Zverejnené: 18.05.2022

Je možné vybrať úspory naraz?


Article image

Ak by ste do tretieho piliera vstupovali dnes alebo ste podpísali dodatok k zmluve po 1. januári 2014, akceptovali by ste podmienky sporenia, v ktorých možnosť výberu úspor už neexistuje.

Ako sa dostať k nasporeným peniazom


Nárok na jednorazové vyplatenie s účasatníckou zmluvou od 1.1.2014:
  •     vyplácania invalidného dôchodku pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ak o vyplatenie jednorazového vyrovnania požiada,
  •     splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za  predchádzajúci kalendárny rok,
  •     zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo
  •     zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov.

Nárok na jednorazové vyplatenie s účasatníckou zmluvou do 31.12.2013:

Účastník musí o vyplatenie jednorazového vyrovnania  požiadať a vyplatí sa mu z dôvodu: 
  •     vyplácania invalidného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení, na ktorý mu vznikol nárok po uzatvorení účastníckej zmluvy pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, 
  •     splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, 
  •     zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorému musí predchádzať súhlas Národnej banky Slovenska, 
  •     zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov. 

 Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a okrem vyplácania tohto doplnkového starobného dôchodku súčasne požiada aj o vyplatenie jednorazového vyrovnania.

Zdeoj:MPSV

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci tretieho piliera nájdete TU.  


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách