Zverejnené: 19.04.2017

Garančný fond investícií


Garančný fond investícií je právnická osoba zriadená zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (zákon o cenných papieroch).  Na Slovensku sú chránené všetky vklady sporiteľov, nadácií a vybraných podnikov vo výške 100%.

Svoju činnosť začal vykonávať v novembri 2002. Sústreďuje finančné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatým osobami zúčastnenými na ochrane klientov na vykonanie investičnej služby.
Garančný fond investícií je dohliadajúcim subjektom Národnej banky Slovenska. Jeho činnosť a hospodárenie podliehajú prísnym pravidlám upravených právnymi predpismi SR.

Ochrana  majetku sa týka fyzických osôb, nadácií, neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, občianskych združení, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, právnických osôb s výnimkou finančných inštitúcií, obchodných spoločností, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom a štátnych inštitúcií.

Vyplácanie náhrad:

  • v prípade, že NBS alebo súd vyhlási neschopnosť obchodníka plniť si záväzky, klientsky majetok sa stáva tzv. nedostupný, v tomto prípade GFI vypláca náhradu najviac vo výške 50 000 €
  • ak dôjde k nedostupnosti klientskeho majetku, GFI musí oznámiť najneskôr do piatich pracovných dní obchodníkovi začatie, trvanie, miesto a postup vyplácania náhrad, obchodník je povinný informácie zverejniť v tlači s celoštátnou pôsobnosťou, aj vo svojich priestoroch
  • vyplácanie náhrad od GFI musí prebehnúť do troch mesiacov a GFI musí vybrať a poveriť vyplácaním náhrad jednu banku,
  • do výpočtu náhrady spadajú všetky podiely na klientskom majetku, úroky a odratúvajú sa záväzky a premlčané finančné nástroje
  • dotknutá osoba je povinná preukázať svoju totožnosť a právo na výplatu náhrady svojho majetku


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách