Zverejnené: 17.03.2017

Všeobecné obchodné podmienky (Obchodné podmienky)


Všeobecné obchodné podmienky je dokument, ktorý upravuje vzťahy medzi klientom a bankou. Je súčasťou každej bankovej zmluvy a je pre zmluvné strany záväzný.

Všeobecné obchodné podmienky obsahujú napríklad presné podmienky pre zrušenie bežných účtov, spôsob spoplatňovania bankových služieb, spôsob vedenia platobného styku, spôsob informovania klienta o zmenách, formulácie pojmov, spôsob úročenia úverov, hypoték, pôžičiek a pod.

Banka musí VOP zverejňovať na internete ako aj na pobočkách svojich bánk. Ak dôjde k nejakým zmenám, banka musí taktiež informovať klienta o danej skutočnosti.

 

Čo je dôležité si všímať pri Všeobecných obchodných podmienkach?

  • platobné podmienky
  • výšku úroku pri zmluve o pôžičke
  • výšku úrokov z omeškania
  • za aké porušenie povinnosti je možné uložiť zmluvnú pokutu, v akej výške a splatnosť
  • povinnosť poistiť predmet zmluvy
  • prechod vlastníckeho práva
  • možnosti odstúpenia od zmluvy
  • zmeny VOP
  • rozhodné právo, ktorým sa zmluvný vzťah riadi

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách