Zverejnené: 13.04.2017

Zákon o úveroch na bývanie – novela


Article image

Od 21.marca 2016 musia banky prijať nové opatrenia v oblasti spotrebiteľských hypotekárnych zmlúv. K tejto zmene dochádza vďaka zavedeniu smernice Európskeho parlamentu a rady 2014 Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

 

Poplatok, odstúpenie od úverovej zmluvy

Podľa schválenej novely Zákona o úveroch na bývanie, môže banka klientovi účtovať poplatok za predčasné splatenie hypotéky alebo úveru na bývanie, maximálne vo výške 1 % zo zostávajúcej výšky úveru. Napríklad ak má žiadateľ o predčasné splatenie úveru výšku zostávajúceho úveru 50 000 €, tak od 21.3.2016 zaplatí za predčasné splatenie úveru 500 €. Ak by ho chcel splatiť do 21.3.2016, tak by banke zaplatil 2 500 €. Klienti bánk  majú aj  naďalej možnosť vyplatiť hypotéku ku koncu fixácie úrokovej sadzby bez poplatkov.

Cieľom Smernice je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, smernica veriteľom výslovne zakazuje viazanie produktov na kúpu iného produktu napr. otvoriť si účet.

Smernica určuje presný vzorec na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov, ktorá musí byť oznámená spotrebiteľovi už v rámci poskytovania tzv. predzmluvných informácií. Každá reklama na úver na bývanie, v ktorej bude uvedená úroková sadzba či iné číselné údaje, ktoré súvisia s nákladmi spotrebiteľa, budú musieť obsahovať informácie ako RPMN, výšku alebo počet splátok, poplatky, ktoré súvisia s poskytnutím úveru a celkovo zaplatenú sumu.

Klient môže odstúpiť od úverovej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní po jej podpise. Je to pozitívna zmena pre klientov, ktorí z nepredvídateľných dôvodov nemôžu podpísané úvery vyčerpať.

Banky musia informovať o dôvode zamietnutia úveru - napríklad, firma pre ktorú žiadateľ o úver pracuje, nevypláca odvody a  banka preto zamietne úver, ale ak firma nedoplatok uhradí, banka môže schváliť úver.

Súčasťou každého nového úveru bude jednotný formulár ESIS, ktorý je prílohou zákona a nevyplnený má sedem strán. Po doplnení všetkých požadovaných informácií môže narásť dvojnásobne.

Sprostredkovateľ hypotekárneho úveru by mal informovať klienta o provízii. Výška provízie nerozhoduje o výhodnosti úveru, ale schopnosti sprostredkovateľa obracať sa na finančnom trhu a od spoločnosti, ktorá sprostredkovateľa zastrešuje.
Končia hypotéky bez dokladovania príjmu. Niekedy nebolo nutné banke dokladovať príjem (do určitej výšky hypotéky). Hypotéku mohli získať aj nezamestnaní ľudia, alebo živnostníci, ktorí ešte nepodali daňové priznanie. Banky pri posúdení príjmu, budú sledovať, či je klient schopný splácať úver aj pri 2% navýšení úrokovej sadzby. Chcú sa tak vyvarovať neschopnosti klienta splácať úver v prípade, že dôjde k navýšeniu úrokovej sadzby.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách