Zverejnené: 13.04.2017

EHP- Európsky hospodársky priestor


Európsky hospodársky priestor (EHP, European Economic Area - EEA) je komplex členských štátov Európskej únie a štátov Európskeho združenia voľného obchodu okrem Švajčiarska. Európsky hospodársky priestor (EHP) bol založený na základe Dohody o Európskom hospodárskom priestore podpísanej v Porte roku 1992, a jej platnosť bola nadobudnutá v roku 1994.

Zmluvnými stranami EHP sú Európska únia, členské krajiny Európskej únie a členské krajiny Európskeho združenia voľného obchodu okrem Švajčiarska. Švajčiarsko dohodu odmietlo v referende zo dňa 6.12.1992, teda nie je  členom ani EÚ ani EHP.

Cieľom EHP bolo rozšíriť ustanovenia Európskej únie týkajúce sa jej vnútorného trhu o krajiny patriace do Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Ide o krajiny, ktoré ešte nepožiadali o vstup do Európskej únie, alebo ani nechcú vstúpiť.

EHP prekračuje rámec klasických dohôd o voľnom obchode v tom, že rozširuje všetky práva a povinnosti vnútorného trhu EÚ na krajiny EZVO s výnimkou Švajčiarska. Európsky hospodársky priestor zahŕňa slobodu vnútorného trhu  ako voľný pohyb osôb, tovaru, služieb, kapitálu a súvisiace politiky  ako doprava, energetika a spolupráca v menovej a hospodárskej oblasti.

 

Európsky hospodársky priestor má aj obmedzenia a jej predpisy sa netýkajú

  • colnej únie
  • spoločnej obchodnej politiky
  • spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej rybárskej politiky
  • spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
  • hospodárskej a menovej únie oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí
  • oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí


Štáty patriace do EHP

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko,  Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách