Zverejnené: 18.04.2017

Kapitálový trh (Capital Market)


Kapitálový trh  zabezpečuje dlhodobé zdroje financovania  - kapitál.  Kapitálové trhy sa delia na akciové a dlhopisové. Na kapitálový trh prichádzajú investori, ktorí majú  záujem o dlhodobé investovanie, ako podnikateľské spoločnosti, banky, poisťovne, investičné spoločnosti, orgány verejného sektora, obyvateľstvo a pod.

Predmetom  obchodovania na kapitálovom trhu je strednodobý a dlhodobý kapitál, čiže kapitál s nízkou likviditou.  Jedna sa  o cenné papiere so splatnosťou viac ako jeden rok -  akcie, dlhopisy , investičné certifikáty.

Na kapitálovom trhu sú na jednej strane eminenti - vydavatelia cenných papierov a na strane druhej investori čiže vlastníci cenných papierov.  Emitenti získavajú na kapitálovom trhu finančné prostriedky k svojmu podnikaniu na druhej strane investor  chce zhodnotiť svoje finančné zdroje.  Na kapitálovom trhu je výhodou obchodovania v tom, že investori si môžu cenné papiere vymieňať navzájom medzi sebou na  burze cenných papierov.

Primárny kapitálový trh cenných papierov

Subjekty, ktoré potrebujú voľné finančné prostriedky k získaniu dlhodobejších reálnych investícií, vstupujú na primárny trh s emisiou úverových alebo majetkových záväzkov v podobe cenných papierov – strednodobých alebo dlhodobých. Výmenou alebo ich predajom získajú finančné prostriedky, ktoré môžu využiť napríklad na nákup nových zariadení, výstavbu nových výrobných priestorov (podniky),  na investície do diaľnic, železníc (vláda) a  na investície do výstavby nemocníc, škôl (mestá a vyššie územné celky). 

Primárny kapitálový trh umožňuje priamu premenu finančných zdrojov na investície výmenou voľných finančných zdrojov za novo emitované cenné papiere, finančné aktíva z hľadiska sporiteľa. Tieto cenné papiere potvrdzujú finančný záväzok príjemcu úspor a nárok investora na plnenie finančného záväzku. Majiteľ primárne nakúpeného finančného aktíva má možnosť premeniť toto aktívum naspäť na peniaze, predať ho inému investorovi na sekundárnom kapitálovom trhu.

Sekundárny kapitálový trh cenných papierov

Na sekundárnom kapitálovom  trhu cenných papierov dochádza k obchodovaniu s cennými papiermi, do ktorých už bolo investované. Sekundárny trh umožňuje pôvodným investorom, ktorí nakúpili svoje finančné aktíva na primárnom kapitálovom trhu, aby s nimi obchodovali, kedykoľvek to uznajú za vhodné. Samotná existencia sekundárneho trhu poskytuje pôvodnému investorovi záruku likvidity jeho finančného aktíva, ktoré získal nákupom z primárnej emisie.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách