíma vklady (vklad je druh záväzku, ktorý vznikne uzavretím zmluvy o vklade, sú to zverené peňažné prostriedky, ktoré predstavujú určitý záväzok voči vkladateľovi na jeho vklad), poskytuje pôžičky (pôžička alebo spotrebný úver je úver bez zabezpečenia, kde banka prevedie klientovi sumu na účet a klient nemusí preukázať využitie finančných prostriedkov) a  hypotekárne úvery (je úver s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti). Na výkon týchto činností musí mať banka udelené bankové povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje. Banky majú svoje pobočky, ktoré podľa Zákona o bankách sú organizačné zložky umiestnené na území SR alebo mimo SR, ktoré priamo vykonávajú najmä vyššie uvedené bankové činnosti.

Činnosť bánk podlieha dohľadu vykonávanému NBS, ktorá preskúmava a hodnotí organizáciu riadenia, prijaté stratégie, rozdelenie zodpovednosti, postupy a systémy pri výkone bankových povolených činností, riziká ktorým banka môže byť vystavená a zároveň overuje ich dostatočné krytie vlastnými zdrojmi. Rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov nie je predmetom dohľadu. Banka je povinná umožniť zúčastniť sa osobám povereným výkonu dohľadu na rokovaniach, dozorných radách a pod. V prípade, že NBS  zistí pri výkone dohľadu skutočnosti nasvedčujúce, že bol spáchaný trestný čin, je jej povinnosťou  to oznámiť príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní.

Orgán dohľadu iného štátu môže vykonávať dohľad na území SR nad činnosťou pobočky zahraničnej banky a nad dcérskou spoločnosťou zahraničnej banky len na základe dohody uzavretej medzi NBS a orgánom dohľadu iného štátu alebo v súlade s týmto zákonom. Vykonať dohľad na mieste na území SR je orgán dohľadu iného štátu povinný vopred oznámiť Národnej banke Slovenska.

Pri výkone dohľadu nad bankami a pobočkami zahraničných bánk NBS spolupracuje s orgánmi dohľadu iného členského štátu a má právo vymieňať si s nimi informácie a upozorniť ich na zistené nedostatky.

V prípade, že banka nespĺňa podmienky, za ktorých jej bol udelený súhlas na činnosť, NBS môže banke odobrať udelený súhlas poprípade uložiť opatrenia na skvalitnenie a zlepšenie  vnútorného prístupu banky. NBS okrem trhového, pôžičkového a operačného rizika hodnotí aj celkové riadenie rizika likvidity banky, riadiaci a kontrólny systém banky, obchodný model banky.

Bankové povolenie

Bankové povolenie udeľuje NBS, ale o udelení bankového povolenia na vykonávanie hypotekárnych obchodov rozhoduje NBS na základe rokovania s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Aby boli udelené bankové povolenia musia byť splnené podmienky:

  • Základné imanie banky.
  • Preukázanie pôvodu peňažného vkladu.
  • Vhodnosť a spôsobilosť osôb, ktoré budú akcionármi.
  • Predloženie návrhov stanov banky, obchodného plánu.
  • Sídlo budúcej banky musí byť na území Slovenskej republiky.
  • Preukázanie schopnosti preklenúť nepriaznivú finančnú situáciu.


Pred začatím povolených bankových činnosti musí banka NBS preukázať splatenie peňažného vkladu, preukázať organizačnú, technickú a personálnu spôsobilosť na výkon banky.

Ak je akcionárom zahraničná banka, žiadateľ predloží súčasne so žiadosťou o udelenie bankového povolenia písomné vyjadrenie orgánu dohľadu štátu, v ktorom má táto zahraničná banka sídlo, k zriadeniu banky na území Slovenskej republiky, ako aj záväzný písomný prísľub tohto orgánu dohľadu o včasnom písomnom informovaní Národnej banky Slovenska o zmenách v udržiavaní svojich vlastných zdrojov vo vzťahu k požiadavkám na vlastné zdroje a likvidite zahraničnej banky a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť zahraničnej banky plniť svoje záväzky.

Keď chce zahraničná banka založiť pobočku na území Slovenska, musí písomne požiadať NBS o udelenie súhlasu. Ak Národná banka Slovenska nemá dôvod na pochybnosti, do troch mesiacov od podania žiadosti to oznámi príslušnému orgánu dohľadu členského štátu a banke. Dohľad nad pobočkou banky založenej na území členského štátu vykonáva Národná banka Slovenska.

Banka alebo pobočka zahraničnej banky nesmú uzatvárať zmluvy za nevýhodných podmienok pre nich, zmluvy, ktoré ich zaväzujú na hospodársky neodôvodnené plnenie alebo na plnenie nezodpovedajúce poskytovanej protihodnote. Hodnota banky – ekonomická hodnota banky (finančné zdroje, ktoré musí banka vlastniť, aby pri určitom riziku mohla plniť svoje záväzky voči vlastníkom, akcionárom a veriteľom)  nesmie klesnúť o viac než 20 % z hodnoty vlastných zdrojov následkom náhlej zmeny úrokových sadzieb na trhu. Ak banka klesne pod túto hodnotu, NBS uloží banke opatrenia na nápravu.

So svojimi klientmi banka vykonáva obchody na základe písomnej zmluvy.  Základný bankový produkt, sú banky povinné poskytnúť osobe, ktorá dovŕšila 18 rokov,  písomne požiadala o poskytnutie základného bankového produktu, jej mesačný príjem nie je vyšší ako minimálna mzda a nemá v inej banke zriadený bežný účet, vkladový účet alebo vkladnú knižku.

Povinnosť banky

Banky sú povinné aj bez súhlasu klienta bezodkladne písomne poskytovať do registra bankových úverov a záruk vedeného Národnou bankou Slovenska údaje o poskytnutých úveroch. NBS môže aj bez súhlasu klienta tieto údaje využívať pri výkone činnosti alebo úloh.

Banky a pobočky zahraničnej banky sú povinné viesť obchodnú knihu a  denne oceňovať všetky pozície zaznamenané v tejto knihe, viesť analytickú evidenciu o majetku a záväzkoch, zaúčtovávať každý účtovný prípad súvisiaci s bankovou činnosťou, zostavovať účtovnú aj priebežnú závierku podľa predpisu. Banky sú povinné viesť evidenciu o majetku a záväzkoch, zabezpečiť ochranu elektronického spracovania údajov pred zneužitím, raz ročne zabezpečiť overenie bezpečnosti informačného systému, oznámiť NBS zámer zaviesť nový druh obchodu, banky sú povinné uchovávať a ochraňovať doklady o zisťovaní údajov klienta najmenej 5 rokov od ukončenia obchodu, spracovávať a predkladať NBS výkazy, hlásenia a iné správy.

V prípade, že  Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti banky, môže uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky prijať opatrenia na jej ozdravenie, uložiť predkladanie výkazov, správ a hlásení, ukončiť nepovolenú činnosť, uložiť pokutu do výšky 30 000 €, pri opakovanom porušení až do výšky 60 000 €. Ďalej môže obmedziť alebo aj pozastaviť výkon niektorej činnosti banky, odobrať bankové povolenie, uložiť uverejnenie opravy neúplnej informácie, ktorú banka uverejnila, zaviesť nútenú správu nad bankou, povinnosť vykonávať zmeny v organizačnej štruktúre a pod. Národná banka Slovenska je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, ktorý NBS informoval o nedostatkoch v činnosti banky.

V prípade, ak sú finančné prostriedky inej osoby, klient je povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého bydliska danej osoby. V takom prípade musí klient doložiť aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov a na vykonanie obchodu na jej účet.  Povinnosť predkladať písomný súhlas sa nevzťahuje na NBS, banku, pobočku zahraničnej banky, burzu cenných papierov, sprostredkovateľa investičných služieb, poisťovňu a pod., ak v záväznom písomnom vyhlásení uvedú,  že obchody vykonávajú výlučne na svoj vlastný účet alebo na účet svojich klientov a využívajú vlastné prostriedky alebo prostriedky svojich klientov.

Všetky informácie a doklady klienta, ktoré nie sú verejne prístupné (účty, vkladové účty a pod.),  sú predmetom bankového tajomstva. Banka je povinná tieto informácie uchovávať a chrániť pred zneužitím vyzradením, poškodením, stratou alebo odcudzením. Informácie a doklady, ktoré sú chránené bankovým tajomstvom, môže banka alebo pobočka zahraničnej banke poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby. Informácie o klientovi môže banka poskytnúť bez písomného súhlasu klienta len na písomné vyžiadanie súdu, notára, orgánu činného v trestnom konaní, daňového orgánu, colného orgánu, správcu dane (obec), súdneho exekútora, kriminálnej polícií.

Ak si klient neplní svoje záväzky voči banke riadne a včas aj napriek písomnej výzve, banka je oprávnená aj bez písomného súhlasu dotknutej osoby poskytnúť údaje  súdnemu exekútorovi, znalcovi na vykonanie finančného ocenenia záväzku klienta a dražobníkovi.

Bankové priestory, priestory Národnej banky Slovenska, bankomaty, zmenárenské automaty, ktoré sa nenachádzajú v priestoroch banky môžu byť monitorované pomocou audiozáznamu alebo videozáznamu. Tieto záznamy je možné použiť na odhaľovanie trestnej činnosti a na odhaľovanie ich páchateľov.

V prípade, že banke vznikla majetková ujma po 1.2.1992 povinným poskytnutím úverov podľa právnych predpisov vydaných pred 1.2.1992, banka má právo na odškodnenie – úhradu ujmy zo štátneho rozpočtu. Povinnosťou banky je oznámiť ministerstvu predpokladanú výšku majetkovej ujmy a to v termíne určenom na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu. Ministerstvo poukáže banke úhradu majetkovej ujmy do 15 dní po jej preukázaní bankou.

Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné zosúladiť s týmto zákonom právne vzťahy voči tretím osobám  najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona a  každá banka je povinná do dvanásť mesiacov  odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona zosúladiť svoje stanovy.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách