Zverejnené: 05.02.2018

Dedenie - Životné a investičné poistenia


V prípade smrti poisteného, vyplatí poisťovňa poistnú sumu oprávnenej osobe. Výhodou poistenia je, že oprávnenú osobu, ktorej má smrťou poisteného vzniknúť právo na plnenie, je možné určiť vopred, priamo v poistnej zmluve. Pokiaľ v čase smrti poisteného nie je oprávnená osoba určená alebo nenadobudla právo na plnenie, nadobúdajú toto právo na plnenie osoby určené ustanovením § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka. 

Podľa Občianskeho zákonníka má právo na plnenie ako prvá manželka či manžel, potom deti poisteného a napokon rodičia poistenca, osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred smrťou v jednej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na poisteného. Keď niet žiadnej osoby s právom na plnenie, majú právo na plnenie dedičia. 

Doklady potrebné pri dedení životného poistenia

V prípade úmrtia majiteľa životnej poistky, poisťovňa komunikuje s osobou ktorá nahlásila poistnú udalosť. Tá od neho bude žiadať notárske potvrdenie o okruhu oprávnených osôb alebo osvedčenie o dedičstve, kde sú uvedení dediči aj so vzťahom a na základe tohto dokladu vie určiť poradie oprávnených osôb.

Dokumenty, ktoré je potrebné odovzdať poisťovni 

•    Oznámenie o vzniku poistnej udalosti na poistnej zmluve (číslo poistky) s uvedením adresy osoby oprávnenej k prevzatiu poistného plnenia s overením totožnosti pracovníkom poisťovne
•    Úmrtný list alebo oznámenie o úmrtí
•    List o prehliadke mŕtveho 
•    Pitevnú správu ak je nejasná príčina úmrtia
•    Prepúšťaciu správu z hospitalizácie, ak bol poistený pred úmrtím hospitalizovaný
•    Záverečné uznesenie policajného zboru, ak boli okolnosti úmrtia vyšetrované políciou
•    Potvrdenie o určení okruhu oprávnených osôb v zmysle § 817 OZ a právoplatné osvedčenie o dedičstve.
•    Prehlásenie fyzickej osoby o ochrane osobných údajov, ak oprávnené osoby boli určené vzťahom alebo neboli určené je potrebné poisťovni
•    Meno a presnú adresu ošetrujúceho lekára, u ktorého bola vedená zdravotná dokumentácia poisteného

Poisťovňa môže požadovať aj ďalšiu dokumentáciu, ktorá môže ozrejmiť okolnosti úmrtia poisteného a overiť si naplnenie zmluvne dohodnutých podmienok poistnej zmluvy. 

Lehota k vyplateniu poistky je do 15 dní od ukončenia šetrenia. Pozostalí môžu významne ovplyvniť dobu samotného šetrenia, pokiaľ budú s poisťovňou intenzívne spolupracovať pri získavaní nevyhnutnej dokumentácie.
 

Porovnanie poistení nájdete TU.

 

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách