Zverejnené: 03.09.2020

Investičné riziko


Pre investora investičné riziko predstavuje  možnú alternatívu, že skutočný výnos bude nižší, ako pôvodne čakal, prípadne aká je pravdepodobnosť straty časti alebo celej investovanej čiastky. Investičné  riziko je inými slovami premenlivosť výnosov.
Pri investovaní do fondov je potrebné rátať s určitým rizikom. Je niekoľko druhov takýchto rizík:


Úrokové riziko

Vzťahuje sa na pohyby cien dlhopisov aj niektorých akcií zapríčinené zmenami úrokových sadzieb. Ak úrokové miery rastú tak ceny dlhopisov klesajú, alebo, keď úrokové miery klesajú, ceny dlhopisov rastú.

Trhové riziko

Vzniká zmenami cien na trhu, napríklad cien cenných papierov, cien komodít, úrokovej sadzby alebo menových kurzov. Na druhej strane je  hrozbou pre investorov skutočnosť, že nebudú zúčastnení na zlepšení alebo zotavení  trhu keď ceny rastú.


Menové riziko

Jje spôsobené neočakávanými zmenami devízových kurzov pri aktívach denominovaných v cudzej mene. Zmena výmenného kurzu medzi domácou a zahraničnou menou môže priniesť zisk alebo spôsobiť stratu investície.


Riziko zmeny výnosov

Je tu možnosť, že výnos z investície sa bude meniť. Riziko zmeny výnosov má strednú úroveň pri dlhodobých dlhopisoch, u ktorých úrokové platby sú fixované na dlhšie obdobia.
Riziko môže byť spojené aj s manažmentom, kedy  manažér uskutoční nesprávne rozhodnutie pri investovaní, čím dôjde k zníženiu hodnoty investície.
Spoločnosti, ktoré predávajú podielové fondy, sa riadia takzvaným SRRI indikátorom - Synthetic Risk and Reward Indicator, ktorý môže mať stupeň rizika od 1 po 7. Stupeň 1 predstavuje najnižšie očakávanie výnosu a taktiež najnižšie riziko a naopak stupeň 7 predstavuje najvyššie očakávanie výnosu ale aj najvyššie riziko. Tieto indikátory sú súčasťou dokumentu „ Kľúčové informácie pre investorov“ (v skratke KIID), ktorý sa nachádza na webovej stránke spoločnosti, ktorá podielové fondy spravuje a uvádza sa pri každom spravovanom fonde individuálne.
Dlhodobé údaje použité pri výpočte rizikového stupňa fondu nemusia byť spoľahlivým indikátorom jeho budúceho vývoja.  Jeho rizikový profil sa v priebehu nejakého času môže meniť. Zaradenie do kategórie 1 ešte neznamená, že ide o bezrizikovú investíciu.


Metóda výpočtu SRRI indikátora


SRRI je vypočítaná na základe výnosov fondov v priebehu posledných piatich rokov. Ak je história podielového fondu krátka, môže byť na výpočet SRRI použitý vývoj modelového portfólia alebo modelového indexu. V prípade vyplatenia výnosov sú tiež zohľadnené pri výpočte.


Stupne rizika,  intervaly volatility (kolísavosti)

 

  • 0 až 0,49%
  • 0,5 až 1,99%
  •  2 až 4,99%
  •  5 až 9,99%
  • 10 až 14,99%
  • 15 až 24,99%
  •  25% +

 

Čím sú vyššie výnosy, tým je vyššia volatilita a  tým je vyššie riziko.


Krátky popis jednotlivých stupňov rizika


1 až 3 Ide i nízke riziko. V uvedenom stupni rizika sa nachádzajú podielové fondy, ktoré majú nízke riziko kolísania kurzu - hodnoty podielu. K nim patria spravidla určité dlhopisové fondy ,fondy peňažného trhu, alebo aj konzervatívne zmiešané fondy.
4 Je to stredný stupeň rizika.  V tomto stupni rizika sú tie podielové fondy, ktoré  vykazujú stredné riziko investovania . Kurzy - hodnoty podielu fondov tejto kategórie môžu za rok kolísať v rozpätí od 5 % do 10 %. Tu sa zaradzujú  napr. zmiešané investičné fondy, u ktorých je povolená aj vyššia akciová kvóta. Do tejto kategórie rizika patria aj niektoré dlhopisové fondy, ktoré investujú do podnikových dlhopisov.
5 až 7 Ide o nadpriemerné alebo vysoké riziko.  Ak je fond zaradený do rizikovej skupiny  5 a vyššie, tak fond sa definuje ako investícia s nadpriemerným rizikom. Investície, ktoré vykazujú náchylnosť na kolísanie kurzu - hodnoty podielu minimálne 10 % za rok, patria do uvedeného stupňu rizika. Patria sem  čisté akciové fondy.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách