Zverejnené: 15.07.2021

Doplnkové dôchodkové sporenie: Aký je príspevok zamestnávateľa?


Article image  
Máme niekoľko možností, ako si vylepšiť svoj budúci dôchodok. Existuje druhý pilier, tretí pilier, ale aj veľa možností, ako si vytvoriť svoj vlastný, dobrovoľný, štvrtý dôchodkový pilier. V tomto článku sa dozviete viac o treťom dôchodkovom pilieri. Či sa oplatí, aké sú jeho výhody.

Dôchodkové  doplnkové sporenie - komu je určené,  aké sú výhody

 
Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje 3. pilier dôchodku a je založený na báze dobrovoľnosti. Je určený všetkým tým, ktorí sa nespoliehajú len na štátom vyplácaný dôchodok. Ide o dobrovoľnú formu dlhodobého sporenia. Veľkou a hlavnou výhodou je možnosť získania príspevku od zamestnávateľa.  Minimálna dĺžka sporenia je 10 rokov a minimálny vek sporiteľa na vyplácanie dávok je 55 rokov.
 
Cieľom doplnkového dôchodkového sporenia je zabezpečiť sporiteľovi doplnkový dôchodkový príjem v starobe skončením výkonu prác alebo v prípade skončenia výkonu prác,  ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie tri alebo štyri (tanečný umelec alebo hudobný umelec, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj).  Dávky z doplnkového dôchodkového sporenia sú vyplácané na základe písomnej žiadosti účastníka po splnení zákonných podmienok sporenia.

Výška príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie

 
Výška mesačných príspevkov sporiteľa na doplnkové dôchodkové sporenie je dohodnutá v účastníckej zmluve. Výška príspevkov zamestnávateľa, ktorý platí príspevky za svojich zamestnancov je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a DDS. Platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo ich zamestnávateľ dohodne so splnomocnenými zástupcami zamestnancov.
 
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva účastníkov vykonávajúcich rizikové práce je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť za týchto zamestnancov príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie povinne. Výška jeho príspevkov je najmenej 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca alebo príjmu zúčtovaného na výplatu. Účastník vykonávajúci rizikové práce počas obdobia výkonu uvedených prác príspevky platiť môže, ale nemusí.
 
Príspevky zaplatené zamestnávateľom sú súčasťou daňových výdavkov.  Zamestnávatelia si môžu príspevky do tretieho piliera pre svojich zamestnancov zahrnúť do daňových výdavkov až do výšky 6% z hrubej mzdy zamestnanca.

Daňové zvýhodnenie dôchodkového sporenia

 
Daňové zvýhodnenie sa do tretieho (dobrovoľného) piliera vrátilo začiatkom roka 2014 a umožňuje odpočítať od základu dane sumu zaplatených príspevkov. Nesmie to však byť viac ako 180 eur za rok. Sporitelia tak môžu každoročne ušetriť na dani až 34,20 eur. Daňové zvýhodnenie si však môžu uplatniť len tí klienti DDS, ktorí do tretieho piliera vstúpili po 1. januári 2014 alebo podpísali so svojou DDS dodatok k staršej zmluve. V oboch prípadoch sú podmienky sporenia v treťom pilieri prísnejšie v porovnaní s predchádzajúcou úpravou.
 
Ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnil zníženie základu dane o zaplatené príspevky na DDS, je povinný zvýšiť základ dane o sumu zaplatených príspevkov na DDS, o ktorú si v prechádzajúcich obdobiach znížil základ dane, a to do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená.
 
Na našej internetovej stránke Finančný kompas nájdete kalkulačku výpočtu dôchodku z 3. piliera. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Naši finanční poradcovia vám ochotne poradia.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách