HC


Zverejnené: 26.04.2022

Čo všetko musí obsahovať zmluva o pôžičke? Vzor na stiahnutie


Article image

Zmluvu o pôžičke upravuje Občiansky zákonník a môže byť uzatvorená medzi dvoma fyzickými aj právnickými osobami. Osoba, ktorá finančné prostriedky požičiava, je veriteľ a osoba, ktorá si finančné prostriedky požičiava, je dlžník. Hlavnou úlohou zmluvy o pôžičke je zaviazať veriteľa k tomu, že poskytne financie dlžníkovi, ktorý sa zaväzuje riadne a včas požičané peniaze vrátiť. Vrátenie musí byť vykonané v určitom čase, ktorý je v zmluve uvedený.

 

Čo musí zmluva o pôžičke obsahovať

Obchodný zákonník umožňuje vytvoriť zmluvu o pôžičke v dvoch formách: písomnej a ústnej. Ústna dohoda je vhodná skôr pre ľudí, ktorí sa navzájom poznajú a veria si. Ani v tomto prípade ale nemusí byť dobrým riešením. Najlepším rozhodnutím je písomná zmluva o pôžičke. Obe strany sa dohodnú na tom, čo v nej bude a aké podmienky si stanovia. Následne ju obaja podpíšu, ak nemajú námietky. Písomná zmluva o pôžičke sa dá využiť aj v situácii, keď sa s druhou stranou ocitnete na súde.
 

Zmluva o pôžičke musí obsahovať:

 1. druh spotrebiteľského úveru,
 2. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu; ak je spotrebiteľský úver ponúkaný alebo zmluva o spotrebiteľskom úvere uzavieraná prostredníctvom finančného agenta, zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahuje aj údaje o ňom v rozsahu údajov ako u veriteľa, podľa toho, či ide o finančného agenta právnickú osobu alebo fyzickú osobu,
 3. adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
 4. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa,
 5. identifikáciu osoby, ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľa okamihom odovzdania a prevzatia tovaru alebo služby a podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto tovaru alebo službe spotrebiteľom,
 6. dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru,
 7. celkovú výšku a konkrétnu menu spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie,
 8. opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje a cenu tovaru alebo služby, ak ide o spotrebiteľský úver vo forme odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu alebo ak ide o zmluvu o viazanom spotrebiteľskom úvere,
 9. úrokovú sadzbu pôžičky,
 10. ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítaných na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o úvere,
 11. výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov,
 12. právo spotrebiteľa vyžiadať si výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky,
 13. súhrnný prehľad, ktorý obsahuje lehoty a podmienky splácania úrokov a súvisiacich pravidelných a nepravidelných poplatkov, ak sa poplatky a úroky majú platiť bez amortizácie istiny,
 14. prípadne poplatky za vedenie jedného alebo viacerých účtov, na ktorých sa zaznamenávajú platobné transakcie a čerpania, ak je otvorenie účtu povinné, spoločne s poplatkami za používanie platobných prostriedkov na platobné transakcie a čerpania a inými poplatkami vyplývajúcimi zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a podmienkami, za akých sa tieto poplatky môžu zmeniť,
 15. úrokovú sadzbu, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok a spôsob jej úpravy a prípadné poplatky pri neplnení zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
 16. upozornenie týkajúce sa následkov nesplácania spotrebiteľského úveru,
 17. veriteľom vyžadované ručenie alebo poistenie,
 18. výšku poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára, ak sú veriteľovi známe,
 19. informácie o právach,
 20. právo na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti,
 21. spôsob zániku záväzku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
 22. informáciu o možnosti mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
 23. právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
 24. názov a adresu príslušného kontrolného orgánu,
 25. priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov.
 

Kedy sa zmluva o pôžičke podpisuje

Zmluvu o poskytnutí pôžičky uzatvárajte vždy písomne. Zákon síce nevyžaduje pre platný vznik záväzku písomnú formu, no je samozrejmé, že písomné zachytenie podstatných náležitostí môže v budúcnosti zabrániť sporom a znamená aj ľahšie preukázanie poskytnutia pôžičky pri prípadnom súdnom konaní.

Aj keď je zmluva o pôžičke platná aj bez toho, aby boli podpisy úradne overené, je určite dobré tak urobiť. Môžete tým zabrániť tomu, aby sa dlžník neskôr vyhováral, že to nebol on, kto zmluvu podpisoval. Finančné prostriedky alebo tovar sa vydá až po podpise zmluvy.

Ak budete spisovať zmluvu o pôžičke, odporúča sa tak urobiť pred notárom, ktorý o tom spíše zápisnicu. Takáto zmluva má vyššiu vierohodnosť a dôkaznú silu pri prípadnom vymáhaní dlhu než konvenčná zmluva uzavretá len za prítomnosti zmluvných strán – veriteľa a dlžníka. Navyše, za zistenie totožnosti oboch strán záväzkového vzťahu zodpovedá notár ako štátny orgán.

Kedy zmluva o pôžičke zaniká

Zmluva o pôžičke zaniká, keď dlžník vráti veriteľovi požičané peniaze alebo veci spolu s dohodnutým úrokom, odpustením dlhu, čiže v prípade, ak veriteľ odpustí dlžníkovi jeho dlh.
V prípade, ak dlžník vráti požičané veci, môže si od veriteľa vyžiadať potvrdenie (kvitanciu) o tom, že dlh bol úplne alebo čiastočne splatený. Veriteľ je povinný odovzdať dlžníkovi kvitanciu, ak ten ju od veriteľa požiada. Kvitancia poskytuje dlžníkovi právnu istotu, že dlh bol splatený.

Vzor na stiahnutie Zmluvy o pôžičke

Ak ste sa rozhodli peniaze požičať známemu, alebo niekomu z rodiny, vsaďte na dobrú zmluvu o pôžičke. Nič tým nestratíte, práve naopak. Nájdete ju tu.

TIP OD NÁS: Ak ste sa rozhodli požičať známemu či kolegovi, vždy dbajte na riadne zabezpečenie svojej pôžičky. Ideálne zmenkou alebo spísaním zmluvy o pôžičke pred notárom.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách