Zverejnené: 23.03.2017

Hypotéky pre mladých. Čo o nich možno neviete


Article image

Kto môže získať zvýhodnenú hypotéku pre mladých? Na čo presne ju môže použiť? Kedy môžete stratiť nárok na štátnu bonifikáciu? Aj na tieto otázky sme si pre vás pripravili odpovede.

Hypotéka pre mladých je zvýhodnený úver so štátnym príspevkom vo výške 3 %, z ktorých 2 % poskytuje štát a 1 % konkrétna banka. Môže byť poskytnutá maximálne do výšky 50 000 EUR. Jej splatnosť môže byť najmenej 4 roky, najviac však 30 rokov. Zabezpečená musí byť záložným právom k nehnuteľnosti. Výška hypotéky pritom môže byť maximálne 70 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Hypotéky pre mladých definuje Zákon o bankách 483/2001.

 

Podmienky pre získanie hypotéky pre mladých

 • Vek žiadateľa musí byť od 18 do 35 rokov, pričom o hypotéku je možné požiadať najneskôr deň pred dovŕšením 35 roka.
 • Žiadateľ môže mať ku dňu podania žiadosti priemerný mesačný príjem vypočítaný z príjmu za minulý kalendárny rok najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve.
 • Ak žiadajú o úver manželia, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť 2,6 násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy.
 • Ak žiadajú o úver viacerí spoludlžníci, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a 1,3 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy.

 

Účel využitia

Hypotéka pre mladých má presne určený účel, na čo môže byť použitá. Nie je možné ju použiť napríklad na refinancovanie starších úverov alebo požiadať banku o bezúčelovú hypotéku tohto druhu.
 
Peniaze z nej je možné použiť na:

 • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie
 • dokončenie tuzemskej nehnuteľnostina bývanie alebo jej časti,
 • výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb na bývanie,
 • údržbu tuzemských nehnuteľností.

Účel použiatia peňazí je potrebné banke dokladovať. S kúpou pozemku z prostriedkov získaných hypotékou v banke nepochodíte.

Zabezpečenie nehnuteľnosťou

Hypotéka musí byť zabezpečená záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti. Teda banky neakceptujú v prípade hypoték pre mladých nehnuteľnosť v žiadnej inej krajine. Nehnuteľnosť nemusí byť postavená, môže byť rozostavaná, prípadne stačí len pozemok.
 
Nehnuteľnosť musí byť čistá. To znamená, že na nej nesmie byť záložné právo inej banky ani žiadne iné obmedzenie prevodu nehnuteľnosti s výnimkou zákonných práv v prospech napríklad bytového spoločenstva, Štátneho fondu rozvoja bývania alebo v prospech niektorej zo stavebných sporiteľní.

 

Môžem čerpať štátny príspevok z viacerých zmlúv?

Ak mladý poberateľ hypotekárneho úveru uzatvorí viac zmlúv o hypotekárnom úvere, štátny príspevok pre mladých sa poskytuje len na jednu z nich. Na tú zmluvu, o ktorej to poberateľ písomne vyhlási. Takže v jednom momente môžete čerpať len jeden štátny príspevok. Ak hypotéku pre mladých splatíte a naďalej spĺňate kritériá pre získanie takejto zvýhodnenej hypotéky, môžete požiadať novú.

 

Kedy môžete prísť o štátny príspevok

Klient banky môže aj stratiť nárok na štátny príspevok pre mladých. Tu sú zákonné dôvody, kedy k tomu môže dôjsť:

 • nedodrží sa účel, na ktorý bol hypotekárny úver poskytnutý,
 • záväzok z hypotéky bude prevedený na inú osobu s výnimkou blízkej osoby,
 • hypotekárny úver bude splatený pred uplynutím 4 rokov od jeho poskytnutia,
 • pri uzatváraní úverovej zmluvy poli poskytnuté nepravdivé údaje, napríklad o výške priemerného mesačného príjmu.

 

Máte právo na odklad splácania

Zmluva o hypotekárnom úvere musí obsahovať záväzok banky, že umožní odložiť splátky istiny hypotekárneho úveru alebo znížiť mesačnú splátku hypotekárneho úveru až na polovicu počas 36 mesiacov, ak sa klientovi narodí dieťa. Tento klient však o to musí banku písomne požiadať v lehote do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa a k žiadosti musí priložiť rodný list dieťaťa.
 
O odloženie splátok úveru alebo zníženie mesačnej splátky môže klient požiadať počas prvých 5 rokov od poskytnutia  úveru. Nárok na štátny príspevok pre mladých zostáva zachovaný aj počas využitia odkladu alebo zníženia splátky.
 
Porovnanie hypoték pre mladých dostupných na našom trhu nájdete TU.
 


Autor článku:  Maroš OvčarikUžitočné články

Finančný Kompas v médiách