Zverejnené: 01.12.2021

GAP poistenie – na čo slúži a kedy sa oplatí?


Article image

Poistenie GAP (Guaranteed Asset Protection) predstavuje poistenie finančnej straty, čo znamená, že v prípade totálnej škody na vozidle, alebo krádeže, dostane majiteľ vozidla nie zostatkovú, či trhovú cenu vozidla, ale sumu, ktorú za automobil zaplatil. V praxi to znamená, že ak vozidlo bude zničené na totálku, tak si za poistku budete môcť kúpiť úplne nové vozidlo.

Rozdiel medzi GAP a havarijným poistením

Havarijné poistenie kryje riziko iba do trhovej ceny auta. Už po opustení predajne má automobil nižšiu cenu, ako nový a každým mesiacom stráca na hodnote. Po troch rokoch je tak trhová auta vozidla približne tretinová a teda na takú sumu vás kryje aj havarijná poistka. Plus je potrebné si odpočítať spoluúčasť. To znamená, že ak vám ukradnú auto po troch rokoch, dostanete tak málo peňazí, že nové si rozhodne nekúpite. A práve tu je priestor pre GAP. Nerieši spoluúčasť, ani vek vozidla. Vždy pri totálnej škode, alebo krádeži dostávate vyplatenú obstarávaciu cenu vozidla.

Dĺžka poistenia

Poisťovne väčšinou poskytuje poistenie GAP do veku 3 až 5 rokov vozidla. Obmedzená aj cena vozidla. Niekedy to je 40-tisíc, inde až 100-tisíc eur.

Výluky poistenia

Z poistného krytia sú vylúčené vozidlá taxislužieb, požičovne automobilov, autoškoly a pretekárske vozidlá. Poisťovňa nebude plniť poistnú udalosť aj v prípade závažného porušenie podmienok pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu a iné.

Výhody GAP poistenia

 • možnosť 100 % návratu investície
 • možné uzatvoriť pre nové i staršie vozidlá
 • pripoistenie môžete dojednať  do 5 rokov od výroby vozidla
 • výška poistnej sumy poistenia finančnej straty GAP až do výšky 120 000 €

Poisťovne, ktoré poskytujú GAP poistenie

Allianz – Slovenská poisťovňa

Moje auto MAX

Len ako pripoistenie k havarijnému poisteniu, samostatne ho nie je možné uzavrieť

FINANČNÁ STRATA - v prípade krádeže alebo totálnej škody kryje vozidlo vo výške hodnoty nového vozidla; platí pre vozidlá nie staršie ako 6 mesiacov po dobu maximálne 24 mesiacov od začiatku poistenia

 

Komunálna poisťovňa

Poistenie finančnej straty - GAP

Len ako pripoistenie k havarijnému poisteniu, samostatne ho nie je možné uzavrieť pre nové aj ojazdené osobné a nákladné vozidlá do 3 500 kg, pričom od dátumu výroby neuplynulo viac ako 5 rokov, a zároveň dátum evidencie podľa Osvedčenia o evidencii (technický preukaz) nie je starší ako 3 mesiace od uzatvorenia poistenia

Variant A – poistná doba je 36 mesiacov, výška poistného plnenia poistenia sa stanoví ako rozdiel obstarávacej hodnoty motorového vozidla a všeobecnej hodnoty motorového vozidla v čase poistnej udalosti

Variant B – poistná doba je 48 mesiacov, výška poistného plnenia poistenia sa stanoví ako rozdiel obstarávacej hodnoty motorového vozidla všeobecnej hodnoty motorového vozidla v čase poistnej udalosti

Variant C – poistná doba je 60 mesiacov, výška poistného plnenia poistenia sa stanoví ako rozdiel obstarávacej hodnoty motorového vozidla a všeobecnej hodnoty motorového vozidla v čase poistnej udalosti

Variant D – poistná doba je 60 mesiacov, výška poistného plnenia poistenia sa stanoví počas prvých troch poistných období ako rozdiel obstarávacej hodnoty motorového vozidla a všeobecnej hodnoty motorového vozidla v čase poistnej udalosti, počas štvrtého poistného obdobia ako 70 % rozdielu obstarávacej hodnoty motorového vozidla a všeobecnej hodnoty motorového vozidla v čase poistnej udalosti, počas piateho poistného obdobia ako 50 % rozdielu obstarávacej hodnoty motorového vozidla a všeobecnej hodnoty motorového vozidla v čase poistnej udalosti

Maximálna obstarávacia cena nového i ojazdeného vozidla môže byť 80 000 €

Poistenie sa uzatvára len pre vozidlá s bežnou prevádzkou – nie taxi, požičovne, autoškoly, limuzíny a pod.

Územná platnosť poistenia je rovnaká, aká je dojednaná v havarijnom postení.

 

Kooperatíva poisťovňa

Poistenie finančnej straty GAP

Dodatkové poistenie finančnej straty - GAP sa vzťahuje na finančnú stratu, ktorú poistený utrpí z titulu:

 • totálne zničenie poisteného vozidla (totálna škoda),
 • krádež alebo lúpež poisteného vozidla.

Poistenie GAP je možné dojednať len pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg vrátane, ktorých obstarávacia hodnota nie je vyššia ako 100 000 €.

 

Maximálna výška náhrady za spoluúčasť môže dosiahnuť 4 % z plnenia základného poistenia, nie však viac ako 4 000 €.

Horná hranica plnenia poisťovne je 25 000 €.

Poistenie GAP nie je možné dojednať pre vozidlá autoškoly, predvádzacie vozidlá, vozidlá taxi služby, pretekárske autá, auta v auto požičovniach, autá vyrábané v limitovaných sériách, vozidla hromadnej dopravy, testovacie auta.

Poistenie GAP sa dojednáva, v závislosti od dojednaného variantu na dobu vymedzenú v poistnej zmluve začiatkom a koncom poistenia, maximálne však na dobu 5 rokov. Poistenie GAP je možné dojednať v nasledovných variantoch:

Variant I.  - Poistná doba je 36 mesiacov. Prvé poistné obdobie je kratšie ako technický rok a končí uplynutím dňa predchádzajúceho dňu prvého výročia začiatku základného poistenia, ďalšie poistné obdobia sú zhodné s poistnými obdobiami základného poistenia. Výška poistného plnenia z poistenia GAP sa stanoví počas prvých troch poistných období od začiatku základného poistenia ako rozdiel obstarávacej a všeobecnej hodnoty poisteného vozidla.

Variant II. - Poistná doba je 60 mesiacov. Prvé poistné obdobie je kratšie ako technický rok a končí uplynutím dňa predchádzajúceho dňu prvého výročia začiatku základného poistenia, ďalšie poistné obdobia sú zhodné s poistnými obdobiami základného poistenia. Výška poistného plnenia z poistenia GAP sa stanoví:

 • počas prvých troch poistných období od začiatku základného poistenia: ako rozdiel obstarávacej a všeobecnej hodnoty poisteného vozidla,
 • počas štvrtého poistného obdobia od začiatku základného poistenia: ako 70 % rozdielu obstarávacej a všeobecnej hodnoty poisteného vozidla,
 • počas piateho poistného obdobia od začiatku základného poistenia: ako 50 % rozdielu obstarávacej a všeobecnej hodnoty poisteného vozidla

Variant III. - Poistná doba je 48 mesiacov. Prvé poistné obdobie je kratšie ako technický rok a končí uplynutím dňa predchádzajúceho dňu prvého výročia začiatku základného poistenia, ďalšie poistné obdobia sú zhodné s poistnými 8 obdobiami základného poistenia. Výška poistného plnenia z poistenia GAP sa stanoví počas prvých štyroch poistných období od začiatku základného poistenia ako rozdiel obstarávacej a všeobecnej hodnoty poisteného vozidla;

Variant IV. - Poistná doba je 60 mesiacov. Prvé poistné obdobie je kratšie ako technický rok a končí uplynutím dňa predchádzajúceho dňu prvého výročia začiatku základného poistenia, ďalšie poistné obdobia sú zhodné s poistnými obdobiami základného poistenia. Výška poistného plnenia z poistenia GAP sa stanoví počas prvých piatich poistných období od začiatku základného poistenia ako rozdiel obstarávacej a všeobecnej hodnoty poisteného vozidla.

 

Colonnade Insurance ( bývala poisťovňa QBE)

Euro GAP

 • maximálny limit poistného plnenia je až 50 000 EUR, s ohľadom na zvolený produkt.
 • poistenie je možné dojednať do 150 dní od dátumu vystavenia faktúry alebo kúpnej zmluvy za vozidlo, pričom ojazdené vozidlá sú poistiteľné až do 6 rokov od dátumu prvej evidencie.
 • možnosť platenia poistného v splátkach, či jednorázovej úhrady poistného za celú poistnú dobu.

EuroGAP - určený pre poistné krytie finančnej ujmy u motorových vozidiel kategórie M1 (osobný automobil) alebo N1 (nákladný automobil do celkovej hmotnosti 3 500 kg)

LeaseGAP - určený pre poistné krytie finančnej ujmy u motorových vozidiel kategórie M1 (osobný automobil) alebo N1 (nákladný automobil do celkovej hmotnosti 16 000 kg), ktorých kúpa je financovaná formou operatívneho leasingu

TruckGAP - určený pre poistné krytie finančnej ujmy u motorových vozidiel kategórie M2, M3 (slúžiace k preprave osôb) alebo N2, N3 (slúžiace k preprave nákladu), ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 32 000 kg

Poistenie GAP je možné dohodnúť na poistnú dobu 3, 4 alebo 5 rokov a okrem základného poistenia vám umožňíme pripoistiť poistné krytie spoluúčasti z primárneho havarijného poistenia.

 

Wüstenrot poisťovňa

Poistenie finančnej straty GAP

 • proti poškodeniu, zničeniu alebo krádeži vozidla
 • finančné vyrovnanie v prípade totálnej škody krádežou alebo nárazom vozidla, či niektorou z vybraných živelných udalostí
 • uhradíme rozdiel, ktorý vzniká medzi obstarávacou cenou motorového vozidla, resp. všeobecnou hodnotou motorového vozidla v čase dojednania zmluvy a všeobecnou hodnotou motorového vozidla v čase vzniku poistnej udalosti
 • pre nové aj ojazdené motorové vozidlá do 3 500 kg
 • povinné zabezpečenie vozidla je imobilizér a alarm s blokovaním funkcií
 • platí na celom území Európy
 • v  prípade nových vozidiel je suma zodpovedajúca obstarávacej cene vozidla uvedenej na faktúre vrátane výrobcom namontovanej alebo dodatočne nainštalovanej výbavy, ktorá môže byť maximálne do výšky 50 000 €,
 • v  prípade ojazdených vozidiel je suma zodpovedajúca všeobecnej hodnote vozidla v  čase uzavretia poistnej zmluvy, vrátane výrobcom namontovanej alebo dodatočne nainštalovanej výbavy, ktorá môže byť maximálne do výšky 40 000 €

 

Uniqa poisťovňa  

GAP k havarijnému poisteniu Auto & Voľnosť – KASKO

Výška poistného sa určuje z poistnej sumy pre základné poistenie vozidla. Pre toto poistenie sa uplatňuje systém bonus/malus.

výška poistného plnenia z poistenia nemôže presiahnuť sumu 30 000 €

Výluky z poistenia

 • Neboli odovzdané všetky kľúče od poisteného vozidla.
 • Poistené vozidlo nebolo zabezpečené všetkými zabezpečovacími zariadeniami v zmysle podmienok pre základné poistenie..
 • V čase poistnej udalosti zo základného poistenia uplynulo od dátumu 1. registrácie poisteného vozidla viac ako 6 rokov.
 • Ak vodič poisteného vozidla bol v čase poistnej udalosti zo základného poistenia pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo bol ináč nespôsobilý na vedenie poisteného vozidla podľa pravidiel cestnej premávky.
 • Poistené vozidlo bolo používané:  ako taxi alebo na inú verejnú alebo neverejnú prepravu osôb, na akúkoľvek cestnú prepravu, prepravu nebezpečného nákladu, na prepravu zásielok (zasielateľstvo, kuriérske služby a pod.), ako vozidlo s právom prednostnej jazdy, ako predmet požičiavania alebo prenájmu, ako predmet výkupu alebo predaja.

 

Generali poisťovňa

Havarijné poistenia EXTRA – poistenie finančnej straty (GAP)

Poistenie finančnej straty (GAP) kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla v čase vzniku poistenia a všeobecnou hodnotou vozidla v čase vzniku poistnej udalosti.

 • poistenie je určené len pre nové vozidlá do 3,5 t;
 • poistná suma je obstarávacia cena vozidla;
 • poistenie možno dojednať s náhradou alebo bez náhrady spoluúčasti;
 • poistenie sa uzatvára na 1 až 5 rokov.
 • limit plnenia 20 000 €

 

ČSOB poisťovňa

Poistenie AUTO PARTNER

Poistenie finančnej straty sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli poistným rizikom vandalizmus.

Suma finančnej straty sa stanoví:

 • pri poistení nového vozidla ako rozdiel medzi poistnou sumou (nová cena vozidla) stanovenou v čase uzavretia poistnej zmluvy (uvedenou v poistnej zmluve) a všeobecnou hodnotou vozidla v čase vzniku poistnej udalosti,
 • pri jazdenom vozidle ako rozdiel medzi všeobecnou hodnotou vozidla stanovenou v čase uzavretia poistnej zmluvy (uvedenou v poistnej zmluve) a všeobecnou hodnotou vozidla v čase vzniku poistnej udalosti.

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za poistenie finančnej straty nasledovne:

a) ak vznikne škoda počas prvých 36 mesiacov poistenia vo výške 100 % sumy finančnej straty

b) ak vznikne škoda po uplynutí 36 mesiacoch poistenia tak, v nasledujúcich 24 mesiacoch zníži sumu finančnej straty za každý začatý mesiac o 2 %.

Z celkového poistného plnenia, ktorého súčasťou je aj poistné plnenie z finančnej straty je odpočítaná spoluúčasť dojednaná v poistnej zmluve.

Ak poisťovateľ znížil poistné plnenie v poistnom plnení za vozidlo, rovnako zníži aj poistné plnenie z doplnkového poistenia finančnej straty.

 

Porovnanie Povinného zmluvného poistenia TU.

Autr článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách