Zverejnené: 02.02.2018

DSS – zmeny v druhom pilieri od 1. februára 2018


Article image

Od 1. februára 2018 umožní zmena zákona vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku formou programového výberu alebo formou dočasného dôchodku už po splnení jedinej podmienky, ktorou je, že súčet súm dôchodkových dávok bude vyšší ako referenčná suma. 

Sumou dôchodkových dávok je myslený súčet dôchodku z prvého piliera, vrátane prípadného  invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, výsluhového dôchodku, dôchodkov z cudziny a doživotného dôchodku vyplácaného z druhého piliera.

Referenčnou sumou bude priemerný mesačný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne, vyhlasovaný vždy pre príslušný kalendárny rok. Aktuálne (pre rok 2018) je jeho výška 432,40 €.

Referenčnú sumu bude určovať Sociálna poisťovňa vždy k 30. novembru kalendárneho roka. Bude  zverejnená najneskôr do konca príslušného roka na  webe Sociálnej poisťovne. Táto referenčná suma bude potom platiť po celý nasledujúci kalendárny rok.

Doterajšie podmienky nároku na poberanie dočasného dôchodku a programového výberu sa rušia. Podľa starých podmienok

•    súčet doživotne poberaných dôchodkov z I. a II. piliera sporiteľa musí byť vyšší ako fiktívna suma dôchodku daného sporiteľa z I. piliera určená za predpokladu, že by nikdy sporiteľom nebol a zároveň súčet súm jeho doživotných dôchodkov je vyšší než suma, ktorá zodpovedá fiktívnemu starobnému dôchodku z I. piliera vypočítanému ako súčin 42 rokov dôchodkového poistenia, priemerného osobného mzdového bodu 1,25 a dôchodkovej hodnoty platnej k predmetnému dňu. 
•    sporitelia, ktorí nemajú krátený starobný, alebo predčasný starobný dôchodok z I. piliera z titulu účasti v II. pilieri, musia splniť podmienku doživotne poberaných dôchodkov vo výške 4 násobku životného minima a zároveň použiť 50 % nasporenej sumy na zakúpenie doživotného dôchodku.

Podmienky vyplácania dôchodku formou programového výberu a dočasného dôchodku sa zjednotili pre všetkých sporiteľov.

Od 1. februára 2018 sa postupný presun úspor sporiteľa do garantovaných dlhopisových fondov začínajúci od 52 rokov veku sporiteľa bude vzťahovať iba na majetok tvorený z povinných príspevkov.

Doposiaľ musel mať sporiteľ vo veku 52 rokov 10 % svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a do dosiahnutia 62 rokov sa do garantovaného fondu presunul postupne celý jeho majetok. 

Táto povinnosť sa bude vzťahovať už len na majetok pripísaný z povinných príspevkov.
Majetok zodpovedajúci dobrovoľným príspevkom bude môcť sporiteľ investovať neobmedzene do akéhokoľvek dôchodkového fondu spravovaného dôchodkovou správcovskou spoločnosťou bez ohľadu na jeho vek.  Možnosť zníženia percentuálnej hranice presunu majetku tvoreného z povinných príspevkov najviac o polovicu ostáva zachovaná.
 

Porovnanie dôchodku v 2. pilieri  TU.

 

Autor článku: Maroš OvčarikUžitočné články

Finančný Kompas v médiách