Zverejnené: 24.06.2024

IAD Investments, správ. spol., a. s.


Základné informácie o spoločnosti

Adresa sídla spoločnosti:     Malý trh 2/A , 811 08 Bratislava
IČO:     17 330 254
E-mail:     [email protected]
Infolinka:     +421 2 3352 6939
   

Domovská stránka spoločnosti

https://www.iad.sk/

História spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 1991 - Poľnobanka, a.s., založila správcovskú spoločnosť s pôvodným názvom AGROINVEST investičná a. s. V roku 1993 vznikol podielový fond  1. PF Slnko, ktorý spoločnosť spravuje dodnes. Finančný holding  Pro Partners odkúpil v roku 2001 od Poľnobanky, a.s., sto percentný podiel správcovskej spoločnosti AGROINVEST.  Od roku 2002 bol zmenený pôvodný názov AGROINVEST, správ. spol., a.s. na Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. V roku 2004 spoločnosť na slovenskom trhu založila spolu s ostatnými akcionármi dôchodkovú správcovskú spoločnosť Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s. V súvislosti so zlúčením Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s. s ING, d.s.s., a.s. k 31.12.2005 sa IaD stala akcionárom zlúčenej spoločnosti ING, d.s.s., a.s.

Začiatkom roka 2007 spoločnosť prevzala správu podielových fondov Sprint, o.p.f. a Európa, o.p.f. od správcu fondov  OTP Asset Management, a.s. a v lete roku 2007 došlo k zániku spoločnosti OTP Asset Management, a.s. zlúčením so spoločnosťou Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. . V druhom polroku spoločnosť  rozšírila svoju predajnú sieť o pobočky OTP Banky Slovensko, a.s..

V druhej polovici roka 2008 spoločnosť zmenila názov na IAD Investments, správ. spol., a.s..  V roku 2009 spoločnosť kupuje  KD Investments a  rozširuje ponuku o nové fondy - KD Prosperita, KD Russia

Od roku 2010 spoločnosť aktívne ponúka Prvý realitný fond v Českej republike a od roku 2011 sú na slovenský trh uvedené sporiace programy PROFIT a TOP LIFE a v Čechách ZFProfit.

V máji 2013 získal povolenie Národnej banky Slovenska prvý špeciálny fond kvalifikovaných investorov - IAD Energy Fund, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. a v októbri toho istého roka vstúpil Prvý realitný fond na zahraničný realitný trh. Do svojho portfólia získal nehnuteľnosť  logistický park v Ostrave v Českej republike.

IAD Investments, správ. spol., a.s.. je členom SASS (Slovenskej asociácie správcovských spoločností), AKAT ČR (Asociace pro kapitálový trh ČR) a AOCP (Asociácie obchodníkov s cennými papiermi) .

 

 

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách