Zverejnené: 06.04.2017

Investičné životné poistenie


Investičné životné poistenie sa od kapitálového poistenia líši hlavne v tom, že poisťovňa dáva  možnosť časť prostriedkov klienta zhodnocovať prostredníctvom investovania. Poistné sa investuje do rôznych finančných fondov a  pomer, v akom budú tieto finančné prostriedky (poistné) umiestňované do fondov, si určí klient sám. Poisťovňa  nie je zaviazaná k výplate pevne stanovenej čiastky na konci poistného obdobia z dôvodu, že nenesie riziko investovania poistného a teda nie je zaviazaná k výplate dohodnutej čiastky po ukončení poistenia.

Poistenému poisťovňa môže ponúknuť investovanie do rôznych fondov, s možnosťou dosiahnuť vyššie výnosy  odpovedajúcim dlhodobej dobe poistenia. Investičné poistenie  môže poistenému poskytovať vyšší výnos než kapitálové poistenie. Ak si poistený nedohodne investičné poistenie pre prípad smrti, nestrháva si poisťovňa z poistného rizikové poistné. Vtedy poistenie slúži ako sporenie, len s právnym štatútom poistenia.

Ak si poistený dohodne investičné poistenie pre prípad smrti, časť zaplateného poistného je použité  na krytie poistnej ochrany poistného. Zvyšné prostriedky sú investované, to znamená že sú z nich nakúpené podielové jednotky, ktoré poisťovňa vloží na individuálny účet klienta. V prípade úmrtia klienta, poisťovňa  vyplatí buď dohodnutú poistnú sumu pre prípad smrti alebo hodnotu investičného účtu poisteného, pričom sa použije vyššia z týchto dvoch súm.

Kto je účastníkom poistenia?

Poisťovateľ - poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa, ktorá je oprávnená vykonávať poistenie na území Slovenskej republiky na základe osobitného predpisu
Poistník - osoba od 18 rokov, ktorá uzatvára poistnú zmluvu a má povinnosť platiť poistné, poistník nemusí byť nevyhnutne poisteným
Poistený – dieťa alebo dospelá osoba, na ktorú sa vzťahuje poistenie, na základe poistnej zmluvy má nárok na poistné plnenie bez ohľadu na to, či poistnú zmluvu uzatvoril sám, alebo ju uzatvorila iná osoba
Oprávnená osoba – osoba alebo osoby, ktoré majú právo na poistné plnenie v prípade smrti poisteného

Investičné poistenie a možnosti pripoistenia

  • úrazové poistenie
  • poistenie invalidity následkom úrazu
  • pripoistenie kritických chorôb – za poistnú udalosť sa považuje ochorenie napríklad na rakovinu, chronické zlyhanie obličiek, slepota, parkinsonová alebo alzheimerová choroba, diabetes mellitus a iné
  • pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
  • poistenie ušlého zárobku
  • pripoistenie chirurgického zákroku – pri  operačnom zákroku, ktorý nastal v dôsledku úrazu alebo choroby, vyplatí poisťovňa  poistné plnenie vo výške určitého percenta z dohodnutej poistnej sumy
  • pripoistenie oslobodenia od platenie poistného v prípade invalidity - pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave poisteného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% je poistník oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné za poistnú zmluvu. Dôvodom tohto stavu môže byť úraz alebo choroba, ktoré nastali po začiatku poistenia
  • pripoistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
  • pripoistenie náhrady poistného pri dlhodobej PN
  • pripoistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti – ak sa poistenému stane pracovný úraz s následkom smrti, pozostalým vyplatí poisťovňa  jednorazovú dávku vo výške dohodnutej poistnej sumy pre mesačnú dávku v nezamestnanosti, a iné


Investičné životné poistenie môže zaniknúť rôznymi  spôsobmi. Poistenie zaniká nezaplatením prvého  poistného do troch mesiacov od jeho splatnosti, nezaplatením následného poistného do 1 mesiaca od doručenia výzvy na zaplatenie. Podľa zákona poisťovňa nesmie v priebehu trvania poistenia zmluvu vypovedať.

Výnimkou je obdobie do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy. Aj poistník môže vypovedať poistnú zmluvu, a to písomnou formou. Nakoľko ide  väčšinou o dlhodobé sporenie, zrušenie investičného poistenia je nevýhodné, hlavne v prvých rokoch trvania poistenia.

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách