Zverejnené: 18.04.2017

Kataster nehnuteľnosti


Kataster nehnuteľností je grafické určenie - katastrálna mapa, súpis a popis nehnuteľností- list vlastníctva. v katastri sa evidujú vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, záložné práva a iné práva k nehnuteľnostiam.

Evidencia a správa katastra

Nehnuteľnosti sa v katastri evidujú podľa katastrálnych území.

Informácie z katastra nehnuteľností spravuje príslušný katastrálny odbor v okresnom meste. Za ich činnosť zodpovedá príslušný katastrálny odbor v krajskom meste. Najvyšší úrad rezortu katastra je Úrad katastra v Bratislave a Úrad geodézie a kartografie.

Právna úprava katastra nehnuteľností je zahrnutá v zákone 162/1995 o katastri nehnuteľností, vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra č. 461/2009 a v ďalších zákonoch a právnych normách a v technických predpisoch vydávaných Úradom geodézie, kartografie a katastra.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách