Zverejnené: 21.06.2024

Ako nájsť vlastníka pozemku podľa mena?


Article image
Nájsť majiteľa pozemku môže byť často potrebné, či už z dôvodu záujmu o kúpu nehnuteľnosti, riešenia hraníc pozemku alebo len preto, aby ste vedeli, kto vlastní pozemok vedľa toho vášho. Sú rôzne spôsoby, ako zistiť majiteľa pozemku a získať tak informácie o tom, kto je vlastníkom pozemku. Zistiť majiteľa pozemku môžete napríklad cez ZBGIS alebo cez ESKN alebo priamo na katastrálnom úrade.

Postup, ako zistiť majiteľa pozemku

V minulosti, ak ste chceli zistiť majiteľa pozemku, museli ste navštíviť katastrálny odbor okresného úradu. Dnes je to oveľa jednoduchšie, pretože potrebnú informáciu môžete zistiť priamo z pohodlia domova cez webové stránky katastrálneho portálu .

ESKN

Portál ESKN  umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností a získať základné informácie okamžite. Je primárne určený pre občanov SR a nie je určený pre hromadný prístup k údajom Katastra nehnuteľností a pre väčšie než bežné prehliadanie týchto údajov. Portál poskytuje výpis z listu vlastníctva, údaje o parcelách v registri C, parcelách v registri E, ap. Viete vykonať rôzne zmeny, ako je podanie návrhu na vklad, opravu údajov, atď.

Ak chcete zistiť majiteľa pozemku, kliknete na úvodnej strane na Vyhľadávanie údajov z katastra nehnuteľností. Následne sa vám zobrazia ďalšie možnosti na vyhľadávanie údajov. Celkom dole kliknete na Nenašli ste váš úkon? Vyberte si z úplného zoznamu. Zobrazí sa vám Zoznam elektronických služieb, ktorých je 61. Vy kliknete hneď na prvú službu Poskytnutie informácie z KN o vlastníkoch a iných oprávnených osobách.

Následne vyplníte obec alebo katastrálne územie, kde sa nachádza pozemok, o ktorom chcete zistiť informácie, zadáte priezvisko, meno a dátum narodenia. Kliknete na vyhľadať a zobrazí vám meno a dátum narodenia majiteľa pozemku, číslo listu vlastníctva, katastrálne územie a jeho číslo, aký je to okres a poradové číslo na liste vlastníctva.

ZBGS

Základná databáza pre geografický informačný systém predstavuje webovú aplikáciu, ktorá prešla v roku 2022 rozsiahlou modernizáciou. Táto aktualizovaná verzia je optimalizovaná aj pre použitie na mobilných zariadeniach, ako sú smartfóny a tablety.

V mobilnej verzii aplikácie je možné na základe aktuálnej polohy zariadenia identifikovať nehnuteľnosť alebo pozemok a získať podrobné informácie o vlastníkovi pozemku, čísle parcely, type pozemku a aj súpisnom čísle.

Do internetového prehliadača stačí zadať pojem ZGBIS a zobrazí sa vám webová aplikácia Základná mapa. Na zistenie majiteľa pozemku, zvolíme v menu možnosť Kataster nehnuteľností (v ľavom rohu hore je ružová mapka, na ktorú kliknete). 

Potom zadáte buď adresu nehnuteľnosti, alebo ju rovno vyhľadáte v mapke pomocou myši. Následne si viete stiahnuť úplný alebo čiastočný list vlastníctva, prípadne vytvoriť kópiu katastrálnej mapy.

Osobná návšteva katastrálneho úradu

Ak potrebujete kópiu listu vlastníctva na právne alebo administratívne účely, musíte požiadať o jej vydanie priamo na katastrálnom odbore príslušného okresného úradu alebo na pošte, ktorá takisto vydáva kópiu listu
vlastníctva.

Katastrálny odbor okresného úradu, kde sa nachádza predmetná nehnuteľnosť alebo pozemok, poskytuje výpis z listu vlastníctva na počkanie. Uhradíte správny poplatok vo výške 12 eur a vydajú vám kópiu listu vlastníctva. Zároveň si tu môžete vybaviť iné potrebné dokumenty, napr. kópiu katastrálnej mapy, ktorá býva súčasťou príloh potrebných pri vybraných právnych úkonoch.

Výpis z katastra nehnuteľností vydáva aj Slovenská pošta. Vďaka tejto možnosti nemusíte navštíviť príslušný okresný úrad. Za získanie dokumentu na pošte si zaplatíte rovnaký poplatok 12 eur ako na katastrálnom odbore.

Čo je list vlastníctva?

Ide o verejný dokument, ktorý preukazuje vlastníctvo nehnuteľnosti, kde je evidovaný vlastník alebo niekoľko spoluvlastníkov, ktorí majú nehnuteľnosť či viac nehnuteľností naraz vo vlastníctve a na základe listu vlastníctva disponujú vlastníckym právom k ich užívaniu.

List vlastníctva pozostáva z niekoľkých častí, ktoré obsahujú informácie o predmetnej nehnuteľnosti, o jej vlastníkoch a o právach všetkých osôb oprávnených užívať nehnuteľný majetok.
V hornej časti listu vlastníctva je zapísané jeho číslo, okres, obec a katastrálne územie, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť. List vlastníctva obsahuje 3 časti:

Časť A: Majetková podstata
Obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam, údaje o nich ako súpisné číslo pri stavbách, druh stavby, charakteristiku stavby, parcelné číslo pozemku, výmery a druhy pozemkov a ďalšie údaje.

Časť B: Vlastníctvo
Táto časť obsahuje meno a priezvisko vlastníka nehnuteľnosti, rodné číslo, pri právnických osobách a organizáciách identifikačné číslo, dátum narodenia, trvalé bydlisko, údaje o tom, či je nehnuteľnosť v podielovom, prípadne bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, či je výlučným vlastníctvom jedného z manželov, či je vlastníctvom jednej osoby, alebo je v spoluvlastníctve viacerých osôb, spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti, dátum nadobudnutia vlastníctva nehnuteľnosti.

Časť C: Ťarchy
V tejto časti listu vlastníctva sa zapisujú všetky ťarchy, ktoré spočívajú na nehnuteľnosti, a to záložné právo, vecné bremená, predkupné právo a iné práva.
 
TIP OD NÁS: Chcete stavať svoj vytúžený dom? V prvom rade si zistite údaje o pozemku, na ktorom plánujete výstavbu domu a kto budú vaši potenciálni susedia. Pokojne môže ísť o záhradu, ornú pôdu alebo zastavané plochu a nádvorie. To, či na danom pozemku je možná výstavba, zistíte podaním žiadosti na miestny stavebný úrad.

Začnete s procesom vybavovania hypotéky. Banka si, samozrejme, overuje náležitosti potrebné na schválenie hypotéky. Kúpa pozemku je vôbec prvým krokom k tomu, aby sa mohlo začať s výstavbou domu. Na získanie hypotéky to musí byť v prvom rade pozemok určený na výstavbu nehnuteľnosti určenej na bývanie. 

Ak neviete, ako postupovať pri vybavovaní hypotekárneho úveru na kúpu pozemku a domu, kontaktujte nás na Finančnom Kompase, kde vám naši hypotekárni odborníci pomôžu s vybavením samotnej hypotéky a poradia to najoptimálnejšie riešenie pre vás.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách