Zverejnené: 19.04.2017

Depozitný produkt


Depozitné produkty sú bežné účty, vkladné knižky, termínované vklady a depozitné certifikáty. Banky ponúkajú depozitné produkty v domácej aj cudzej mene.

Bežný účet

Účty sú základným produktom bánk, ktoré vytvárajú predpoklad poskytovania ďalších bankových produktov a služieb. Účty slúžia pre potreby hotovostného a bezhotovostného styku.

Vkladná knižka

Vkladná knižka je v podstate ako cenný papier, ktorý dostane majiteľ pri realizácií vkladu. Vkladnú knižku je možné označiť za potvrdenie o vklade v istej materializovanej podobe. V minulosti boli najpredávanejšou formou sporenia. V súčasnosti ich banky ešte majú v ponuke, ale nepatria medzi najpredávanejšie depozitné produkty.

Termínovaný vklad

Vklad, pri ktorom sa klientovi  zhodnocujú  voľné  finančné prostriedky počas vopred stanoveného obdobia.

Depozitné certifikáty

Doklad o tom, že banka prijala vklad a v čase jeho splatnosti sa zaväzuje vyplatiť ho spolu s výnosom. Majiteľ depozitného certifikátu v deň splatnosti certifikátu obdrží výšku vkladu, ku ktorej sa banka zaväzuje vyplatiť vyznačený úrok. Depozitné certifikáty možno rozdeliť z hľadiska obchodovania na obchodovateľné (môžu byť majiteľom v priebehu ich doby splatnosti predané) a neobchodovateľné (prvý majiteľ depozitného certifikátu si ho musí ponechať v držbe až do doby jeho splatnosti).Užitočné články

Finančný Kompas v médiách