Zverejnené: 15.03.2022

Ako sa počíta RPMN? Ktoré parametre výpočet zahŕňa?


Article image
RPMN je pre spotrebiteľa veľmi dôležitým ukazovateľom, ktorý hovorí, aký drahý je úver. Banky sú povinné tento údaj uvádzať pri pôžičkách aj hypotékach. Určuje celkové náklady na úver prepočítané na jeden kalendárny rok.

Ak RPMN nie je uvedená v zmluve alebo je v zmluve uvedená nižšia hodnota RPMN než v skutočnosti pôžičke alebo úveru prislúcha, považuje sa takto poskytnutá pôžička alebo úver za bezúročný a bezodplatný. Spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bezodplatný aj v prípade, ak hodnota RPMN prevyšuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty (to neplatí pre úvery na bývanie).

Výhodnosť úverov a pôžičiek na základe RPMN môžeme porovnať len pri produktoch s rovnakými parametrami (výška úveru, doba splatnosti, poplatok za vedenie účtu). Vtedy môžeme jednoznačne povedať, že výhodnejší bude ten úver, ktorý má nižšiu RPMN.

Faktory ovplyvňujúce výšku RPMN

Do výpočtu RPMN sú zahrnuté všetky náklady spojené s úverom:
  • výška úveru, ktorú vám banka poskytne
  • doba splácania úveru
  • náklady spojené s poskytnutím úveru (ako napr. spracovateľský poplatok, poistenie)
  • výška mesačných splátok
  • úroková sadzba
Poplatky zahrnuté do výpočtu RPMN možno rozdeliť na dve základné skupiny:
  • jednorazové poplatky, ktoré spotrebiteľ musí zaplatiť na začiatku alebo v priebehu úverového vzťahu, napr. poplatok za poskytnutie a vybavenie úveru alebo poplatok za čerpanie úveru,
  • pravidelné poplatky, ktoré spotrebiteľ platí mesačne spolu so splátkou úveru alebo v akejkoľvek inej periodicite (štvrťročne, ročne, ...), napr. poistenie úveru.
 
Vzorec na výpočet RPMN presne upravuje zákon. Pri určovaní miery ročnej percentuálnej miery nákladov sa preto všetky finančné inštitúcie riadia vzorcom:

Význam symbolov:
K - je poradové číslo spotrebiteľského úveru, {K = 1, 2, ..., m},
K´- je číslo splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru, {K´ = 1, 2, ..., m´},
AK - je výška K-teho spotrebiteľského úveru,
A´K´ - je výška K´-tej splátky spotrebiteľského úveru,
∑ - je suma,
m - je poradové číslo posledného spotrebiteľského úveru,
m´ - je číslo poslednej splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru,
tK - je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého
spotrebiteľského úveru a K-teho spotrebiteľského úveru,
tK´ - je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého
spotrebiteľského úveru a K´-tou splátkou alebo platbou nákladov spotrebiteľského úveru,
i - je ročná percentuálna miera nákladov, ktorú možno vypočítať (buď algebricky alebo numerickou
aproximáciou), pretože ostatné prvky rovnice.
Zdroj: NBS
 

TIP OD NÁS: Ak porovnávate pôžičku v dvoch rozdielnych finančných inštitúciach, kde sú rozdielne parametre úveru, sa namiesto RPMN sústreďte na konečnú sumu, ktorú musíte veriteľovi zaplatiť.
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách