Zverejnené: 04.05.2022

Exekútor


Exekútor je osoba splnomocnená na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Svoju činnosť vykonáva nestranne a nezávisle. Je viazaný Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní. Exekútorom môže byť fyzická osoba, ktorej Slovenská republika zverila časť práv a oprávnení, ktoré sú zákonom ustanovené a len v tomto rozsahu a na tento účel jej priznala postavenie verejného činiteľa.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách