Zverejnené: 23.08.2019

Hypotéka pre podnikateľov a podmienky na jej získanie


Article image

Pre podnikateľa alebo živnostníka je pomerne náročné získať hypotéku. Banky majú iné podmienky poskytnutia hypotéky pre zamestnaných klientov, a iné podmienky pre podnikateľov.  Najzákladnejšími  kritériami pre získanie hypotéky sú vydokladovanie príjmu a dostatočne dlhá doba podnikania.

Na rozdiel od zamestnancov, ktorých príjem banka posudzuje na základe potvrdenia o výške príjmu od zamestnávateľa, príjem živnostníkov je posudzovaný na základe daňového priznania, prípadne obratu v podnikaní, a to často nie len za posledný rok, ale za obdobie niekoľkých rokov.

Na to, aby podnikateľ získal hypotéku ,potrebuje dostatočný príjem. Podmienkou je preto kladné daňové priznanie. Ak ste v mínuse, do banky ani nemusíte chodiť, nakoľko so žiadosťou rozhodne nepochodíte. 

Platobná disciplína

Banka si okrem iného preverí aj platobnú disciplínu podnikateľa. V centrálnom registri dlžníkov a úverov si banky preveria, či podnikateľ nie je dlžníkom voči poisťovniam alebo či pravidelne nemešká s platbami. Aj občasné nezaplatenie v riadnom termíne, vedia proces žiadosti o hypotéku skomplikovať a  zhoršia sa tým  podmienky pre získanie hypotéky, alebo môže sa stať,  že banka žiadosť o hypotéku zamietne.

Posudzovanie príjmu podnikateľa

Výpočet z čistého príjmu podnikateľa

Banka na základe daňového priznania vypočíta priemernú výšku mesačného príjmu, a to tak , že od všetkých príjmov živnostníka odpočíta zaplatené odvody a náklady v podnikaní, odpočíta zaplatenú daň a výslednú sumu vydelí počtom mesiacov podnikania. Z vypočítaného príjmu sa odpočíta suma životného minima na bežné výdavky žiadateľa a jeho rodiny, splátky existujúcich úverov. Do výslednej sumy sa musí zmestiť výška splátky nového úveru.

Výpočet príjmu z výšky obratu

V niektorých prípadoch čistý príjem podnikateľa nemusí byť smerodajný. Banky v takom prípade pri posúdení  bonity klienta berú do úvahy hrubý príjem z podnikania. Výpočet opäť banka realizuje na základe daňového priznania. Za čistý príjem väčšina bánk považuje zhruba 10% hrubého príjmu za rok, pričom sa od tohto príjmu odčítajú prípadné podnikateľské záväzky a úvery. Výsledok sa vydelí príslušným počtom mesiacov a zníži o výdavky rodiny.

Posudzovanie príjmu konatelia a majitelia eseročiek

Zatiaľ čo žiadateľom, ktorí sú riadne zamestnaní, postačí výška ich mzdy vyplývajúca zo sociálnych odvodov, konatelia eseročiek to majú pri dokladovaní vlastného zárobku zložitejšie. Svoj príjem môžu preukázať viacerými spôsobmi napr.:  

Štandardne vyplácaná mzda

Takto preukázať výšku príjmu môže konateľ v prípade, že je zamestnancom vo vlastnej eseročke. Banka si príjem overí prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Podmienkou je minimálna doba zamestnania 6 mesiacov. Niektoré banky chcú vidieť aj výpisy z účtu, ktoré dokazujú, že je skutočne vyplácaná mzda z firmy na bežný súkromný účet.

Výpočet zo zisku spoločníka

V tomto prípade pristupujú banky k žiadateľovi veľmi individuálne. Banky tento zisk akceptujú iba za posledné zdaňovacie obdobie. Väčšina bánk má podmienku, že zisk musí byť rozdelený a vyplatený na osobný účet konateľa. K žiadosti o hypotéku musí konateľ predložiť právoplatný doklad o rozdelení zisku a doklad o výplate zisku. Niektoré banky to nevyžadujú. Ak ste podielovým spoluvlastníkom firmy, podiel sa zohľadní v zisku.

Odmena členov štatutárnych orgánov právnickej osoby

Banky v takomto prípade majú individuálny prístup ku klientovi. Podmienkou je, že príjem musí byť vyplácaný na bežný súkromný účet, odmena musí byť hradená pravidelne minimálne po dobu 6 mesiacov.

Príjem z obratu eseročky

Niektoré banky akceptujú ako príjem aj  obrat spoločnosti vo výške 10 % až 30 %  z obratu za minulý rok, delené dvanástimi mesiacmi. Ak ste vo firme podielovým spoluvlastníkom, opäť sa zohľadňuje váš majetkový podiel vo firme.

Doklady potrebné k vybaveniu hypotéky

Pri žiadosti o hypotéku vždy banka informuje klienta, aké doklady a od akých inštitúcií bude potrebovať doložiť. Od podnikateľa štandardne banka vyžaduje potvrdenie o daňovej povinnosti z daňového úradu, daňové priznanie, účtovnú závierku za posledné zdaňovacie obdobie a preukázanie príjmu za obdobie medzi podaním daňového priznania a podaním žiadosti o úver. Okrem týchto potvrdení, banku budú zaujímať aj ďalšie údaje ako je váš vek, dosiahnuté vzdelanie či počet nezaopatrených detí.

 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách