Zverejnené: 16.01.2024

DDS: Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu


Article image
Každý rok je možné zo základu dane odpočítať až 180 eur a mať tak vo vrecku 34,20 eur. V dlhodobom horizonte sporenia vďaka daňovej úľave sa dá ušetriť rádovo aj niekoľko stoviek eur. Príspevky sporiteľa na doplnkové dôchodkové sporenie je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v príslušnom zdaňovacom období preukázateľne zaplatené podľa zmluvy uzatvorenej o doplnkovom dôchodkovom sporení  a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

Kto má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti

Táto nezdaniteľná časť základu dane sa môže uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z ich úhrnu, teda z tzv. aktívnych príjmov.
Podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu:
  • Účastní uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení po 1.1.2014 a účastník, ktorý uzatvoril dodatok k svojej účastníckej zmluve, ktorého predmetom bolo zrušenie dávkového plánu a nemá ani inú účastnícku zmluvu s dávkovým plánom, má nárok na zníženie základu dane vo výške zaplatených príspevkov na DDS do výšky 180 eur ročne.
  • Daňovú úľavu si môže uplatniť v daňovom priznaní, resp. ročnom zúčtovaní dane, ktoré za zamestnanca vykonáva jeho zamestnávateľ.
  • Doplnkové dôchodkové spoločnosti posielajú každoročne na tento účel potvrdenia o zaplatených príspevkoch.
Ak za zamestnanca odvádza príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnávateľ, pričom zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania vyhlási, že spĺňa všetky podmienky, potom zamestnanec nepreukazuje zamestnávateľovi sumu uhradených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, nakoľko informáciu o tejto sume má zamestnávateľ k dispozícii a do úhrnu príspevkov započíta tie príspevky, ktoré zamestnancovi zrazil zo mzdy bez ohľadu na to, kedy ich zamestnávateľ za zamestnanca odviedol príslušnej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Účastník, ktorý si nezdaniteľnú časť základu dane z DDS uplatňuje prostredníctvom daňového priznania, nemá povinnosť k daňovému priznaniu priložiť doklad, ktorým by nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane preukázal. Správca dane je oprávnený daňovníka vyzvať, aby nárok na takúto uplatnenú  nezdaniteľnú časť základu dane preukázal a predložil výpis z osobného účtu účastníka. 

Kedy nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti zaniká

Ak bol účastníkovi vyplatený predčasný výber a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnil zníženie základu dane o zaplatené príspevky na 3. pilier, je povinný zvýšiť základ dane o sumu zaplatených príspevkov na DDS, o ktorú si v prechádzajúcich obdobiach znížil základ dane, a to do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená. 
 
TIP OD NÁS: Tretí pilier dôchodku a je založený na báze dobrovoľnosti. Je určený všetkým tým, ktorí sa nespoliehajú len na štátom vyplácaný dôchodok. Ide o dobrovoľnú formu dlhodobého sporenia. Veľkou a hlavnou výhodou je možnosť získania príspevku od zamestnávateľa. 
 
Na našej internetovej stránke Finančný kompas nájdete
kalkulačku výpočtu dôchodku z 3. piliera. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Naši finanční poradcovia vám ochotne poradia.
 
Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách