PB


Zverejnené: 16.03.2017

Formy vyplácania dôchodkov z II. piliera


Prehľad všetkých dôchodkov vyplácaných z druhého piliera.

  • Doživotný dôchodok
  • Dočasný dôchodok  
  • Programový výber


Doživotný dôchodok a dočasný dôchodok

Teto dôchodky vyplácajú poisťovne. Programový výber vyplácajú DSS. Dôchodkom určeným pre väčšinu sporiteľov je doživotný dôchodok. Súhrnný prehľad všetkých dôchodkov vyplácaných z II. piliera nájdete na nasledujúcej strane. Podrobnosti o jednotlivých formách vyplácania dôchodku sa dočítate v ďalších častiach tohto informačného listu.

Doživotné dôchodky

Sú poistné produkty, v ktorých sa vám poisťovňa zaväzuje vyplácať dôchodok do konca vášho života. Doživotné dôchodky sú základnou zložkou druhopilierových dôchodkov, určenou pre široké spektrum sporiteľov. Vami zvolený dôchodok si zakúpite od poisťovne za sumu nasporenú v DSS. Pri určení sumy vášho dôchodku poisťovňa nemôže okrem vášho veku a nasporenej sumy na osobnom dôchodkovom účte zohľadniť žiadne ďalšie individuálne faktory (ako napr. váš zdravotný stav). Konkrétny variant doživotného dôchodku si vyberiete z ponukového listu. Ponukový list vám na základe vašej žiadosti o dôchodok z II. piliera zašle Sociálna poisťovňa. Doživotný dôchodok sa vám bude vyplácať na základe zmluvy, ktorú uzatvoríte s vami zvolenou poisťovňou. Touto zmluvou sa vám poisťovňa zaväzuje vyplácať doživotný dôchodok v dohodnutej sume do konca vášho života, bez ohľadu na to, ako dlho budete žiť. Každý z variantov doživotného dôchodku  A – D obsahuje 7 ročnú garanciu výplaty.


Dôchodok A - Doživotný dôchodok

Je základným variantom doživotného dôchodku, v ktorom sa vám poisťovňa zaväzuje vyplácať dôchodok v rovnakej výške do konca vášho života. V prípade smrti po uplynutí 7 ročnej garancie sa vám dôchodok prestane vyplácať a vaši pozostalí nemajú nárok na žiadne dodatočné plnenia.


Dôchodok B - Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím

Na rozdiel od Dôchodku A, sa pri Dôchodku B poisťovňa navyše zaväzuje vyplácať po vašej smrti pozostalostný dôchodok. Vašim pozostalým sa bude vyplácať dôchodok v takej výške, aký dôchodok ste poberali ku dňu vašej smrti. Pozostalostný dôchodok sa vypláca jeden alebo dva roky – podľa toho, čo si v zmluve dohodnete s poisťovňou. Ak je pozostalých viac, suma pozostalostného dôchodku sa im rozdelí rovným dielom. Oproti Dôchodku A je Dôchodok B drahším produktom, t.j. výška dôchodku bude nižšia, avšak umožňuje zabezpečiť na určitý čas príjem pre vašich blízkych aj po vašej smrti.

Dôchodok C - Doživotný dôchodok so zvyšovaním

Na rozdiel od Dôchodku A, ktorého suma je počas celého obdobia výplaty rovnaká, vám pri Dôchodku C bude suma vyplácaného dôchodku každoročne rásť o vopred určené pevné percento, ktoré vám bude poisťovňa garantovať v zmluve. Ak si vyberiete Dôchodok C bude suma vyplácaného dôchodku každoročne rásť o vopred určené pevné percento, ktoré vám bude poisťovňa garantovať v zmluve. Ak si vyberiete Dôchodok C bude suma vášho dôchodku v porovnaní s Dôchodkom A v počiatočných rokoch nižšia, avšak postupne bude rásť. Dohodnuté zvyšovanie dôchodku vám má pomôcť udržať si váš životný štandard z dôvodu budúceho rastu cien tovarov a služieb.


Dôchodok D - Doživotný dôchodok so zvyšovaním a pozostalostným krytím

Dôchodok D spája v sebe Dôchodok B a C. Tento produkt je najdrahší spomedzi ponúkaných doživotných dôchodkov, avšak pomáha vám chrániť váš životný štandard z dôvodu budúceho rastu cien a zároveň finančne zabezpečuje aj vašich pozostalých po vašej smrti. Pozostalým sa bude vyplácať pozostalostný dôchodok v takej výške, v akej budete poberať dôchodok ku dňu vašej smrti. Pozostalostný dôchodok sa nebude ďalej zvyšovať.


Dôchodok E - Dočasný dôchodok

je poistný produkt vyplácaný poisťovňami. Pri splnení podmienok sa s poisťovňou môžete dohodnúť, že vám bude vyplácať mesačne dočasný dôchodok v určitej sume. Obdobie výplaty v tomto prípade môže byť 5, 7 alebo 10 rokov. V prípade vašej smrti počas dohodnutého obdobia výplaty k dedeniu nevyplatených prostriedkov nedochádza!


Dôchodok F – Programový výber

Dôchodok F nie je poistným produktom. Pri tejto forme výplaty zostávajú vaše nasporené prostriedky v DSS, s ktorou uzavriete dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom. DSS bude na základe tejto dohody vyplácať dôchodok z vášho osobného dôchodkového účtu za vopred dohodnutých podmienok. V uvedenej dohode si určíte, v akej mesačnej výške alebo ako dlho chcete dôchodok poberať. DSS vám dôchodok bude vyplácať, až kým sa všetky prostriedky na vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú. Vzhľadom na to, že vaše prostriedky zostávajú počas celého obdobia vyplácania dôchodku v dôchodkovom fonde, DSS vám vopred nevie garantovať výšku vášho mesačného dôchodku a zároveň aj dĺžku jeho výplaty. V prípade vašej smrti sú nevyčerpané prostriedky na vašom osobnom dôchodkovom účte predmetom dedenia. Vyplácanie DÔCHODKU F si môžete dohodnúť aj s inou DSS než s tou, v ktorej ste si počas svojho života sporili.


Podmienky na dočasný a programový dôchodok

  • súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov musí byť vyšší ako dôchodok, na ktorý by ste mali nárok, ak by ste nikdy v II. pilieri neboli,
  • súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov je vyšší ako váš fiktívny starobný dôchodok z I. piliera získaný za 42 rokov dôchodkového poistenia pri hodnote priemerného osobného mzdového bodu (POMB) rovnej 1,25.


Ak nemáte dôchodok z I. piliera znížený z dôvodu účasti v II. pilieri (napr. stali ste sa poberateľom starobného dôchodku, pred vstupom do II. piliera) máte nárok na programový výber alebo dočasný dôchodok po splnení nasledovných podmienok:

  • súčet súm vašich doživotne vyplácaných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny), je vyšší ako 4 – násobok sumy životného minima,
  • minimálne 50 % nasporenej sumy musíte použiť na zakúpenie doživotného dôchodku.

Jednou z možností je doplatenie poistného na dôchodkové poistenie napr. za obdobie  štúdia, za obdobie zaradenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo za obdobie čerpania rodičovskej dovolenky a pod., ktoré vám môže zvýšiť dôchodok z I. piliera.

Ak vám bol priznaný dôchodok z I. piliera a ďalej pracujete, Sociálna poisťovňa vám raz ročne automaticky prepočíta sumu dôchodku vyplácaného z I. piliera, čo vám zvýši jeho sumu. Ak ste po priznaní dôchodku z I. piliera prestali pracovať, o tento prepočet môžete požiadať v Sociálnej poisťovni.

 Užitočné články

Odborníci Finančného kompasu v médiách