Zverejnené: 18.05.2021

Ako vplýva značka auta na cenu havarijného poistenia?


Article image
Havarijné poistenie alebo KASKO, je dobrovoľné poistenie, pri ktorom si majiteľ alebo držiteľ auta dojedná poistnú zmluvu s poisťovňou. Poistná zmluva zabezpečuje náhradu škody vzniknutej pre prípad nehody, ale aj jeho odcudzenia,  poškodenia, zničenia, živelnej udalosti. Výška poistného pri havarijnom poistení závisí na značke a type auta, cene auta, rozsahu poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti. Pri havarijnom poistení si spoluúčasť môžete vybrať podľa vlastného uváženia. 
 

Čo kryje havarijné poistenie? 

  • haváriu, poškodenie alebo zničenie auta náhodnou udalosťou vzniknutou nečakane mechanickým nárazom alebo stretom s iným autom alebo predmetom;
  • krádež, odcudzenie auta, jeho častí alebo doplnkovej výbavy auta ako napr.  autorádia, kolies, náhradnej pneumatiky a pod.;
  • vandalizmus, krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím;
  • živel, škody spôsobené na aute živelnou pohromou alebo pôsobením rizík ako záplava, povodeň, krupobitie, pád stromu, víchrica,   zosuv pôdy, zemetrasenie, priamy úder blesku, výbuch, požiar a pod.;
  • poškodenie alebo rozbitie čelného skla alebo všetkých skiel na aute;
  • stret so zverou, poškodenia káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov v aute spôsobených ohryzením alebo prehryznutím hlodavcami;
  • asistenčné služby.
 

Poistná suma v havarijnom poistení 

Poistná suma je základným parametrom pre výpočet poistného pri dojednávaní havarijného poistenia. Poistnou sumou môže byť nová cena auta alebo obstarávacia cena auta, ktorá sa pre výpočet poistného násobí príslušnou sadzbou poistného, ktorá je daná poisťovňou pre poisťované auto.
 
Nová cena auta je cenníková hodnota nového auta vrátane nainštalovanej doplnkovej výbavy od výrobcu alebo predajcu v roku obstarania auta. Sadzba poistného pri poistení na novú cenu auta je rovnaká bez ohľadu na vek auta.
 
Obstarávacia cena auta je aktuálna hodnota ojazdeného auta vrátane výbavy v čase uzatvárania poistnej zmluvy. Stanovuje sa na základe cenníkov akceptovaných poisťovňou. Sadzba poistného pri poistení na obstarávaciu cenu auta sa zvyšuje zo stúpajúcim vekom poisťovaného auta. 
 

Poistné plnenie z havarijného poistenia 

Pri totálnej škode poisťovňa vychádza z predpokladu, že je neefektívne vynakladať finančné prostriedky na opravu auta, kde náklady na opravu prevyšujú hodnotu auta. Každá poisťovňa má pri poškodení auta určitú maximálnu percentuálnu hranicu (80 % alebo 90 %) zo všeobecnej hodnoty auta v čase poistnej udalosti. Pri totálnej škody poistenie zaniká a poisťovňa má právo na poistné do konca poistného obdobia.
 
Pri krádeži auta poisťovňa vyplatí sumu vo výške všeobecnej hodnoty auta v čase škodovej udalosti, zníženú o dojednanú spoluúčasť.
 
Pri poškodení auta alebo čiastočnej škode poisťovňa uhradí sumu zodpovedajúcu primerane a účelovo vynaloženým nákladom za opravu poškodeného auta. Náklady na opravu nesmú presiahnuť všeobecnú hodnotu auta, zníženú o výšku dojednanej spoluúčasti.
 

Továrenská značka auta a jej vplyv na výšku poistného v havarijnom poistení 

Cena havarijného poistenia sa stanovuje na základe rôznych parametrov. Jedným z nich je továrenská značka auta. Nie všetky poisťovne však posudzujú riziká rovnako, preto je tu  porovnanie na Finančnom kompase. Na základe porovnania dosiahnete to najvýhodnejšie havarijné poistenie  po zohľadnení všetkých kritérií.
 
Značka vozidla je jedným z najdôležitejších kritérií, ktoré berú poisťovne do úvahy. Platí, že čím rizikovejšia značka, tým vyššie je poistné. Je niekoľko skupín rizikovosti, ktoré majú rôzne výšky poistného. U väčšiny poisťovní ide o štyri skupiny, ktoré zahŕňajú značky najmenej rizikové, viac rizikové a luxusné. Ďalšou skupinou sú individuálne posudzované značky áut, pri ktorých je riziko najvyššie. Niektoré poisťovne ich dokonca nepoisťujú.
 
Medzi najmenej rizikové značky áut patrí napríklad Opel, Fiat, Deawoo, Kia, k viac rizikovým značkám patrí napríklad Citroen, Toyota, VW, Škoda Octavia a k luxusným značkám sú zaradené autá s továrenskou značkou ako napríklad Audi, Mercedes, BMW, Porsche. Ku kategórii individuálne posudzovaných vozidiel sú zaradené značky Ferrari, Bentley, Hummer a pod.
 
Kritériá pri tvorbe ceny používajú všetky poisťovne, každá však v rámci svojich interných predpisov. Je možné, že aj rizikovejšie značky áut si môžete v niektorej poisťovni poistiť výhodnejšie ako v inej, preto je ideálne havarijné poistenie porovnávať. 
 

Niekoľko príkladov na porovnanie

 
Škoda Octavia    
1 798 cm3, 132 kW Najdrahšie KASKO 608 eur Rozdiel priemernej a najlacnejšej ceny 141 eur
r.v. 2017, cena: 14 999 € Priemerná cena KASKO 463 eur Ročná úspora KASKO 30 %
FO, nar. 1955, Humenné Najlacnejšie KASKO 322 eur  
     
VW Passat    
1 984 cm3, 200 kW Najdrahšie KASKO 1 270 eur Rozdiel priemernej a najlacnejšej ceny 238 eur
r.v. 2019, cena: 25 610 € Priemerná cena KASKO 699 eur Ročná úspora KASKO 34 %
FO, nar. 1977, Bratislava Najlacnejšie KASKO 461 eur  
     
BMW X6 xDrive 30d    
2 993 cm3, 180 kW Najdrahšie KASKO 1 730 eur Rozdiel priemernej a najlacnejšej ceny 407 eur
r.v. 2014, cena: 69 300 € Priemerná cena KASKO 1 236 eur Ročná úspora KASKO 32 %
právnická osoba, Dunajská Streda Najlacnejšie KASKO 829 eur  
     
 Zdroj pre porovnanie: Netfinancie

Z roka na rok poisťovne menia poistné sumy aj podmienky. Preto je vhodné si havarijnú poistku pravidelne každoročne overovať, či nemôžete získať výhodnejšiu. To je možné prostredníctvom kalkulačky havarijného poistenia na našej stránke Finančný kompas, ktorá vám vypočíta aktuálnu cenu.
 
Porovnanie Havarijného poistenia TU.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách