Zverejnené: 18.04.2017

Katastrálna mapa


Je mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti v katastrálnom území s vyznačením čísla nehnuteľnosti a druhu pozemku.

Mierka katastralnej mapy

Katastrálne mapy sa vytvárajú v rozličných mierkach, v zastavanom území sa používajú katastrálne mapy v mierke 1:1000 alebo 1:2000. Mimo zastaveného územia obce sú to katastrálne mapy väčšinou v mierke 1:5000. Snímku z katastrálnej mapy je možné získať na príslušnej správe katastra. Pre niektoré katastrálne územia je možné získať katastrálnu mapu aj na internete.

Katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa na mapových listoch v analógovej forme alebo v digitálnej forme ako vektorová katastrálna mapa. Na zmeny v súbore geodetických informácií, v katastrálnej mape, možno použiť len overené výsledky podrobného merania obsahujúce všetky náležitosti v súlade s platnými predpismi.

Snímku z katastrálnej mapy je možné získať na príslušnej správe katastra.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách