Zverejnené: 04.05.2022

Exekúcia


Exekúcia je súdom nariadené splatenie dlhov, ktoré dlžník dlhodobo nespláca. Vykonáva sa najčastejšie prostredníctvom zrážok zo mzdy, prikázaním splácania pohľadávky z účtu dlžníka, predajom hnuteľného a nehnuteľného majetku. Predmetom exekúcie môže byť finančné alebo nefinančné plnenie. V prípade finančného plnenia sa exekúcia vykoná zrážkami zo mzdy, predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov a podobne. Nefinančné plnenie je možné uskutočniť odobratím veci, vyprataním, uskutočnením prác a výkonov. 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách