Zverejnené: 03.03.2021

Čo budete potrebovať k žiadosti o hypotéku?


Article image
Hypotéka je dlhodobý úver zabezpečený nehnuteľnosťou. Splatnosť hypoték sa pohybuje v rozmedzí 1 až 30 rokov. Niektoré banky vedia poskytnúť splatnosť až na 40 rokov. Hypotéka je druh úveru, ktorý je zabezpečený záložným právom, nehnuteľnosť však nemusí byť vo vašom vlastníctve. Založiť je možné napríklad rodičovský dom, alebo nehnuteľnosť vo vlastníctve inej osoby.
 

Kto môže o hypotéku požiadať 

 • hypotéku môže získať fyzická osoba, ktorá je dospelá tzn. 18 a viac rokov
 • je občanom SR s trvalým pobytom v SR alebo cudzinec s trvalým pobytom na území SR, pričom jeden so žiadateľov je občanom krajiny EÚ
 • žiadateľ má príjem zo závislej činnosti, podnikania alebo iný príjem, ktorý musí banke dokladovať  

Doklady potrebné pre vybavenie

 • preukaz totožnosti (Občiansky preukaz a cestovný pas alebo vodičský preukaz alebo rodný list alebo preukaz poistenca)
 • potvrdenie o výške príjmu, resp. potvrdenie o výške daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom
 • v niektorých prípadoch výpis z účtu inej banky

Doklady k nehnuteľnosti 

 • znalecký posudok k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom záložného práva (nie starší ako rok)
 • poistná zmluva k zabezpečovanej nehnuteľnosti (môže byť uzatvorená aj po schválení hypotéky, najneskôr však pred prvým čerpaním)
 • kúpna zmluva, resp. zmluva o budúcej zmluve k žiadosti, ale k čerpaniu už musí byť podpísaná kúpna zmluva (ak je účelom kúpa nehnuteľnosti)
 • zmluva o výstavbe alebo zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva bytu alebo Zmluva o dielo (ak sa jedná o kúpu bytu vo výstavbe)
 • právoplatné osvedčenie o dedičstve (ak je účelom hypotéky vysporiadanie dedičstva, napr. vyplatenie súrodencov)
 • právoplatný rozsudok o rozvode a dohoda manželov o vysporiadaní BSM (ak ide o vysporiadanie majetku manželov po rozvode)  

 Výstavba, nadstavba a pod.

 • list vlastníctva k stavebnému pozemku,
 • geometrický plán
 • právoplatné stavebné povolenie
 • rozpočet stavby
 • projekt stavby (alebo zmluva o dielo pri stavbe stavebnou spol.)
 • bločky alebo faktúry za stavebný materiál (svojpomocná stavba)  

 Rekonštrukcia

 • ohlásenie stavebných prác stavebnému úradu (v prípade drobnej rekonštrukcie, napr. výmena okien, strechy apod.)
 • predpokladaný rozpočet
 • zmluva o dielo ak je rekonštrukcia realizovaná dodávateľsky stavebnou spol.
 • stavebné povolenie (v prípade rozsiahlej rekonštrukcie, prípadne ak môže dôjsť k zmene pôdorysu nehnuteľnosti tak aj geometrický plán), vrátane projektu a stavebného rozpočtu)  

Na vypracovanie znaleckého posudku

 • list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace
 • kópiu z katastrálnej mapy 
 • doklad o veku stavby (kolaudačné rozhodnutie )
Doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti:
 • kúpna zmluva
 • darovacia zmluva
 • zmluva o prevode vlastníctva
 • osvedčenie o dedičstve a iné

 Po schválení hypotéky

 • poplatok za kolky v hodnote 66 eur
 • odovzdanie záložnej zmluvy
 • podanie návrhu na vklad záložného práva
 
Pred čerpaním úveru banka vyžaduje poistiť nehnuteľnosť na sumu zodpovedajúcu minimálne výške poskytnutého úveru a zároveň vinkulovať poistné predmetnej nehnuteľnosti v prospech banky.
 
Nie je nutné obchádzať všetky banky. Všetky podrobné  informácie môžete získať z pohodlia domova, stačí zadať základné údaje TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách