Zverejnené: 16.03.2017

Informácie o dôchodkoch v režime malá nasporená suma


Dôchodky v režime malá nasporená suma sú určené pre tých sporiteľov, ktorých nasporená suma nepostačuje na výplatu doživotného dôchodku. To, že vaša nasporená suma nie je dostatočná na výplatu doživotného dôchodku sa dozviete z ponukového listu.

Ponukový list vám zašle Sociálna poisťovňa po tom, ako požiadate o dôchodok. Ak vaša nasporená suma nebude postačovať na výplatu doživotného dôchodku, automaticky dostanete ponuky na programový výber a / alebo dočasný dôchodok v režime malá nasporená suma.

Výška a doba vyplácania dôchodku

Dôchodky v režime malá nasporená suma sú určené pre tých sporiteľov, ktorých nasporená suma nepostačuje na výplatu doživotného dôchodku. To, že vaša nasporená suma nie je dostatočná na výplatu doživotného dôchodku sa dozviete z ponukového listu. Ponukový list vám zašle Sociálna poisťovňa po tom, ako požiadate o dôchodok. Ak vaša nasporená suma nebude postačovať na výplatu doživotného dôchodku, automaticky dostanete ponuky na programový výber a / alebo dočasný dôchodok v režime malá nasporená suma.

Pri dočasnom dôchodku v režime malá nasporená suma uvidíte dĺžku obdobia výplaty priamo v ponukovom liste. Tá bude závisieť od výšky vašej nasporenej sumy a od maximálnej výšky mesačného dôchodku vyplácaného v tomto režime.

Pri programovom výbere v režime malá nasporená suma vaše prostriedky zostávajú v dôchodkovom fonde v DSS. Hodnota vašich úspor sa teda v závislosti od zhodnotenia vášho fondu každodenne mení. Z tohto dôvodu vám DSS nevie zmluvne garantovať dĺžku obdobia výplaty. Programový výber v režime malá nasporená suma vám bude vyplácať dovtedy, kým sa vám úspory na vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú.

Dôchodok G – Dočasný dôchodok v režime malá nasporená suma

Dôchodok G je poistný produkt vyplácaný poisťovňami. Táto forma výplaty dôchodku je určená pre sporiteľa, ktorého výška nasporených prostriedkov nie je dostatočná na zakúpenie aspoň jedného z variantov doživotného dôchodku. Tento dôchodok môže byť mesačne vyplácaný maximálne vo výške, v ktorej poisťovne vyplácajú najnižšie doživotné dôchodky pri základnom variante – Dôchodku A. Na základe výšky vašej nasporenej sumy, mesačnej sumy vášho dôchodku a vášho veku sa následne určí dĺžka obdobia vyplácania Dôchodku G. V prípade vašej smrti pred uplynutím určeného obdobia výplaty k dedeniu nedochádza!

Dôchodok H – Programový výber v režime malá nasporená suma

Dôchodok H nie je poistným produktom. Pri tejto forme výplaty dôchodku zostávajú vaše nasporené prostriedky v DSS, s ktorou uzavriete dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom. DSS vám bude na základe tejto dohody vyplácať dôchodok z vášho osobného dôchodkového účtu za vopred dohodnutých podmienok. Výška vášho mesačného dôchodku môže byť v tomto prípade maximálne vo výške, v ktorej poisťovne vyplácajú najnižšie doživotné dôchodky pri základnom variante – Dôchodku A. Pri Dôchodku H vám bude DSS vyplácať dôchodok v určenej výške až dovtedy, kým sa všetky prostriedky na vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú. Vzhľadom na to, že vaše prostriedky zostávajú počas celého obdobia vyplácania dôchodku v dôchodkovom fonde, DSS vám vopred nevie garantovať dĺžku obdobia výplaty. V prípade vašej smrti sú nevyčerpané prostriedky na vašom osobnom dôchodkovom účte predmetom dedenia. Vyplácanie Dôchodku H si môžete dohodnúť aj s inou DSS, než s tou, v ktorej ste si počas svojho života sporili.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách