Zverejnené: 19.06.2023

Ako funguje investovanie do dlhopisov a prečo by ste to mali zvážiť?


Article image
Dlhopis je konzervatívna forma investície, často finančne dostupná aj bežnému človeku. Je to cenný papier, prostredníctvom ktorého poskytujete spoločnosti, ktorá dlhopis vydáva (emitentovi), úver. Na rozdiel napríklad od kúpy akcií, kúpou dlhopisov sa nestávate akcionárom alebo spoluvlastníkom spoločnosti (emitenta), ale stávate sa jej veriteľom. Za požičanie peňazí spoločnosť/emitent ponúka výnos (úrok). Výška výnosu by mala zodpovedať rizikám, ktoré podstúpite. Kvalitu dlhopisu a emitenta vyhodnotíte aj prostredníctvom ratingu. Pokiaľ však emitent nemá rating udelený, je na vás, aby ste sami vyhodnotili riziko, ktoré kúpou dlhopisu podstúpite.

Každý dlhopis má svoju trhovú cenu. To je cena, ktorú stanovuje burza, na ktorej je dlhopis možné obchodovať. Menovitá alebo nominálna hodnota je hodnota, ktorú získa investor v dobe splatnosti. To je vopred určená doba, v ktorej na rozdiel od akcií vyplatí emitent kupujúcemu investované peniaze. A potom je tu emisný kurz, čo je cena, za ktorú je dlhopis pri jeho vydaní emitentom predávaný investorom.

Prečo investovať do dlhopisov?

S dlhopismi je spojená pravidelná výplata takzvaného kupónu, úroku zo zapožičanej sumy. Úrok býva pri rôznych dlhopisoch vyplácaný rôzne, napr. raz do roka, polročne, ale aj štvrťročne. Existujú dokonca aj dlhopisy bez uvedenej splatnosti. Sú vydávané na neobmedzene dlhú dobu, a teda sú z nich investorom výnosy vyplácané nepretržite. To je jedna z výhod dlhopisov – pravidelný finančný tok, s ktorým sa dá počítať a pracovať v ďalších investíciách. V dobe splatnosti môže emitent vyplácať jednorazovo alebo v splátkach, v iných prípadoch si tiež môže vyhradiť právo na predčasné splatenie dlhopisu.

Dlhopisy majú teda pevné pravidlá ako pevne stanovenú nominálnu hodnotu a termíny výplat úrokov. Čo sa však týka úroku alebo kupónového výnosu, ten nemusí byť nutne pevný, niektoré dlhopisy majú úrok premenlivý, alebo nemajú žiadny. Výhoda dlhopisov je aj v ich predvídateľnosti. Z vyplácania výnosov určeného ku konkrétnym dátam (splatnosť) vyplýva základná odlišnosť medzi dlhopisom a akciou. Výnos akcií sa viaže na obchodné úspechy akciovej spoločnosti, výnos dlhopisu je vopred stanovený. Z tohto hľadiska bývajú preto dlhopisy považované za konzervatívny investičný nástroj. Výnosy dlhopisov sa pohybujú od 2 do 8 % p. a.

Odpoveď, aké sú najvýhodnejšie dlhopisy, neexistuje. Každý z investorov má v danom čase rôzne potreby, kapitál a kvalitu aj kvantitu dostupných informácií, a preto nie je jeden typ dlhopisu, ktorý by vyhovoval všetkým. Výber správneho druhu od správneho emitenta je dôležitým krokom, ktorému by každý rozumný investor mal venovať dostatok času.

Potenciálne zhodnotenie väčšinou nie je také veľké ako pri akciách, ale z pohľadu dostupnosti svojich peňazí sú vlastníci dlhopisov chránení viac ako vlastníci akcií. V prípade krachu spoločnosti majú pri vyplácaní pohľadávok prednosť pred akcionármi a výšku kupónu emitent na rozdiel od výšky dividendy nedokáže zmeniť.

Ako investovanie do dlhopisov funguje

Dlhopisy je možné nakúpiť v bankách alebo prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi. Každý dlhopis má vlastný distribučný kanál. To znamená, že nie každý dlhopis je možné kúpiť v ktorejkoľvek banke.
Úroky sú vyplácané až pri konci platnosti dlhopisu. V tom okamihu investor dostane späť aj prostriedky, ktoré za dlhopis pri jeho kúpe zaplatil, čiže nominálnu hodnotu dlhopisu. Vydavateľ sa prostredníctvom dlhopisov obráti na kapitálovom trhu na investorov, ktorí sú ochotní vložiť do jeho cenných papierov svoje peňažné prostriedky. Dlhopis je pôžičkou, ktorú poskytuje jeho nový majiteľ vydavateľovi. Dlhopisy nakupujú najčastejšie banky, investičné spoločnosti, poisťovne a pod.

Čo by ste mali o dlhopisoch vedieť

Informácie o investovaní – skôr, ako sa rozhodnete pre investíciu do dlhopisov, vždy sa presvedčte, že máte dostatok kvalitných informácií. Ak sa domnievate, že áno, pristúpte k vyhodnoteniu, či je investícia vhodná pre vás vo vašej súčasnej finančnej situácii. Každý investor by mal každú investíciu uskutočniť až po zrelej úvahe a v tom prípade, že rozumie všetkým rizikám, ktoré to so sebou prináša, a je ochotný ich akceptovať.

Diverzifikácia portfólia – asi najdôležitejší pojem pri investovaní. Ak totiž chcete efektívne investovať, musíte vyvážiť svoje investície ich rozložením do rôznych aktív. Je dôležité pochopiť, že diverzifikácia nezaručuje zisk bez straty. Je to jednoducho stratégia na vyváženie rizika spojeného s investovaním.

Výnos – musíte byť obzvlášť opatrný v situáciách, keď sa ponuka na prvý pohľad javí veľmi výhodne. Typicky, ak ponúkaný dlhopis disponuje veľmi vysokým úrokom. Vtedy by ste sa mali poobzerať aj po iných druhoch dlhopisov, pretože rôzne druhy poskytujú rôzne riziká. Vyplatený výnos však podlieha v rámci slovenských zákonov 19-percentnej dani vyberanej zrážkou. Teda výnos získavate skôr a priebežne, ale je nižší o zaplatenú daň. Ak na investovanie použijete dlhopisové ETF fondy, tak sú po roku investovania zisky oslobodené od dane z výnosu.

Durácia – ukazovateľ, ktorý meria citlivosť zmeny ceny dlhopisov na zmenu úrokových sadzieb. Čím je durácia vyššia, tým je táto citlivosť vyššia a naopak. Napríklad, ak príde k zníženiu úrokových sadzieb na trhu o 1 %, cena predtým nakúpeného dlhopisu s duráciou 2 sa zvýši približne o 2 %, zatiaľ čo cena dlhopisu s duráciou 6 sa zvýši približne o 6 %. Pri dlhopisovom podielovom fonde je vhodné pozerať na tzv. modifikovanú duráciu. Tá zároveň naznačuje aj minimálny odporúčaný investičný horizont daného dlhopisového fondu.

Dlhopisy nemajú garanciu – dlhopisy na rozdiel od akcií alebo podielových fondov ponúkajú investorovi zvyčajne fixný výnos, ktorý sa až do splatnosti dlhopisu nemení. V žiadnom prípade to však nie je možné považovať za garanciu. V prípade problémov emitenta je investor, tak ako pri iných cenných papieroch, vystavený riziku, že o investované prostriedky alebo ich časť môže prísť. Za vyplatenie výnosov aj návratnosť investovaných prostriedkov v plnej miere zodpovedá len emitent, prípadne ručiteľ, ak za dlhopisy ručí aj tretia osoba. Preto je veľmi dôležité, aby sa investor oboznámil s dlhopisom a celým informačným prospektom k tomuto dlhopisu. Aby sám vyhodnotil potenciálne riziká. Aby zvážil, či výnos zodpovedá všetkým podstúpeným rizikám.

Národná banka Slovenska – ak NBS schválila dlhopisovú emisiu, znamená to iba, že preverila, či prospekt spĺňa všetky zákonom stanovené formálne náležitosti. Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže bez schválenia prospektu cenného papiera ich ponúkať neverejne len pri splnení podmienok, ustanovených zákonom o cenných papieroch. A to hlavne v prípade, ak je určená výlučne kvalifikovaným investorom, alebo ak ide o investíciu min. 100 000 eur na 1 osobu.

 

Ako dlhopisy vyzerajú

Každý dlhopis musí spĺňať určité náležitosti, bez ktorých by mohol stratiť svoju platnosť. Na dlhopise musí byť uvedené:
  • označenie, že ide o dlhopis, názov dlhopisu a jeho označenie ISIN, ak ide o verejne obchodovateľné dlhopisy,
  • označenie emitenta, jeho názov, sídlo, meno, adresu,
  • menovitú hodnotu dlhopisu, či je v eurách alebo v cudzej mene,
  • spôsob určenia výnosu,
  • vyhlásenie emitenta, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu majiteľovi,
  • dátum a miesto vydania,
  • číslo a séria dlhopisu,
  • podrobný podpis emitenta,
  • údaj o rozhodnutí ministerstva o povolení vydania dlhopisov okrem prípadov, keď sa povolenie nevyžaduje.
Súčasťou dlhopisu býva aj kupónový hárok s talónom, ktorý je zložený z jednotlivých kupónov, na základe ktorých majiteľ dlhopisu získa v danom termíne úrok. Talón oprávňuje majiteľa dlhopisu k získaniu ďalšieho kupónového hárku, čo je veľmi praktické hlavne pri dlhopisoch s dlhou dobou splatnosti. Pokiaľ je táto doba napríklad 10 rokov a úrok sa vypláca polročne, musel by kupónový hárok tohoto dlhopisu obsahovať 20 poukážok na úroky. S pomocou talónu sa dá, samozrejme, získať vždy nový hárok napríklad s kupónmi na ďalších 10 rokov dopredu.

Každý kupón nesie informáciu o splatnosti a čiastke úroku. Uvedený je tiež názov vydavateľa dlhopisu, séria a číslo dlhopisu, prípadne poradové číslo úrokovej poukážky.

Súčasťou dlhopisu môže byť tiež opčný list zakladajúci pre jeho vlastníka právo kúpiť či predať akciu, iný dlhopis či iný cenný papier len na základe držby dlhopisu.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 
TIP OD NÁS: Dlhopisy sú určené investorom, ktorí majú dostatočné znalosti a skúsenosti na to, aby vedeli vyhodnotiť riziká konkrétneho dlhopisu. Preto je veľmi dôležité, aby sa investor oboznámil s dlhopisom a celým informačným prospektom k tomuto dlhopisu. Aby sám vyhodnotil potenciálne riziká. Aby zvážil, či výnos zodpovedá všetkým podstúpeným rizikám.


Prehľad dlhopisov dostupných na trhu nájdete na Finančnom Kompase.
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách