Zverejnené: 17.02.2021

DSS - výpisy z účtu po novom


Article image
Sporitelia v druhom pilieri od januára 2021 dostávajú výpisy z osobného dôchodkového účtu po novom. Výpis je prehľadnejší, obsahuje prognózu dôchodku z druhého piliera vypočítanú na základe aktuálnej investičnej stratégie sporiteľa. Informuje o vhodnosti zvolenej investičnej stratégie pre sporiteľa, prípadne návrh alternatívnej investičnej stratégie s prognózou dôchodku vypočítanou na základe tohto návrhu. Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení sa zamerala najmä na oblasť komunikácie dôchodkových správcovských spoločností so sporiteľmi. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ustanovilo Vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia.

Forma zasielania výpisov

Výpisy sú zasielané v elektronickej podobe na adresu elektronickej pošty sporiteľa. V prípade, ak sporiteľ nemá elektronickú poštu, DSS zasiela výpis na doručovaciu adresu sporiteľa. Každému sporiteľovi sprístupňuje DSS výpis aj cez webové stránky prostredníctvom elektronického prístupu k osobnému dôchodkovému účtu.

Informácie na výpise

Prvá strana  výpisu

A) Úvodné informácie
  • aktuálna výška nasporenej sumy
  • suma predpokladaného mesačného dôchodku z II. piliera (odhadovaná výška budúceho dôchodku v čase odchodu sporiteľa do starobného dôchodku)
  • hodnota predpokladaného mesačného dôchodku z II. piliera upraveného o infláciu (v dnešných cenách)
B) Graf

Sporiteľ, ktorý má menej ako 40 rokov a časť majetku má aj v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde
  • základná prognóza – 3 scenáre vychádzajúce z aktuálnej investičnej stratégie sporiteľa (pesimistický, základný a optimistický scenár) a
  • alternatívna prognóza – 3 scenáre s alternatívnou investičnou stratégiou (pesimistický, základný a optimistický scenár za predpokladu, že by si sporiteľ presunul celý svoj majetok v jeho DSS do dôchodkového fondu s najvyšším rizikovo-výnosovým profilom)
Ostatní sporitelia
  • základná prognóza – 3 scenáre vychádzajúce z aktuálnej investičnej stratégie sporiteľa (pesimistický, základný a optimistický scenár)
Druhá strana nového výpisu

C) Súhrnné informácie o transakciách, pohyboch na účte a o odplatách
  • výška povinných príspevkov pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa v predchádzajúcom roku
  • čisté zhodnotenie (zhodnotenie/znehodnotenie za predchádzajúci rok znížené o odplaty, náklady a poplatky)
  • odplaty, náklady a poplatky zúčtované v predchádzajúcom roku vyčíslené na sporiteľa

D) Informácie o oprávnených osobách 

Osoby, ktoré si sporiteľ určil a ktorým bude v prípade úmrtia sporiteľa vyplatená suma nasporená na jeho osobnom dôchodkovom účte, resp. informácia, že sporiteľ nemá určenú oprávnenú osobu.


Vzory nového výpisu jednotlivých DSS

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (.pdf)

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. (.pdf)

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (.pdf)

UNIQA d.s.s., a.s. (predtým AXA d.s.s., a.s.) (.pdf)

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (.pdf)

Zdroj: MPSVR SR

 

Poraďte sa s odborníkom

Ak si neviete vybrať správcovskú spoločnosť alebo fond, poraďte sa s odborníkom. Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdete ideálne riešenie.
DSS si môžete porovnať aj cez internet.
 
Porovnanie poistenia TU.
 
Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách