Zverejnené: 04.07.2024

Ako správne interpretovať databázy dlžníkov na poistnom?


Article image
Zoznam dlžníkov na poistnom si vedú zdravotné poisťovne aj Sociálna poisťovňa. Dlhodobé neplatenie týchto odvodov môže mať pre vás nepríjemné následky. Každý z nás by mal pristupovať zodpovedne k plateniu poistného, keďže ak neplatíte zdravotné poistenie, dostane sa vám len neodkladné zdravotné ošetrenie. Ak neplatíte sociálne poistenie, má to vplyv na dávky zo sociálneho poistenia pri nárokoch v budúcnosti, nepriznanie dávky zo systému sociálneho poistenia alebo problémy pri poskytovaní úverov a rôznych dotácií. Pri dlhu na zdravotnom aj sociálnom poistení hrozí exekúcia, ktorú by asi nikto z nás nechcel zažiť.

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie musí mať každý občan štátu. Novorodenci sú podľa nových pravidiel platných do augusta 2022 automaticky poistení v zdravotnej poisťovni matky. Poistenie musí platiť každý, za koho to nerobí štát. Ak patríte do skupiny pravidelných alebo dlhodobých neplatičov, máte nárok len na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť.

Ak ste zamestnanec, do takejto situácie sa dostanete len málokedy, keďže za platenie zdravotného poistenia zodpovedá váš zamestnávateľ. Ak nastane situácia, že si zamestnávateľ takéto povinnosti nesplnil, okrem iného sa dopúšťa trestného činu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 Trestného zákona. Následky porušenia zákona a exekučné vymáhanie sú vedené voči nemu, nie voči vám ako zamestnancovi.

Dôvera zdravotná poisťovňa 

Zdravotná poisťovňa je podľa § 25 ods. 1 písm. f) bod 2 zákona č. 580/2004 Z. z. povinná uverejňovať a aktualizovať na internete zoznam poistencov a platiteľov poistného, voči ktorým príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom vo výške viac ako 100 eur.

Zdravotná poisťovňa uvádza v zozname iba údaje od roku 2009, môže však evidovať aj staršie neuhradené obdobia alebo nevysporiadané príslušenstvo pohľadávok. Údaje v uvedenom zozname preto majú len informatívny charakter, nie sú použiteľné pre právne úkony a nenahrádzajú potvrdenia o stave pohľadávok.

Ak chcete vedieť, či ste dlžníkom, tak:
 • do vyhľadávača  vpíšte svoje meno a priezvisko a stlačte tlačidlo Hľadať,
 • systém vám ponúkne informáciu o výške dlhu a podklady k platbe,
 • dlh môžete okamžite na pár klikov uhradiť — cez internet banking alebo prostredníctvom elektronickej pobočky,
 • ak si dlžnú sumu potrebujete rozložiť na viacero splátok, ponúknutý je vám splátkový kalendár,
 • ak hľadáte právnickú osobu alebo zamestnávateľa, zadajte IČO alebo obchodný názov. Aj v tomto prípade možno platbu vyrovnať cez elektronickú pobočku.

Union zdravotná poisťovňa

Za dlžníka sa v zmysle zákona o zdravotnom poistení považuje poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému evidujeme ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku v celkovej sume vyššej ako 100 eur na:
 • preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace,
 • nedoplatku alebo poistnom, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou.
Poistenci zaradení do zoznamu dlžníkov majú nárok iba na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V zozname sa nachádzajú aj poistenci, ktorí majú nárok na úhradu plnej zdravotnej starostlivosti, a to v prípade, ak ide o poistenca:
 • Ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v splátkovom kalendári.
 • Od ktorého sa dlžné poistné vymáha v exekučnom konaní, uhrádza ho formou splátok a túto skutočnosť oznámil zdravotnej poisťovni.
 • Na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz alebo ktorému bola povolená reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
 • Ktorý vzniesol námietku premlčania voči uplatnenému premlčanému nároku na poistné podľa § 21 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. alebo na vymáhanie poistného podľa § 21 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z., pre ktoré bol vedený v zozname dlžníkov.
 • Ktorému bola súdom nariadená ochranná liečba.
 • Ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ, ktorému bol určený splátkový kalendár podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Údaje v zozname dlžníkov majú len informatívny charakter. Zoznam dlžníkov nie je použiteľný na právne účely a neslúži ani ako doklad potvrdzujúci stav pohľadávok Union zdravotnej poisťovne.
Nezverejnenie dlžníka v zozname dlžníkov nevylučuje možnosť existencie pohľadávok.

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Podľa § 25 ods.1 písm. f) bod 2 zákona č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zdravotná poisťovňa povinná uverejňovať a aktualizovať vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci na internete zoznam dlžníkov. Za dlžníka sa na účely tohto zákona považuje poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov:
 • pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace,
 • pohľadávku na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou a celková suma pohľadávky je vyššia ako 100 eur.
Pokiaľ poistenec splní podmienky na zaradenie do zoznamu (okrem nižšie uvedenej skupiny), má nárok len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti a nebude mať hradenú plánovanú zdravotnú starostlivosť, ako napríklad kúpeľnú starostlivosť, pravidelné kontroly u špecialistov a zdravotnícke pomôcky.

Zdravotná poisťovňa v zozname dlžníkov uvádza:
 • u fyzickej osoby meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, výšku pohľadávky a údaj o tom, či má poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu,
 • u samostatne zárobkovo činnej osoby obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je pridelené, výšku pohľadávky a údaj o tom, či má poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu,
 • u právnickej osoby obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je pridelené, výšku pohľadávky.
Dlžník zverejnený v zozname dlžníkov môže podať písomnú námietku proti svojmu zaradeniu do zoznamu dlžníkov, ktorú adresuje príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne, alebo námietku pošle e-mailom.

Zdravotná poisťovňa je povinná námietku preveriť a vyjadriť sa k nej do piatich pracovných dní od jej prijatia. V prípade, že sa zistí opodstatnenosť námietky, zdravotná poisťovňa v rovnakej lehote platiteľa zo zoznamu dlžníkov vyradí.

Sociálne poistenie

Sociálne poistenie nie je povinné, takže platiť tieto odvody musia len dobrovoľne poistené osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnávatelia. V prípade zamestnanca odvádza toto poistenie opäť zamestnávateľ.

SZČO musí platiť sociálne odvody vždy od 1. júla po roku, za ktorý bol ich príjem z tejto činnosti vyšší ako aktuálna hranica príjmu, ktorá sa odvíja od priemerných miezd v národnom hospodárstve. Samoplatiteľ, čiže dobrovoľne poistená osoba má povinnosť platiť sociálne odvody len v období, kedy je na toto poistenie prihlásená.

Ako môže vzniknúť dlh v Sociálnej poisťovni:
 • neplatením poistného,
 • platením poistného v nižšej sume,
 • platením poistného s omeškaním,
 • neuvedením správneho variabilného, špecifického a konštantného symbolu,
 • predpísaním penále za nižšiu platbu, resp. za platbu s omeškaním,
 • uložením pokuty.
Ak neplatíte odvody do Sociálnej poisťovne, máte  nárok:
 • na nemocenské dávky (PN-ku),
 • na invalidný dôchodok máte právo len vtedy, ak ste si v minulosti platili sociálne poistenie,
 • na materské, ak ste v posledných dvoch rokoch neboli poistený aspoň 270 dní,
 • na rodičovský príspevok však máte právo bez ohľadu na platenie sociálnych odvodov,
 • na podporu v nezamestnanosti, ak ste v posledných troch rokoch neboli poistený aspoň 730 dní,
 • na dôchodok, ak ste neboli poistený aspoň 15 rokov.
Ak nie ste povinný platiť sociálne odvody, ale nechcete prísť o prípadné dávky, môžete si platiť toto poistenie ako dobrovoľne poistená osoba.

Sociálna poisťovňa v zozname dlžníkov zverejňuje:
 • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do dátumu uvedenom na webe a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne uvedenom na webe poisťovne. V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 eur a viac.
 • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do dátumu uvedenom na webe, ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená.
 • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do dátumu uvedenom na webe, ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO.
Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.
Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má osoba v jednom druhu registrácie preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie. Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Zdroje: Dôvera zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa, VŠZP, Sociálna poisťovňa

TIP OD NÁS: Aby ste sa nedostali do zoznamu dlžníkov v zdravotnej poisťovni, ale aj v Sociálnej poisťovni, predchádzajte tomu.
Ak si platíte poistné, napríklad ako SZČO, musíte vedieť sumu poistného pre konkrétny rok a plaťte poistné vždy včas.
Dodržiavajte špecifické a variabilné symboly pri platbe, ktoré vás umožnia identifikovať.
Overte si, či posielate peniaze na správny účet a v správnej výške.

Ak máte nejaký problém s platením, kontaktujte buď svoju zdravotnú poisťovňu alebo Sociálnu poisťovňu a komunikujte, vždy sa nájde riešenie.
Ak ste sa rozhodli pre zmenu zdravotnej poisťovne, neváhajte nás kontaktovať na Finančnom Kompase. Požiadať o zmenu môžete do 30.9.2024. Prehľad benefitov jednotlivých zdravotných poisťovní nájdete v porovnaní zdravotných poisťovní.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách