Zverejnené: 24.04.2023

Investovanie do indexových fondov: Kedy sa oplatí?


Article image

Indexové fondy sú podielové fondy alebo častejšie ETF fondy, ktoré využívajú pasívnu správu založenú na kopírovaní zvoleného indexu (benčmarku). Pri investovaní do indexových fondov – ETF (okrem takmer nulových poplatkov) nekupujete podiely, ale akcie indexového fondu. Jednoducho povedané, je to oveľa jednoduchší a rýchlejší spôsob investovania, ako sú klasické podielové fondy.

Väčšina indexových fondov ETF sa spravuje pasívne. Kopíruje sa v nich vopred vybraný index, teda cena vybraných akcií spoločností vo zvolenom regióne (americké, európske akcie ap.) alebo vo vybranom segmente (technologické firmy, firmy v potravinárstve, energetike, stavebníctve ap.). Investujú podľa vopred stanovených pravidiel (napríklad do akcií alebo dlhopisov s vyššou dividendou, nízkou volatilitou).

Spôsoby dlhodobého investovania

Ak neinvestujete a peniaze necháte ležať iba tak na bežnom účte, znehodnocujú sa. Ak máte úspory uložené na bežnom účte, ktorý je úročený 0 % úrokom, gratulujeme. Za rok ste nielenže nič nezarobili, ale vaše peniaze stratili na kúpnej sile. Pri pravidelnom sporení a pri dobre nastavenom investovaní do akciových či indexových podielových fondov možno dosiahnuť priemerný výnos 5 – 7 % ročne, niekedy aj viac. Chce to ale čas. Investovať peniaze na obdobie kratšie ako je päť rokov nemá veľký význam, treba zvoliť obdobie desať až pätnásť rokov.

Čím dlhšie necháte vaše peniaze zarábať, tým lepší výnos môžete dosiahnuť. Akcie, akciové fondy, indexové fondy a investičné zlato patria do dlhodobého investovaniaHlavným zmyslom dlhodobého investovania je ochrana vlastných úspor pred infláciou a získanie primeraného výnosu pri čo najnižšom riziku. Ak totiž pravidelne investujete do podielových fondov, pri široko rozloženom portfóliu viete s nižším rizikom získať priemerný výnos 5 – 7 % ročne.

Aké výnosy v akom časovom horizonte môžeme očakávať?

Čím dlhšie investujete a využívate výhody zloženého úročenia, tým viac môžete získať. Práve preto je lepšie začať čo najskôr a zároveň dodržať investičný horizont. Ten sa môže výrazne líšiť podľa toho, o aký typ fondu alebo finančného nástroja ide. Investičný horizont investora informuje o tom, ako dlho má najmenej zotrvať v investícií, aby znížil riziká a priblížil sa čo najviac k úrovni očakávaného výnosu danej investície.

Ľudia sa niekedy domnievajú, že vysoký výnos môžu dosiahnuť s nízkym rizikom alebo dokonca aj bez rizika. Ale reálna skutočnosť je iná. Ak investor chce dosiahnuť vytýčené ciele, musí sa vystaviť istým rizikám a iným sa môže prípadne vyhnúť. Väčšina ľudí považuje vysoké výnosy za dobré a vysoké riziká za zlé. Obidve veličiny, riziko aj výnos, idú spolu počas celej doby investovania. To znamená, že obvykle získanie vyšších výnosov je podmienené podstúpením vyššieho rizika.

Existuje niekoľko druhov rizík, s ktorými je potrebné počítať pri investovaní do fondov:
  • Trhové riziko – je súhrnný pojem pre riziká spojené s pohybmi trhových cien dlhopisov a akcií.
  • Úrokové riziko – vzťahuje sa na pohyby cien dlhopisov (a ceny niektorých akcií) zapríčinené zmenami úrokových sadzieb.
  • Riziko zmeny výnosov – ide o potencionálnu možnosť, že výnos z investície sa bude meniť. Toto riziko je vyššie v prípade fondov peňažného trhu a krátkodobejších dlhopisov (fondov), pretože úrokové výnosy sú viazané na krátke odbobie.
  • Riziko inflácie – je nočnou morou hlavne v dlhodobej perspektíve.
  • Menové riziko – je spôsobené nečakanými zmenami devízových kurzov pri aktívach denominovaných v cudzej mene.
  • Riziko spojené s manažmentom fondu –  investičný manažér môže vykonať slabé rozhodnutie pri investovaní, čím dôjde k zníženiu hodnoty investície.
  • Sektorové riziko –  ak investície vo fonde sú viac zamerané na jeden sektor (alebo len niekoľko sektorov), potom takýto fond môže dosiahnuť nižší, resp. vyšší výnos ako široký trh.
Zdroj: SASS

Kedy sa takéto investovanie oplatí a pre koho je vhodné?

Indexové fondy sú vhodné pre súkromných i pre firemných investorov ako doplnok do portfólia (investičnej stratégie). Pri správnom rozložení fondov však môžu vytvoriť celkové portfólio, ktoré je vhodné pre pravidelné investovanie aj jednorazový vklad na dlhšie obdobie.
Indexové fondy vždy kopírujú akciový trh a sú kolísavejšie než dlhopisové a konzervatívne podielové fondy. No práve kolísavosť je z dlhodobého hľadiska (pri investícii nad 10 rokov) ideálnym spôsobom, ako môžete získať vyšší výnos. Sú veľmi vhodné na sporenie pre deti alebo dôchodkové sporenie, ak je doba sporenia nastavená aspoň na 15 rokov.

V čom sú indexové fondy výhodnejšie ako podielové fondy alebo ETF?

Rozdiel pri ETF a indexovom fonde je minimálny. ETF je nástroj, ktorý je založený na pasívnom investovaní. Indexový fond je len označenie pasívne spravovaného podielového fondu, ktorý investuje vo väčšine do ETF, nerealizuje aktívnu správu a len nakupuje ETF nástroje, ktoré reprezentujú nejaký akciový index. Prívlastok indexový fond má taký podielový fond, ktorý je pasívne spravovaný, kopíruje nejaký vopred stanovený benčmark.

ETF sú spravidla indexové fondy. Indexový fond kopíruje indexy, tzn. že investuje do rovnakých cenných papierov a v rovnakom pomere, ako je zložený index. ETF možno označiť za jedny z najbezpečnejších cenných papierov. Určené sú širokej verejnosti a sú obchodované na burzách, čiže podliehajú najvyššej kontrole a regulácii.
Klasické podielové fondy však nie sú obchodované na burzách. Vstup a výstup do a z podielového fondu trvá spravidla niekoľko dní.

ETF sú flexibilné a likvidné vďaka obchodovaniu na burze. Kedykoľvek sa rozhodnete predať podiely, spravíte tak na burze prostredníctvom obchodníka a prostriedky sú vám okamžite pripísané na váš účet. S ETF tak nečakáte na peniaze ako pri podielových fondoch.

ETF poskytujú dobrú diverzifikáciu. Jednou malou investíciou viete nakúpiť množstvo cenných papierov. Naopak, klasické podielové fondy sa väčšinou držia stratégie aktívneho riadenia, ktorá preferuje koncentrovanejšie portfólia s menším počtom cenných papierov. Výhodou ETF je fakt, že vopred i počas celej investície viete presne, do čoho investujete.
Vďaka pasívnemu investovaniu a nízkym poplatkom je čistá výkonnosť ETF v priemere viac ako dvojnásobne vyššia oproti podielovým fondom predávaným na Slovensku.

Kedy by sme mali osloviť finančného poradcu a čo nepodceniť?

Neodporúča sa investovať všetky peniaze do jedného fondu, o zložení ktorého vieme málo. Stačí využiť možnosti investovať do osvedčených podielových alebo indexových fondov, v ktorých je zastúpených mnoho kvalitných akcií alebo dlhopisov.
Možno nájsť vhodné fondy, ktoré sa aj v prípade veľkých poklesov po určitom čase zotavili a ďalej rástli. Pri ich poklese sa vyplatí počkať, kým sa ich hodnota vráti na pôvodné úrovne a ďalej rastie.

Ďalším rizikom je, že z investície vyberiete menej peňazí, ako ste na začiatku investovali. S kolísaním hodnoty investície treba počítať. Ak investujete bez náležitých vedomostí, bez kvalitných informácií či skúseností, môže k tomu dôjsť. Ale ak dodržiavate pravidlá, pravdepodobnosť straty bude veľmi nízka.

Každý investor by sa mal radiť len s kvalitným a spoľahlivým finančným poradcom. Dôležitým kritériom pri rozhodovaní sa, či investovať sám, alebo s poradcom, je, aké má investor reálne skúsenosti s obchodovaním. Nemusí ísť len o praktické skúsenosti, dôležité sú aj teoretické znalosti. Veľmi dobrou radou pred samotným investovaním je zistiť si čo najviac dostupných informácií o možných finančných produktoch.
 
TIP OD NÁS: Ak ste sa rozhodli, že budete investovať na vlastnú päsť, obídete tak banky aj sprostredkovateľov, vyhnete sa poplatkom a vyberiete si produkty, ktoré sami považujete za výnosné. Dajte pozor na jedno obrovské  ALE! Je totiž na mieste sa spýtať samého seba či na to máte kapacity a vedomosti. Medzi najčastejšiu chybu Slovákov patrí prehnané sebavedomie a presvedčenie, že financniám rozumejú. Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, musíte byť opatrní, svoje finančné prostriedky je lepšie zveriť overeným inštitúciám a odborníkom, ktorý vedia čo robia.
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách