Zverejnené: 13.04.2017

Asistenčná služba


Asistenčné služby sú doplnkovou službou poisťovne pre povinné zmluvné poistenie ale aj havarijné poistenie. Všetky poisťovne vo svojich základných produktoch PZP ponúkajú asistenčné služby a veľký význam majú pre motoristov, ktorý nemajú uzavreté havarijné poistenie. Rozsah asistenčných služieb každej poisťovne je iný a presné podmienky a limity asistenčných služieb  sú uvedené vo všeobecných podmienkach poisťovní.

V prípade, že na vozidle nastala porucha, klient sa stal účastníkom dopravnej  nehody alebo mu bolo odcudzené  motorové vozidlo môže zavolať na linku asistenčných služieb svojej poisťovne. Kontakt na asistenčnú službu si klient poisťovne nájde  na asistenčnej karte, ktorá by mala byť súčasťou dokladov o uzavretí PZP.

Asistenčné služby sa vzťahujú na dvojstopové motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t podľa platných právnych predpisov, s platným slovenským technickým preukazom,  vzťahujú sa  na vodiča vozidla a osoby prepravované vo vozidle v čase vzniku poistnej udalosti s výnimkou osôb cestujúcich vozidlom prostredníctvom autostopu.

 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Asistenčná služba: Allianz Assistance

Kontakt: +421 2 529 33 112

Poskytnuté asistenčné služby:

 • príchod cestnej služby, opravu vozidla na mieste a odtiahnutie nepojazdného vozidla, ak došlo k poruche alebo vozidlo je po nehode nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie
 • ubytovanie v núdzi pri nehode, poruche alebo odcudzení vozidla
 • návrat do miesta bydliska po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla
 • uschovanie nepojazdného vozidla
 • zabezpečenie náhradného vozidla po nehode, poruche, odcudzení vozidla

Služby technickej asistencie je možné využívať na Slovensku, v Českej republike a ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Ruska a európskej časti Turecka, s výnimkou Moldavska a Bieloruska


Axa poisťovňa, a. s.

Asistenčná služba: Axa ASSISTANCE

Kontakt: +421 2 292 92 929

Poskytnuté asistenčné služby:

 • pri nehode – oprava namieste, odtiahnutie nepojazdného  vozidla do servisu
 • úschova vozidla
 • odtiahnutie vozidla do miesta bydliska a ubytovanie pre posádku vozidlapri poruche vozidla - oprava na mieste, odtiahnutie do servisu, úschova vozidla a odtiahnutie vozidla do miesta bydliska
 • pri strate kľúčov otvorenie a výmena zámku
 • pomoc pri defekte pneumatiky
 • dovoz paliva
 • bezplatná právna pomoc


ČSOB poisťovňa, a. s.

Asistenčná služba: ČSOB ASSISTANCE, IPA ASSISTANCE

Kontakt: +421 2 444 50 050

Poskytnuté asistenčné služby:

 • Asistenčné služby Štandard a Prémium k Povinnému zmluvnému poisteniuoprava vozidla na mieste
 • odtiahnutie a úschova nepojazdného  vozidla v prípade jeho poruchy a havárie
 • pri strate kľúčov otvorenie a výmena zámku
 • pomoc pri defekte pneumatiky
 • pokračovanie v ceste v prípade krádeže vozidla
 • repatriácia (doprava) vozidla na územie SR pri oprave nad 7 dní
 • vyslanie náhradného vodiča pri hospitalizácii vodiča po nehode
 • pomoc v prípade zámeny paliva alebo pri minutí paliva
 • vybitá batéria – asistencia pri štartovaní
 • odovzdanie odkazu blízkej osobe pri poruche, nehode alebo v tiesni

Za minimálny ročný poplatok 10 € získa klient  v asistenčných službách Prémium  rozšírené služby a vyššie limity krytia.


Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Asistenčná služba: EUROP ASSISTANCE

Kontakt: 0800 121 122 zo Slovenska

              +421 2 58 57 22 66 zo zahraničia

Poskytnuté asistenčné služby:

 • odtiahnutie nepojazdného vozidla do najbližšej opravovne alebo do miesta bydliska
 • zabezpečenie náhradnej dopravy pri dopravnej nehode
 • výmenu pneumatiky
 • zabezpečenie ubytovania alebo náhradného auta, zabezpečenie cesty vlakom  alebo lietadlom v prípade krádeže vozidla
 • otvorenie zabuchnutého auta
 • dočerpanie paliva
 • poskytnutie právneho poradenstva
 • opravu defektu
 • finančná tieseň -  poskytnutie pôžičky na opravu
 • úschova nepojazdného vozidla
 • nákup a odoslanie náhradných dielov


Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel

Asistenčná služba

Kontakt: + 421 2 327 84 284

Poskytnuté asistenčné služby:

 • odtiahnutie nepojazdného vozidla do najbližšej opravovne alebo miesta bydliska
 • dočerpanie paliva
 • dobitie batérie
 • opravu vášho vozidla na mieste
 • 3 – dňová úschova nepojazdného vozidla
 • náhradná doprava autom, vlakom alebo lietadlom
 • asistenciu pri otvorení zámku v prípade straty kľúčov
 • dočerpanie paliva
 • opravu defektu
 • alkohol taxi


Groupama poisťovňa, a. s.

Asistenčná služba: Groupama Assistance:

Kontakt: +421 2 208 54 504

Poskytnuté asistenčné služby:

 • pomoc v prípade nehody alebo poruchy vozidla
 • pri poruche vozidla, prostredníctvom asistenčnej služby poisťovňa zabezpečí opravu na mieste, v tom prípade, ak opravu na mieste nie je možné vykonať do 60 minút od príchodu zásahového vozidla
 • zabezpečí odtiahnutie nepojazdného vozidla a prepravu cestujúcich na najbližšieho servisu, resp. zorganizuje pre cestujúcich pokračovanie v ceste alebo dopravu – náhradným vozidlom alebo vlakom - na miesto bydliska na území Slovenskej republiky
 • právne zastúpenie alebo poradenstvo v prípade právneho, trestnoprávneho alebo občianskeho súdneho pojednávania


KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.

Asistenčná služba: Glogal Assistance Slovakia

Kontakt: 18 118 zo Slovenska

             +421 2 6353 2236 zo zahraničia

Poskytnuté asistenčné služby:

 • oprava vozidla po nehode alebo poruche na mieste
 • uschovanie nepojazdného vozidla
 • odtiahnutie nepojazdného vozidla do miesta bydliska
 • ubytovanie členov posádky po nehode
 • návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobus
 • poskytnutie náhradného vozidla pri krádeži
 • vyčerpanie/zámena paliva
 • finančná tieseň -  poskytnutie pôžičky na opravu
 • opravu defektu
 • asistenciu pri otvorení zámku v prípade straty kľúčov


KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

Kontakt: 18 118 zo Slovenska

             +421 2 6353 2236 zo zahraničia

Poskytnuté asistenčné služby:

 • oprava vozidla  na mieste po nehode alebo poruche
 • odtiahnutie nepojazdného vozidla do najbližšej opravovne
 • odťah  nepojazdného vozidla a odťah do miesta bydliska
 • pokiaľ je oprava dlhšia ako  8 H poskytnutie ubytovania, taxíka, náhradného auta, úhrada cestovného vlakom
 • pri krádeží motorového vozidla poskytnutie ubytovania, taxíka, náhradného auta, úhrada cestovného vlakom
 • pri strate kľúčov od vozidla  poskytnutie tvorenia a výmeny zámku, úhrada zámku / nových kľúčov
 • oprava defektu na mieste
 • asistencia a dovoz paliva na miesto
 • vyprázdnenie nádrže a prečerpanie paliva
 • úhrada nového paliva
 • poskytnutie pôžičky 500 € na opravu
 • administratívno-právna asistencia


Union poisťovňa, a. s.

Asistenčná služba: EuroCross Assistance

Kontakt: 0850 111 211 zo Slovenska

             +421 2 2081 1811 zo zahraničia

Poskytnuté asistenčné služby:

 • pri dopravnej nehode oprava vozidla na mieste, odtiahnutie nepojazdného  vozidla, úschova, ubytovanie v hoteli, návrat alebo pokračovanie v ceste vlakom, lietadlom autobusom, náhradné vozidlo, zošrotovanie
 • pri poruche vozidla oprava na mieste, odtiahnutie  nepojazdného vozidla, ubytovanie v hoteli, dodanie náhradných dielov
 • pri krádeži vozidla ubytovanie v hoteli, návrat vlakom, lietadlom autobusom
 • asistenciu pri otvorení zámku v prípade straty kľúčov
 • vyčerpanie a zámena paliva
 • oprava defektu na pneumatike
 • dobitie vybitej batérie
 • lekárska starostlivosť po havárií
 • zorganizovanie finančnej pomoci pri finančnej tiesni


Uniqa poisťovňa, a. s.

Asistenčná služba: UNIQA Assistance

Kontakt: +421 2 582 52 188

Poskytnuté asistenčné služby:

 • oprava defektu, pomoc pri zabuchnutí kľúčov, výmena paliva
 • odtiahnutie nepojazdného vozidla  do vami preferovaného servisu
 • zabezpečenie náhradného vozidla pri nehode
 • poisťovňa vybaví formality a zošrotovanie pri totálnej škode v zahraničí
 • otvorenie vozidla alebo výmena zámky pri zabuchnutí kľúča
 • pri krádeži auta zabezpečenie letenky alebo náhradného vozidla na návrat domov
 • možnosť využívať aj viacnásobné čerpanie služieb, napr. odtiahnutie nepojazdného vozidla + ubytovanie


V prípade záujmu klienta  o vyššie limity krytia ako náhradné vozidlo až na 5 dní, možnosť  rozhodnutia pre rozšírenú asistenciu, ktorá vyjde na 1 € mesačne  pre vozidla do 3,5 tony.


Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Asistenčná služba: Asistenčná centála

Kontakt: +421 2 578 89 333

Poskytnuté asistenčné služby:

 • pomoc v prípade nehody alebo poruchy vozidla
 • oprava na mieste, odtiahnutie, úschova v prípade dopravnej nehody
 • zabezpečenie náhradného vozidla pri nehode( pokračovanie v ceste alebo návrat do vlasti)
 • pri krádeži vozidla poisťovňa zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného po dobu maximálne dvoch nocí
 • asistenciu pri otvorení zámku alebo výmenu zámku v prípade straty kľúčov
 • zámena paliva v nádrži vozidla, vyčerpanie paliva
 • výmena pneumatiky na vozidle v prípade defektu
 • pomoc pri zdokumentovaní dopravnej nehody
 • strata kľúčov od vozidla - asistenčná centrála zorganizuje otvorenie dverí, prípadne výmenu zámku alebo odtiahnutie vozidla do najbližšej opravovne
 • nančná tieseň poisteného -  v prípade dopravnej nehody alebo poruchy vozidla v zahraničí, asistenčná služba zorganizuje pre poisteného vyplatenie finančnej čiastky v hotovosti v mene štátu, v ktorom sa poistený nachádza
 • vyradenie vozidla z evidencie a jeho zošrotovanie
 • zaistenie náhradných dielov pre opravu
 • cesta náhradného vodiča k vozidlu - v prípade, že je vodič vozidla hospitalizovaný po dopravnej nehode, asistenčná centrála zorganizuje a uhradí cestovné náklady spojené s vyslaním náhradného vodiča k vozidlu až do maximálnej výšky 250 EUR
 • odovzdanie odkazu blízkej osobe

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách